REKLAMA

MGOPS w Końskich odnosi się do sprawy p. Jurka i programu ‚Sprawa dla Reportera’

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich w liście do naszej redakcji odnosi się do nagłaśnianej przez „Sprawę dla Reportera” TVP 1 i wspominanej przez nas historii p. Jurka, który zamieszkiwał tzw. Bombaj. Poniżej możecie przeczytać list od dyrektor MGOPS w niezmienionej formie.

REKLAMA

Stanowisko Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
w sprawie Pana Jerzego B. – bohatera programu „Sprawa dla Reportera”

REKLAMA

Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
od wielu lat pomagali Panu Jerzemu prowadząc pracę socjalną i wdrażając różne formy pomocy, pomimo, iż wielokrotnie pomoc ta była marnotrawiona.
Od dwóch lat, z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia Pana Jerzego M-GOPS w Końskich starał się o podjęcie przez Niego leczenia psychiatrycznego oraz o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Ostatecznie w dniu 11 lutego 2019 r. został złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Końskich, znacznie wcześniej niż sprawą zainteresowali się Reporterzy z programu „Sprawa dla Reportera”, czy też osoby, które przedstawiają się jako nieformalni opiekunowie Pana Jerzego. Umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody było jedynym, koniecznym i ostatecznym rozwiązaniem dla zapewnienia Podopiecznemu całodobowej opieki, czego wymagał stan Jego zdrowia, a na co Zainteresowany nigdy nie wyraził zgody.

Pan Jerzy po zakończeniu leczenia w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii
w Morawicy postanowieniem Sądu Rejonowego w Końskich z dnia 15 lipca 2019 r. został umieszczony w domu pomocy społecznej – bez jego zgody.

Informacje te przedstawialiśmy podczas nagrania Pani Redaktor Elżbiecie Jaworowicz, a także w późniejszym czasie w formie pisemnej, niestety z niewiadomych przyczyn ogromna większość z nich została pominięta i nieprzedstawiona widzom programu.

Odnosząc się do podanej w reportażu informacji, że jakoby M-GOPS w Końskich nie chciał ujawnić miejsca pobytu Pana Jerzego utrudniając otrzymanie przez Niego pieniędzy ze zbiórki widzów, oświadczam, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich udostępnił Caritas Polska, za zgodą Zainteresowanego, wszelkie niezbędne informacje, nt. aktualnego pobytu Pana Jerzego. Jednocześnie prosząc, ze względu na dobro Zainteresowanego, o niepublikowanie Jego miejsca pobytu, z uwagi na zagrożenie nierealizowania prawomocnego postanowienia Sądu.

Aktualnie Pan Jerzy przebywa w domu pomocy społecznej. Gmina Końskie pokrywa znaczną część comiesięcznego kosztu pobytu mieszkańca w dps. Stan Jego zdrowia fizycznego uległ znacznej poprawie. Dzięki pracownikom DPS Pan Jerzy przechodzi obecnie rehabilitację, tzw. „domową”, w ramach usługi gwarantowanej z NFZ, jest także objęty wszystkimi świadczeniami, o których stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2018 poz. 734 ze zm). Zainteresowany posiada systematyczny dochód miesięczny w postaci zasiłku stałego.

Jednocześnie informuję, że nikt nie interesował się losem Pana Jerzego po umieszczeniu w dps, nikt nie kontaktował się w tej sprawie z tut. Ośrodkiem, choćby w celu ustalenia miejsca pobytu. Dopiero kilka dni przed kolejnym nagraniem programu „Sprawa dla Reportera” zaczęto się interesować sprawą.

Jak dowiadujemy się z programu na specjalnym koncie Caritas Polska zebrał na rehabilitację Pana Jerzego kwotę ok. 27 tys. zł. Podana informacja nie jest precyzyjna i nie do końca stanowi potwierdzenie faktu, iż zebrana kwota będzie mogła być przeznaczona na cel jaki wskazano w programie.

Ważną informację dla Państwa, widzów programu, jest fakt, iż Ośrodek Pomocy Społecznej działając na podstawie ustawy o pomocy społecznej, otrzymując informację o przekazaniu środków ze zbiórki obligatoryjnie musi potraktować otrzymaną przez Pana Jerzego kwotę jako dochód jednorazowy i postępować zgodnie z art. 8 ust 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 poz. 1507 ze zm.).

Art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi:

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

Kryterium dochodowe os. samotnie gospodarującej wynosi obecnie 701,00 zł x 12 m-cy = 3.505,00 zł. To oznacza, że jeśli dochód miesięczny Pana Jerzego będzie wyższy niż 3.505,00 zł (a tak w istocie będzie) wówczas Ośrodek ma obowiązek żądać od świadczeniobiorcy zwrotu zastępczo wnoszonych przez Gminę kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej.
Ogromną nieścisłością jest więc podana informacja, iż środki, które zostaną Panu Jerzemu przekazane ze zbiórki, będą przeznaczone na cel związany z Jego rehabilitacją, o czym informowaliśmy przedstawicieli Caritas Polska, organizatora zbiórki.

Jednocześnie informuję, iż dowody potwierdzające stanowisko Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich mają swoje odzwierciedlenie w dokumentacji Ośrodka, a także znajdują się w posiadaniu właściwych organów, które są uprawnione do wyrażania stanowiska zastępującego określenie woli Strony.

Końskie, dnia 10.02.2020 r.

Z wyrazami szacunku:

Aneta Mikuszewka-Sorn

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *