REKLAMA

W gminie Smyków będzie działać nowe stowarzyszenie!

W piątek w świetlicy wiejskiej w Kozowie w gminie Smyków miało miejsce spotkanie założycielskie zupełnie nowego stowarzyszenia, które ma działać na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Nowe stowarzyszenie ma się nazywać ImperAktiv. 

REKLAMA

Prezesem Stowarzyszenia ImperAktiv wybrano Rafała Pałgana. W skład zarządu weszli jeszcze Karol Leśniak, Jacek Lesiak i Beata Janiszewska
Głównym celem stowarzyszenia mają być wszelkie działania związanie z rozwojem ziemi smykowskiej. Ma ono już nawet opracowaną całą listę większych i mniejszych celów:
1) Działanie na rzecz społeczności lokalnej, organizacja i wspieranie życia społecznego, sportowego, kulturalnego i integracji międzypokoleniowej mieszkańców;
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywna;
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) Upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu, promującej zdrowy styl życia i profilaktykę antyuzależnieniową, ochronę i promocję zdrowia;
7) ochrony i promocji zdrowia;
8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10) Upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej, promocja, rozwój turystyczny i gospodarczy gminy Smyków i Regionu Świętokrzyskiego, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i promocji naturalnych walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy;
11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, wspieranie podstawowych funkcji rodziny, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, wyrównywanie szans edukacyjnych i organizowanie różnych form wypoczynku;
16) wypoczynku dzieci i młodzieży;
17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—31

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *