REKLAMA

Służby wojewody tłumaczą decyzję o rozwiązaniu Rady Powiatu w Końskich

Rada Powiatu w Końskich została rozwiązana na mocy prawa 20 marca. Informacje o tym przekazała wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Od tamtej pory część przedstawicieli rozwiązanej rady oraz byłego Zarządu podważa działania wojewody, a pełnomocnik byłych radnych prof. Marek Chmaj w swojej opinii prawnej wskazuje nawet, że przedstawicielka rządu w regionie mogła dopuścić się przekroczenia swoich uprawnień. Zapytaliśmy służby wojewody o zarzuty, które padły podczas konferencji prasowej byłych radnych i byłego zarządu powiatu koneckiego. 

REKLAMA

Podczas piątkowej konferencji były starosta Andrzej Lenart wielokrotnie odwoływał się do faktu podjęcia decyzji niejako wstecz tj. ogłoszenia 20 marca, że rada zostaje rozwiązania z dniem 26 stycznia.  Uzasadnienie rozwiązania rady przekazała nam Diana Głównia, rzecznik prasowy Wojewody Świętokrzyskiego:

REKLAMA

[…] z art. 7 Konstytucji RP wynika obowiązek organów władzy publicznej, a więc i organów powiatów, działania na podstawie i w granicach prawa, art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) stanowi, że Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a jego samodzielność w tym zakresie podlega ochronie sądowej. Skład zarządu konkretnego powiatu, który powinien być wybrany w terminie 3-miesięcznym określa jego statut stanowiący akt prawa miejscowego (art. 12 w/w ustawy), a więc jedno ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa (art. 87 ust. 2 Konstytucji). Wymóg wyboru zarządu powiatu w terminie wskazanym w art. 29 dotyczy wyboru składu całego zarządu w liczbie członków określonej w statucie obowiązującym w czasie, gdy biegnie 3-miesięczny termin, a nie części z nich. Brak spełnienia tego warunku uzasadnia wniosek, że nie dochodzi do powołania tego organu, a jedynie do wyboru niektórych jego członków.

W związku ze skargą części radnych Rady Powiatu Koneckiego Wojewoda Świętokrzyski dokonał niezwłocznie analizy i wydał obwieszczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2.

Podkreślenia wymaga, że ustawodawca nakłada na nowo wybraną Radę Powiatu obowiązek wyłonienia zarządu. Poprzez posłużenie się pojęciem „zarządu” rozumieć należy konieczność wyboru całego organu, czego nie wypełnia wyłonienie składu niezgodnego z ustawą bądź statutem, którego rangi w hierarchii aktów prawa nie można umniejszać. Wybór tylko części członków nie jest wyborem organu.

Zapytaliśmy także o to, czy organy nadzorcze nie miały żadnych wątpliwości kontrolując dokumentacje z pierwszych sesji Rady Powiatu? 

Pierwsze trzy sesje Rady Powiatu w Końskich odbyły się w czasie, gdy nie upłynął jeszcze termin do wyboru przez ten organ czterech osób do składu zarządu, względnie zmiany statutu w taki sposób, aby zawarty w nim wymóg w tym zakresie odpowiadał liczbie członków wybranych do tego składu.

Podczas konferencji pojawiał się także argument, że skoro rada została rozwiązana 26 stycznia to już uchwała budżetowa (przyjęta przez radę po tej dacie) nie powinna zostać przez wojewodę opublikowana w dzienniku urzędowym, a tymczasem miało to miejsce. I ten fakt tłumaczy rzecznik Diana Głownia: 

W kwestii publikacji uchwały budżetowej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego trzeba wskazać, że art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) przewiduje obowiązek ogłaszania takich uchwał i zadanie wojewodów polegające na publikacji w tych dziennikach powinno być realizowane niezależnie od oceny zgodności z prawem ogłaszanych uchwał, a jedynie po zbadaniu warunków ustawowych publikacji, dlatego też w praktyce mogą się zdarzyć sytuacje publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwał, które następnie zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego. Formy nadzoru wojewodów nad działalnością jednostek samorządu powiatowego określone są w Rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, przepisy tam zawarte nie przewidują środka nadzoru w postaci wstrzymania publikacji uchwał, a więc nie jest dopuszczalne stosowanie środka nadzorczego, którego nie przewiduje ustawa w postaci niewykonania nakazanych prawem czynności.

Tymczasem w poniedziałek wciąż nie poznaliśmy nazwiska osoby, która do czasu ponownych wyborów pełnić będzie funkcje organów powiatu. Nie wiemy też czy pełnomocnikowi rozwiązanej rady udało się złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie w koneckim starostwie cały czas nie są podejmowane żadne decyzje administracyjne.

REKLAMA

2 thoughts on “Służby wojewody tłumaczą decyzję o rozwiązaniu Rady Powiatu w Końskich

  1. W dzienniku urzędowym publikuje się uchwały ORGANÓW jednostek samorządu terytorialnego. Pani wojewoda przeczy sama sobie – albo rada nie uległa rozwiązaniu i wówczas należało opublikować uchwałę budżetową albo uległa rozwiązaniu, wobec czego nie mogła podjąć żadnej uchwały podlegającej publikacji.

    • A organy działają na podstawie i w granicach prawa. Jak doszło do tego, że wybrane uchwałami rady powiatu 3 osoby funkcjonowały jako zarząd i to było aprobowane przez organ nadzorczy? Skoro aby został utworzony organ w postaci zarządu, niezbędnym w prawie warunkiem było wybranie 4 osób, to jak to się stało, że już po wyborze 3 osób uznano istnienie zarządu? I to nie wzbudziło żadnej reakcji nadzoru, a dopiero nacisk społeczny ( pismo radnych, nagłośnienie sprawy ) spowodowały zanegowanie dotychczasowego stanu rzeczy jako nieprawidłowy i ogłoszenie, iż zarządu nie było. Jest to nic innego jak wpływ czynników społecznych na prawidłowe działanie władzy publicznej. A gdyby tego wpływu nie było? Czy wszyscy, którzy są w sytuacji strony, względem której organ działa wbrew przepisom mają takie same możliwości?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *