REKLAMA

Tarcza antykryzysowa w PUP Końskie. Umarzalna pożyczka niskooprocentowana

Rząd RP przyjął tarczę antykryzysową, która zawiera szereg ułatwień także dla przedsiębiorców w związku z szalejącą epidemią koronawirusa. Z kilku rozwiązań można będzie skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich. Już w czwartek ruszył nabór wniosków na przyznanie niskooprocentowanej pożyczki – można je składać w wersji papierowej, ale i w pełni elektronicznie. Otrzymać można maksymalnie 5 tysięcy złotych, a przy zachowaniu podstawowego kryterium (nie zredukowaniu ilości miejsc pracy) pożyczka może zostać umorzona. 

REKLAMA

Szczegółowe informacje, stosowne wnioski oraz zasady ubiegania się o wsparcie znajdują się pod linkiem:  https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

REKLAMA

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy i znacznie przyspieszy otrzymanie pożyczki. Procedura złożenia wniosku online trwa kilkanaście minut. Pod powyższym linkiem znajdziecie Państwo także odnośniki do dokumentów, które należy pobrać i wypełnić jeżeli wniosek złożymy w skrzynce podawczej lub korespondencyjnie.

Wnioski można również przekazać  korespondencyjnie na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2 lub złożyć do skrzynki korespondencyjnej przed budynkiem PUP. Informacji w w/w zakresie udzielają również pracownicy PUP pod nr tel. 41/260 43 62 wew. 202, 212, 210, 214.

„Nabór wniosków na tą formę w ramach tarczy antykryzysowej rozpoczął się w pierwszej kolejności. Pozostałe formy zostaną uruchomione w najbliższych dniach i wówczas będziemy w posiadaniu kolejnych linków wraz z załączonymi dokumentami. Prosimy o śledzenie także strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich” – mówi nam Jacek Werens, dyrektor miejscowego PUP.

Jak działa pożyczka w ramach tarczy antykryzysowej? 

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?
Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?
Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy pożyczka może być umorzona?
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Czy są konsekwencje za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o pożyczkę z Funduszu Pracy i wniosku o umorzenie pożyczki?
Oświadczenia we wnioskach są składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy wsparcie – niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną?
Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzd.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *