REKLAMA

Sanepid o problemach z wodą z wodociągu Gosań

Do naszej redakcji przyszło pismo z Sanepidu wyjaśniające zawirowania związane z zanieczyszczeniem wody z wodociągu Gosań w gminie Stąporków. Publikujemy je w całości. Jest ono odpowiedzią związaną z wynikami badań, które zlecił Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze Stąporkowa. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ

REKLAMA

Poniżej publikujemy pismo w oryginalnym kształcie:
W miesiącu wrześniu br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich prowadził postępowanie administracyjne w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody do spożycia z wodociągu Gosań zaopatrującego w wodę mieszkańców 10 miejscowości na terenie Gminy Stąporków (Adamek, Gosań, Gustawów, Kamienna Wola, Komorów, Krasna, Luta, Modrzewina, Nowy Włochów, Włochów).

REKLAMA

W dniu 10 września 2018r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel PPIS w Końskich pobrał próbkę wody do badania z przedmiotowego wodociągu.

Badania laboratoryjne przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skarżysku-Kam.

W wyniku przeprowadzonych badań jakości wody próbki pobranej w punkcie zgodności – w budynku sklepu spożywczego w Krasnej stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, tj. obecność bakterii grupy coli.

Wykrycie bakterii grupy coli w wodzie może wskazywać na obecność bakterii chorobotwórczych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Dane epidemiologiczne wskazują, że obecność w wodzie bakterii chorobotwórczych może być przyczyną wielu zachorowań o charakterze żołądkowo-jelitowym, a dla osób o obniżonej odporności także przyczyną poważniejszych chorób.

Bakterie grupy coli nie powinny być obecne w wodzie do spożycia, a ich wykrycie sugeruje nieodpowiednie uzdatnianie wody, wtórne zanieczyszczenie po uzdatnianiu w wyniku rozwoju bakterii w osadach wewnątrz przewodów lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

PPIS wydaje decyzje administracyjne o jakości wody na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody.

W związku z powyższym po otrzymaniu w dniu 12 września 2018r. sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Gosań przeprowadzonych w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skarżysku-Kam. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich wydał Komunikat Nr 1 celem rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim odbiorców wody z przedmiotowego wodociągu oraz decyzję administracyjną, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gosań i nakazał: wprowadzenie zakazu spożywania wody z wodociągu Gosań do czasu uzyskania właściwej jakości wody; poinformowanie konsumentów o zakazie spożywania wody z wodociągu Gosań; zapewnienie użytkownikom zastępczego zaopatrzenia w wodę do spożycia odpowiadającą wymogom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294 z późn. zm.) oraz niezwłocznie podjęcie działań naprawczych z zakresu dezynfekcji mających na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i doprowadzenie jakości wody w sieci wodociągowej do składu mikrobiologicznego spełniającego wymagania określone w ww. rozporządzeniu; powiadomienie na piśmie PPIS w Końskich o zakończeniu działań naprawczych i sposobie wykonania zarządzeń oraz przedłożenie wyników badań próbek wody wykonanych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, potwierdzających wykonanie skutecznych działań naprawczych, w celu wykonania z nadzoru badań kontrolnych jakości wody przez PPIS w Końskich, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu przekroczenia wartości dopuszczalnych dla parametrów mikrobiologicznych wody dostarczanej z wodociągu Gosań gm. Stąporków.

W dniu 12 września 2018r., zgodnie z planem dzialań naprawczych przedlożonym do PPIS w Końskich przez zarządcę wodociągu rozpoczęto dezynfekcję studni głębinowej oraz sieci wodociągowej przy użyciu podchlorynu sodu.

W tym samym dniu, tj. 12 września 2018r., pobrana zostala próbka wody do badania w ramach kontroli wewnętrznej ze stacji wodociągowej w Gosaniu.

W dniu 13 września 2018r. pobrano 4 próbki wody do badania w ramach kontroli wewnętrznej, punkty poboru: Komorów – przepompownia; Krasna 53 – Szkoła Podstawowa; Gosań 150 – Szkoła Podstawowa; Gosań – budynek stacji wodociągowej.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 12.09.2018r. badań wody w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. (sprawozdanie z badań z dnia 14.09.2018r.) i w dniu 13.09.2018r. w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach (sprawozdania z badań z dnia 17.09.2018r.) nie stwierdzono w niej obecności bakterii.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań laboratoryjnych z dnia 14.09.2018r. i z dnia 17.09.2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody z wodociągu Gosań do spożycia przez ludzi.

Należy dodać, że stwierdzone nieprawidłowości w składzie mikrobiologicznym wody (obecność bakterii grupy coli) z wodociągu Gosań w ostatnim czasie powtarzają się, tj. występowały już w miesiącu lipcu 2017r. (decyzja PPIS w Końskich z dnia 21.07.2017r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia) oraz w bieżącym roku (decyzja PPIS w Końskich z dnia 23.07.2018r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia, decyzja PPIS w Końskich z dnia 27.07.2018r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia).

Podczas prowadzonego postępowania w miesiącu lipcu 2018r. w badanych próbkach wody z wodociągu Gosań stwierdzane były bardzo liczne bakterie oksydazo dodatnie, które występowały zarówno w sieci wodociągowej, jak i na ujęciu wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich jednocześnie wyjaśnia, że na terenie powiatu koneckiego decyzje administracyjne o jakości wody (oceny jakości wody) w wodociągach objętych nadzorem wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody w ramach sprawowanego przez PPIS w Końskich nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

PPIS w Końskich w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez ludzi pobiera próbki wody do badań z punktów zgodności ustalonych w porozumieniu z przedsiębiorstwem wodociągowym.

Ponadto PPIS w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonej w br. kontroli sanitarnej przedmiotowego urządzenia wodociągowego i stwierdzonych nieprawidłowości prowadzone jest postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarno – technicznego wodociągu Gosań. W poprzednich latach tj. m. in. w roku 2016 i 2017, w związku ze stwierdzomnymi nieprawidłowościami sanitarnymi prowadzono również postępowania administracyjne.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *