REKLAMA

Nieoficjalnie: Rada Powiatu Koneckiego rozwiązana? Będą przedterminowe wybory?

To precedens w skali kraju, ale wszystko wskazuje na to, że będzie miał on miejsce w powiecie koneckim. Według naszych, wyraźnie to podkreślmy, wciąż nieoficjalnych informacji Rada Powiatu Koneckiego została lub za chwilę zostanie rozwiązana, a wkrótce czekają nas powtórne wybory do tego organu. Wszystko przez wybór Zarządu Powiatu Koneckiego niezgodny ze statutem. 

REKLAMA

Od lewej: wicestarosta Bogdan Soboń, starosta Andrzej Lenart i członek Zarządu Powiatu Koneckiego Damian Rozmus.

O tym, że powtórne wybory są nieuniknione w kuluarach mówiło się od piątku. Dzisiaj tę wieść w nieoficjalnych rozmowach potwierdziła osoba znajdująca się niezwykle blisko wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Podobne przecieki docierają do nas z Oddziału Obsługi Prawnej i Nadzoru Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

W tej chwili trwają już ustalenia dotyczące nie tego czy Rada Powiatu Koneckiego zostanie odwołana, a tego kto będzie osobą wskazaną przez Premiera na wniosek ministra MSWiA, która będzie sprawować władzę w powiecie do czasu przeprowadzenia powtórnych wyborów.

REKLAMA

Prawnicy zastanawiają się także jak liczyć datę rozwiązania Rady Powiatu Koneckiego – niektóre źródła mówią o tym, że nastąpiło to już pod koniec stycznia kiedy to minęły trzy miesiące od ogłoszenia wyników poprzednich wyborów. Inne wskazują na dzień obwieszczenia informacji. Data rozwiązania Rady Powiatu Koneckiego nierozerwalnie wiąże się z datą ponownych wyborów.

Trzeci i chyba najważniejszy dylemat dotyczy tego czy Zarząd Powiatu Koneckiego będzie miał możliwość odwołania się od obwieszczonej informacji. Dotarliśmy do dwóch opinii na ten temat – zdaniem niektórych prawników nie ma trybu odwoławczego od obwieszczenia dotyczącego faktu, który miał miejsce „z mocy prawa”. A nawet jeśli jest to członkowie Zarządu mogliby dokonać odwołania, czy skargi już jako zwykli obywatele. Zdaniem osób, z którymi rozmawialiśmy taka skarga nie zatrzymałaby biegu wydarzeń i faktu organizacji ponownych wyborów.

Inna opinia wskazuje na to, iż Zarząd ma 14 dni od momentu pojawienia się obwieszczenia by wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tam postępowanie w trybie przyspieszonym może trwać 30 dni, ale może i 3 lata.

W kolejnych godzinach i dniach z pewnością sytuacja będzie stawać się coraz klarowniejsza. Na dziś najważniejszą, chociaż ciągle nieoficjalną informacją jest to, że Rada Powiatu Koneckiego została lub za chwilę zostanie rozwiązana i prawdopodobnie czekają nas ponowne wybory. Czekamy na pojawienie się obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

O sprawę próbowaliśmy dziś wypytać starostę Andrzeja Lenarta oraz członka Zarządu Powiatu Koneckiego Damiana Rozmusa – obaj nie odbierają telefonów.

Wybrali trzech zamiast czterech członków Zarządu

Przypominamy fragmenty naszego artykułu z ubiegłego tygodnia, który tłumaczy skąd całe zamieszanie związane z możliwością rozwiązania Rady Powiatu Koneckiego:

Kilkoro radnych (trzech radnych) złożyło do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o kontrolę i nadzór nad działalnością Rady Powiatu w Końskich, a w konsekwencji o jej rozwiązanie! Skąd taki wniosek i czy faktycznie jest jakieś prawdopodobieństwo tego, że rada zostanie rozwiązana? Stan prawny wskazuje na to, że jest to możliwe.

Artykuł 27 ustawy o samorządzie powiatowym mówi: „Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu.”

I właśnie na ten artykuł w swoim wniosku powołują się radni –„W naszej ocenie Rada Powiatu w Końskich nie wykonała obowiązku prawnego wynikającego z art.27 ust. 1 – wyboru pełnego składu Zarządu Powiatu w okresie trzech miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów oraz 42 pkt. 2 Statutu Powiatu Koneckiego tj. wyboru czterech członków zarządu tak jak mówi statut. Rada Powiatu natomiast dokonała wyboru trzech członków zarządu co stanowi rażące naruszenie […] wnosimy do Pani Wojewody o zastosowanie wobec Rady Powiatu w Końskich sankcji prawnych wynikających z art. 29 ust. 1 Ustawy o Samorządzie Powiatowym i rozwiązanie Rady Powiatu w Końskich” – czytamy w piśmie, które anonimowo wpłynęło do naszej redakcji.

O co tutaj chodzi? Najprościej rzecz ujmując: Wybrano trzech członków Zarządu Powiatu Koneckiego, podczas gdy obowiązujący statut Powiatu Koneckiego wymagał wyboru czterech członków. Od daty ogłoszenia wyborów, jak i od terminu I sesji minęły już trzy miesiące, o których mówi ustawa. Zdaniem zgłaszających błąd ten jest podstawą do rozwiązania Rady Powiatu Koneckiego, o czym mówi artykuł 29 ustawy o Samorządzie Powiatowym: „Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 skład zarządu powiatu i sposób jego wyboru, ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa”.

I dalej w tym samym artykule ustawy o samorządzie powiatowym czytamy: „Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 wojewoda niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym”.

Kolejnym krokiem, na który wskazuje ustawa jest zaś ogłoszenie powtórnych wyborów –„Po rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się wybory przedterminowe”. 

Dokładnie 26 lutego podczas Sesji Rady Powiatu Koneckiego dokonano korekty statutu. Uchwalono nowy, w którym zmieniono liczbę członków Zarządu Powiatu Koneckiego z czterech na trzech. Jak jednak łatwo można policzyć było to już ponad cztery miesiące od ogłoszenia wyników wyborów oraz ponad trzy od powołania nowego zarządu.

REKLAMA

2 thoughts on “Nieoficjalnie: Rada Powiatu Koneckiego rozwiązana? Będą przedterminowe wybory?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *