REKLAMA

Oświadczenie radnych Rady Powiatu w Końskich

Po zakończonej VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Koneckiego przewodnicząca rady Dorota Duda odczytała oświadczenie radnych Rady Powiatu w Końskich dotyczące sytuacji wyboru 3, a nie 4 jak wskazuje statut członków Zarządu Powiatu Koneckiego, w sprawie której wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego złożyło trzech opozycyjnych radnych. W trakcie odczytywania oświadczenia pięciu radnych opuściło salę, w której odbywała się sesja. Pod oświadczeniem na godzinę 10:20 podpisało się 11 z 21 radnych. Poniżej publikujemy oświadczenie w niezmienionej formie, w całości. 

REKLAMA

Oświadczenie radnych Rady Powiatu w Końskich
W wyniku demokratycznych wyborów samorządowych do Rady Powiatu w Końskich, które odbyły się w dniu 21.10.2018 r., uzyskaliśmy mandaty radnych Rady Powiatu na kadencję 2018-2023. Wyborcy obdarzyli nas zaufaniem społecznym, dając legitymację do reprezentowania ich w sprawach Powiatu. 21 radnych uzyskało kompetencje wyboru organu wykonawczego Powiatu, tj. Zarządu Powiatu.

REKLAMA

Tuż po wyborach zawiązała się koalicja, która nie przetrwała próby czasu. Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu, zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Kielcach III na dzień 23 listopada 2018 r., podjęto uchwały o wyborze Zarządu: Starosty – Przewodniczącego Zarządu w osobie Andrzeja Marka Lenarta, Wicestarosty – Bogdana Sobonia oraz Członka Zarządu – Damiana Rozmusa. Niniejszym, potwierdzone zostało funkcjonowanie nowej koalicji, co wzbudziło od początku szereg negatywnych emocji niezadowolonych radnych opozycyjnych.

Uchwały Rady Powiatu Nr I/3/2018, I/4/2018 i I/5/2018 o powołaniu trzyosobowego Zarządu Powiatu zostały przesłane do kontroli ich legalności Wojewodzie Świętokrzyskiemu w dniu 3 grudnia 2018 roku, zaś Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach o składzie Zarządu Powiatu w Końskich została powiadomiona w dniu 12 grudnia 2018 roku. Sfrustrowani radni zaskarżyli powyższe uchwały do Wojewody Świętokrzyskiego jako organu nadzoru merytorycznego nad jednostkami samorządu terytorialnego. Jednak dokonana szczegółowa analiza formalnoprawna nie dała jakichkolwiek podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności uchwał.

Zarząd od chwili wyboru działał prawidłowo w ilości 3 osób, co jest zgodne z treścią art. 27 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Podczas każdego posiedzenia Zarząd podejmował jednogłośnie uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu, co oznacza, że wymagany skład Zarządu na posiedzeniu to minimum 2 członków.

Stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, jeżeli Rada Powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Czysto literalne brzmienie tego przepisu mogłoby prowadzić do uproszczonego i nietrafnego wniosku, iż sam fakt niepowołania zarządu powiatu w składzie czteroosobowym, jeśli tak stanowi statut, powoduje rozwiązanie rady powiatu. Wniosek jest jednak nieuprawniony, bowiem dla właściwej interpretacji każdej normy prawnej trzeba dokonać w praktyce jej stosowania wnikliwej wykładni tej normy. Przepis art. 29 ust. 1 omawianej ustawy odnosi się jedynie do takiej sytuacji faktycznej, w której rada powiatu nie dokonała wyboru zarządu w przepisanym terminie, bowiem nie wybrała jakiegokolwiek zarządu, innymi słowy powiat nie ma zarządu, bowiem rada powiatu na skutek wewnętrznych podziałów nie ma zdolności do wyboru zarządu.

Podobny tok myślenia przyjął Wojewoda Świętokrzyski, który już w dniu 3 grudnia 2018r. miał pełną wiedzę o tym, iż Rada Powiatu w Końskich wybrała zarząd trzyosobowy, bowiem Wojewoda jako strażnik legalności działania samorządu terytorialnego, stwierdzając naruszenie prawa przez Radę Powiatu w Końskich, winien interweniować zgodnie z art. 76 ust.1 w/w ustawy, tak samo jak RIO w zakresie spraw finansowych. Podczas sesji w dniu 26 lutego 2019 r. Rada Powiatu w Końskich podjęła uchwałę o zmianie Statutu Powiatu Koneckiego w zakresie składu Zarządu Powiatu, ustalając w § 42 ust. 2 tego Statutu, iż w skład Zarządu Powiatu wchodzą : Starosta jako przewodniczący, Wicestarosta i jeden członek Zarządu. Uchwałę o zmianie Statutu Rada może podjąć w każdym czasie w zależności od potrzeb.

Uchwała o zmianie Statutu została opublikowana w dniu 1 marca 2019 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Już w trakcie sesji w dniu 26 lutego 2019 r. radni opozycyjni kwestionowali ważność niektórych uchwał Zarządu. Dążąc do destrukcji stworzonej koalicji, trzech radnych opozycyjnych wniosło skargę do Wojewody, której celem było wyciągnięcie wobec Rady Powiatu w Końskich konsekwencji, włącznie z rozwiązaniem Rady Powiatu. Niestety pozostali radni Rady Powiatu w Końskich wiedzę o powyższej skardze pozyskali z mediów. Oficjalnie, żadna informacja od Wojewody nie została przekazana radnym Rady Powiatu w Końskich. Temat był na tyle nośny, że Mieszkańcy zaczęli snuć spekulacje co do losów radnych wybranych przez nich w demokratycznych wyborach. Zaistniała sytuacja podważa zaufanie obywateli do organów władzy publicznej. Zarząd Powiatu poczynił starania w celu zasięgnięcia opinii prawnych
z niezależnych źródeł, które potwierdziły legalność wyboru Zarządu i ważność podjętych uchwał, jak również legalność działania samej Rady.
Jesteśmy oburzeni postawą radnych, który wprowadzają chaos i sugerują rozwiązanie Rady. Skarżący radni nie mogą pogodzić się z faktem, że znaleźli się w opozycji. W wyniku tego, wolą pozbawić mandatu pozostałych radnych i siebie za wszelką cenę. Nie zdają sobie sprawy jak poważne negatywne skutki dla Powiatu przyniosłoby rozwiązanie Rady. Jest to zdecydowany przejaw braku pokory i lekceważenia Mieszkańców Powiatu Koneckiego.

Rada Powiatu podejmuje realne działania na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. Ponadto, należy podkreślić, że kolejne wybory naraziłyby podatników na dodatkowe koszty. „Pocztą pantoflową” dowiedzieć się można o działaniach zakulisowych podejmowanych
w pewnych kręgach politycznych. Ten stan wpływa na powstawanie kolejnych podziałów, budzi niezadowolenie społeczne i liczne kontrowersje. Natomiast radni nadal nie znają treści skargi i nie mają możliwości ustosunkowania się do podnoszonych zarzutów.

REKLAMA

One thought on “Oświadczenie radnych Rady Powiatu w Końskich

  1. Pingback: Gorąca sesja w powiecie. Profesor Chmaj będzie bronił powiatu | TKN24

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *