REKLAMA

Damian Rozmus i Paweł Pękala odpowiadają na krytykę

Od piątku i zakończenia sesji Rady Powiatu Koneckiego podczas której ustalono Zarząd naszego regionu w składzie: Andrzej Lenart – starosta, Bogdan Soboń – wicestarosta i Damian Rozmus – członek zarządu emocje nie stygną. Pisaliśmy o krytyce, która wylała się na działaczy Kreatywnej Jedności (TUTAJ), a teraz publikujemy ich odpowiedź. 

REKLAMA

Przypomnijmy, że Damian Rozmus już na gorąco po zakończeniu piątkowej sesji próbował tłumaczyć decyzję swoją oraz radnego Pawła Pękali odnośnie nagłej zmiany frontu, porzuceniu koalicji z PiS i SLD na rzecz rozmów z PSL-em. Ten wywiad w wersji wideo znajdziecie Państwo TUTAJ.

REKLAMA

Teraz obaj radni związani z Kreatywną Jednością Powiatu Koneckiego wydali długie oświadczenie, w którym motywują swoje działania. Odnoszą się także do wielu medialnych publikacji (także naszych). Poniżej treść tego oświadczenia:

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Koneckiego !

Pragniemy prosić każdego z Państwa o autorską ocenę zaistniałej sytuacji, co może pozwolić na zrozumienie podjętych przez nas decyzji podczas I sesji Rady Powiatu w Końskich przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2018 roku.

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas I sesji Rady Powiatu w Końskich w dniu 23 listopada 2018 roku oraz w nawiązaniu do informacji pojawiających się w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych próbujących dyskredytować w opinii publicznej radnych Kreatywnej Jedności Powiatu Koneckiego my tj. Damian Rozmus i Paweł Pękala jako radni Rady Powiatu w Końskich w kadencji 2018 – 2023, dotychczas nie zabieraliśmy jakiegokolwiek głosu wyjaśniającego w myśl zasady, że tylko winny się tłumaczy.

Jednakże po fali krytyki, hejtu, negatywnych komentarzach wywołanych nieprawdziwymi informacjami o złamaniu umowy koalicyjnej w zamian za otrzymanie stanowisk, stanowczo temu zaprzeczamy i czujemy się wręcz zobowiązani wyjaśnić osobom, które dotychczas obdarzyły nas zaufaniem społecznym, od jakich prawdziwych okoliczności uwarunkowane były podjęte przez nas finalne decyzje podczas w/w posiedzenia sesyjnego Rady Powiatu w Końskich, przedstawiając poniżej rzetelne fakty w przedmiotowej sprawie.

W dniu 27 października 2018 roku w obecności jedenastu radnych powiatowych elektów zawarta została umowa koalicyjna dotycząca współdziałania w Radzie Powiatu w Końskich pomiędzy przedstawicielami komitetów: Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Kreatywnej Jedności Powiatu Koneckiego ustalająca jedynie ogólny podział funkcji i zadań w Zarządzie Powiatu, gwarantujący współdecydowanie o kierunkach rozwoju Powiatu zgodnie z założeniami programów wyborczych dla każdego z komitetów (PiS – Starosta p. Grzegorz Piec,SLD –Wicestarosta p. Wiesław Skowron, Kreatywna Jedność – etatowy członek Zarządu Powiatu bez wskazania konkretnej osoby). SLD zaproponowało kandydaturę p. Wiesława Skowrona na wicestarostę, mimo iż w naszym przekonaniu, odpowiedzialność za zarządzanie Powiatem powierzona być powinna innej osobie tj. liderowi ugrupowania. Dla dobra koalicji uszanowaliśmy powyższą decyzję partnera koalicyjnego.

Szef struktur powiatowych PiS p. Grzegorz Piec na tym samym spotkaniu koalicjantów, zapewniał wszystkich o tym, że z pobudek tylko i wyłącznie osobistych, nieobecny na spotkaniu był p. Andrzej Marek Lenart oraz p. Jarosław Lasota, podkreślając, że pomimo nieobecności zdecydowanie popierają zawiązanie koalicji liczącej łącznie 13 radnych. Przekazana informacja szybko jednak okazała się wierutnym kłamstwem, ponieważ dwaj wskazani radni nigdy nie zamierzali zawiązywać koalicyjnej współpracy z SLD, co zostało potwierdzone w skierowanym przez nich liście do prezesa swojej partii (zob.: http://tkn24.pl/jest-rozlam-w-pis-co-z-utworzona-koalicja/), w treści którego wskazali: „to porozumienie zostało podpisane bez naszej wiedzy i za naszymi plecami”. Wskazana okoliczność pozostała w całkowitej sprzeczności ze słowami p. Grzegorza Pieca wyrażonymi w artykule z dnia 29 października br. (zob.: http://tkn24.pl/grzegorz-piec-koalicja-w-powiecie-jest-nie…/) „do naszej koalicji chciało przystąpić 13 radnych i jak dla mnie jest ona absolutnie niezagrożona”, który w ten sposób w dalszym ciągu podtrzymywał swoje kłamliwe deklaracje.

Dwa dni później wystąpiła następna okoliczność, która dała po raz kolejny podstawy do dalszych wątpliwości wobec naszych „koalicjantów”, a mianowicie centrala SLD wydała oświadczenie, że nie zgadza się na zawiązane porozumienie na szczeblu Powiatu Koneckiego przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej z radnymi Prawa i Sprawiedliwości. W tym przypadku również byliśmy zapewniani o całkowitej akceptacji proponowanego kierunku koalicji. Szef SLD p. Włodzimierz Czarzasty tymczasem podkreślił, że „nie ma takiej możliwości żeby łamać zasady, łamać wiarygodność, by współpracować z PiS–em na jakimkolwiek poziomie”. Oba więc kluby zarówno PiS, jak również SLD już wówczas nie były szczere w swoich deklaracjach w stosunku do pozostałych „koalicjantów”, a to właśnie szczerość stanowić powinna podstawę zawierania jakichkolwiek umów partnerskich.

Przez prawie miesiąc dochodziło do różnego rodzaju spotkań przedstawicieli szefów klubów PiS i SLD z wykluczeniem naszego przedstawiciela, podczas których, jak się później okazało, zamiast ustalać wspólny plan i kierunki rozwoju Powiatu, prowadzono targowicę pracy, dzielenie „łupów” i rozdawnictwo etatów bez uwzględnienia jakiegokolwiek przygotowania merytorycznego, a jedynie z uwzględnieniem linii partyjnej, w efekcie których powstał skład Zarządu sprzeczny z umową koalicyjną.

W dniu 20 listopada br. opublikowano artykuł zatytułowany: „Kto będzie rządził powiatem? W piątek decydująca sesja” (zob.: http://tkn24.pl/kto-bedzie-rzadzil-powiatem-w-piatek-decyd…/), którego założenia należy naszym zdaniem przytoczyć, albowiem obrazują ustalony podczas tych spotkań kierunek dążeń naszych „koalicjantów”:

Starosta: Grzegorz Piec (PiS)
Wicestarosta: Wiesław Skowron (dotychczas SLD)
Członkowie Zarządu: Jarosław Staciwa (bez mandatu radnego, PiS) – etatowy;
Marcin Latański (bez mandatu radnego, dotychczas SLD) – etatowy;
Danuta Leśniewicz (radna, PiS) – nieetatowy
Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego: Wojciech Owczarek (radny, dotychczas SLD)
Pierwszy wiceprzewodniczący Rady Powiatu Koneckiego: Damian Rozmus (Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego)
Drugi wiceprzewodniczący Rady Powiatu Koneckiego: Łukasz Kubka / Lilla Brożyna (radni, oboje PiS).

Bez naszej wiedzy i jakiejkolwiek zgody, szefowie klubów pozostałych „koalicjantów” zdecydowali samodzielnie o rozszerzeniu składu Zarządu i obsadzeniu stanowisk dwoma osobami z zewnątrz, spoza grona radnych Rady Powiatu, co byłoby dowodem braku kompetencji i merytorycznego nieprzygotowania zaproponowanego podstawowego składu Zarządu Powiatu. P. Wiesław Skowron poinformował nas, że po ustaleniach z radnymi PiS już na I sesji Rady Powiatu, w dodatkowym punkcie projektu porządku obrad, zamierza jako radny senior poddać pod głosowanie propozycję zmiany Statutu Powiatu Koneckiego poprzez zwiększenie składu liczebnego Zarządu Powiatu (aktualnie w skład którego wchodzi: starosta, wicestarosta, jeden etatowy i jeden nieetatowy członek Zarządu) o nowe osoby, co wywołało definitywny nasz sprzeciw. Tym samym „koalicjanci” udowodnili swoją pazerność na stołki, przez nas nieakceptowalną.

Jest to o tyle dziwne, że p. Robert Plech będąc radnym powiatowym w latach 2010 – 2014 najgłośniej oponował za wprowadzeniem do Zarządu Powiatu osoby spoza Rady Powiatu, o czym wówczas rozpisywała się lokalna prasa (link usunięty przez redakcję tkn24.pl). Tymczasem nagle teraz, widząc perspektywę przejęcia władzy, wyrażają już pełną zgodę i aprobatę na rozszerzenie składu osobowego Zarządu Powiatu, generującego przecież dodatkowe koszty osobowe w perspektywie istniejących problemów finansowych Powiatu Koneckiego. Koalicjanci zaplanowali wprowadzenie spoza Rady do Zarządu Powiatu dwie nowe osoby nie widząc już w tym nic złego, wykluczając tym samym przedstawiciela Kreatywnej Jedności z jakiejkolwiek decyzyjności o rozwoju i kierunkach działań Powiatu, a blokując tym samym możliwość wywiązania się przez nas z obietnicy danej wyborcom o polepszeniu sytuacji społeczno – gospodarczej naszej Małej Ojczyzny.

Czara goryczy przelała się jednak w przeddzień I sesji Rady Powiatu. Dokładnie dnia 22 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Radoszycach, podczas której obecni byli przedstawiciele klubów naszych „koalicjantów” m.in. p. Robert Plech – SLD informując wtedy o ustalonych bez nas zmianach umowy koalicyjnej oraz przedstawiciele PiS, w tym p. Jarosław Staciwa – radny Rady Miejskiej w Radoszycach i jednocześnie niedoszły zaplanowany członek Zarządu Powiatu Koneckiego spoza Rady Powiatu w Końskich, który publicznie podczas sesji wraz z innymi radnymi z PiS wyraźnie stanął w opozycji „zdradzając” tym samym partnera koalicjanta – Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce p. Michała Pękalę – inicjatora utworzenia Kreatywnej Jedności Powiatu Koneckiego. Te wydarzenia, których również byliśmy świadkami, udowodniły nam prawdziwość intencji naszych „przyjaciół” koalicjantów. Wobec zaistniałej sytuacji, tego samego dnia, tuż po sesji w Radoszycach, wobec braku jakiegokolwiek partnerskiego traktowania, a wręcz zignorowania zapisów umowy koalicyjnej o współpracy, poinformowaliśmy Burmistrza p. Michała Pękalę, a następnie koalicjanta w osobie przedstawiciela z listy SLD o naszym definitywnym sprzeciwie i zupełnym braku chęci dalszej współpracy z nieszczerymi w swych zamiarach partnerami.

W dalszym ciągu staliśmy na stanowisku, że w zarządzaniu samorządem powiatowym konieczne jest podjęcie działań mających na celu poszanowanie oczekiwań usprawnień w poszczególnych obszarach zadań zgłaszanych bezpośrednio do nas przez Mieszkańców Powiatu Koneckiego. Jednak, aby dojść do wiążących decyzji merytorycznych potrzeba konstruktywnego dialogu, a nie indywidualnych ambicjonalnych dążeń. Dialog o partnerskim charakterze przeprowadziliśmy jeszcze tego samego dnia z przedstawicielami dotychczas pozostającymi w opozycji tj. radnymi z PSL, częścią radnych PiS oraz radnymi Samorządnych Ziemi Koneckiej podczas którego, bez jakiegokolwiek targowania się o stołki udało się nam wspólnie wypracować niemożliwy do wypracowania przez kilka tygodni z poprzednimi koalicjantami kompromis, o możliwych do wdrożenia zmianach, o możliwości współdecydowania o kierunkach rozwoju naszego Powiatu, który stał się naszym obowiązkiem z chwilą otrzymania silnych mandatów zaufania społecznego.

Nieprawdą jest stwierdzenie, że chodziło nam o jakiekolwiek partykularne korzyści, gdyż funkcja Członka Zarządu Powiatu Koneckiego, którą powierzono Damianowi Rozmusowi, dzięki której Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego ma realny wpływ na współdecydowanie o rozwoju naszego Powiatu, była również zagwarantowana w pierwotnej umowie koalicyjnej, natomiast faktyczna próba politycznej korupcji, co miało miejsce podczas trwania I sesji Rady Powiatu, o której informuje również portal TKN24, poprzez zaproponowanie w ostatniej chwili stanowiska wicestarosty w zamian za głos, została przez Damiana Rozmusa odrzucona. Ogromnie niepokojące jest zatem, że osoba próbująca w ten sposób wywierać nacisk na decyzyjność, w mediach publicznie oskarża nas o korupcję polityczną. Ponadto w ostatniej chwili, przedstawiciele byłych koalicjantów poinformowali nas o ewentualnej rezygnacji z rozszerzenia składu Zarządu o osoby spoza Rady, co w naszej ocenie nie było już wiarygodne, a jedynie stanowiło ostatnią próbę przejęcia władzy w Powiecie dla swoich korzyści.

W naszym odczuciu, zmiana jaką udałoby się wprowadzić pierwotnemu układowi koalicyjnemu, polegałaby jedynie na zmianach kadrowych, zazwyczaj nieprzemyślanych, gdzie najważniejsze funkcje przydzielane byłyby z politycznego rozdania bez względu na przygotowanie merytoryczne, co w konsekwencji doprowadziłoby do prawdziwej destabilizacji funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Końskich i powiatowych jednostek organizacyjnych. To nie byłaby ta zmiana, o którą walczyliśmy w wyborach samorządowych dnia 21 października 2018 r. odczuwalna dla Mieszkańców Powiatu Koneckiego, lecz jedynie dla indywidualnie zadowolonych jednostek. Bylibyśmy, co istotne, marginalizowani, odsunięci od jakiejkolwiek najmniejszej nawet formy współuczestnictwa w procesie kształtowania kierunków rozwoju Powiatu, którą obiecaliśmy naszym licznym wyborcom.

W obecnej zaś sytuacji istnieje rzeczywista szansa na rozwój społeczno – gospodarczy, na który Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego ma realny wpływ. Zapewniamy wszystkich mieszkańców Powiatu, że dołożymy wszelkich starań aby tego dokonać, a o wszelkich zmianach funkcjonowania zarówno Starostwa Powiatowego, jak i kierunkach rozwoju Powiatu będziemy na bieżąco i szczegółowo informować opinię publiczną.

Kilka tygodni trwania w pierwotnej „koalicji” było prawdziwą próbą potencjalnego „współzarządzania” Powiatem Koneckim i dała nam niepowtarzalną szansę zaobserwowania braku poszanowania podstawowych wartości, łącznie z manipulacjami i brakiem szczerości ze strony byłych już koalicjantów, których przedstawicieli zachęcamy do głębokiej refleksji nad istotą złożonej roty ślubowania i do działania przede wszystkim na rzecz lokalnej społeczności. Naszych byłych koalicjantów prosimy o uderzenie się w pierś i dogłębne przeanalizowanie toku swojego postępowania w procesie „partnerskiego” tworzenia koalicji. Łatwo jest bowiem zrzucić całą odpowiedzialność na kogoś innego, nie widząc jednocześnie winy u siebie, co obecnie jest praktykowane przez byłych koalicjantów.

Mając odwagę wskazać, że wobec przytoczonych w oświadczeniu okoliczności zawarta pierwotnie umowa koalicyjna straciła swoją ważność, usłyszeliśmy od jednego z „liderów” nieskutecznej koalicji, że w ramach zemsty, postara się abyśmy byli obiektem medialnego hejtu, co jest niniejszym czynione.

Uważamy jednak, że w Powiecie Koneckim istnieje wieloaspektowy potencjał o charakterze społeczno – gospodarczo – sportowo – kulturalnym, który w żaden sposób nie zostałby wykorzystany w kolejnej kadencji 2018 – 2023 gdybyśmy wyrazili zgodę na przejęcie władzy i zarządzanie Powiatem przez zupełnie nieprzygotowane merytorycznie do tego osoby. Jednocześnie zapewniamy, że w obecnej sytuacji postaramy się, aby w sposób optymalny, najefektywniej jak potrafimy zostać wyrazicielami potrzeb Mieszkańców naszego regionu.

Kończąc, pragniemy prosić każdego z Państwa o autorską ocenę zaistniałej sytuacji, co może pozwolić na zrozumienie podjętych przez nas podczas I sesji Rady Powiatu w Końskich decyzji, aby dzięki temu obiektywnie ocenić rzucane pod naszym adresem bezpodstawne oskarżenia ze strony byłych koalicjantów, których mimo wszystko zachęcamy do wieloaspektowej współpracy na rzecz rozwoju naszego Powiatu Koneckiego.

Łączymy wyrazy szacunku

Damian Rozmus wraz z Pawłem Pękalą

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *