REKLAMA

Wsparcie na starcie w powiecie koneckim. Przewidziano atrakcyjne refundacje!

Uwaga przedsiębiorcy i poszukujący pracy! Wysokie refundacje kosztów zatrudnienia można otrzymać w ramach realizacji nowego projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich pt. „Wsparcie na starcie”. Prowadzony jest obecnie nabór na refundacje do prac interwencyjnych oraz na otrzymanie bonu zatrudnieniowego. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie poniżej. 

REKLAMA

Zdjęcie poglądowe

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków na:
– Prace interwencyjne – okres refundacji 6 m-cy,
Maksymalna kwota, jaka może być refundowana z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł.) w ramach prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) w pełnym wymiarze czasu pracy (1.200,00zł + 216,00zł) (art. 51 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia…) – 1.416,00 zł.
– Bony zatrudnieniowe – okres refundacji 12 m-cy,
Wstępnym krokiem zmierzającym do zatrudnienia bezrobotnego posiadacza bonu jest złożenie deklaracji zawierającej zobowiązanie do zatrudnienia go przez okres 18 miesięcy.
Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w wysokości 1 200,00 złotych.

Dodatkowo w projekcie przewidziano szczególnie atrakcyjną dla rodziców powracających na rynek pracy refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (maksymalna kwota refundacji to 600 złotych miesięcznie) dla 7 osób.
W praktyce oznacza to, że osoby, które w ramach projektu podjęły prace oraz wychowują co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia lub sprawują opiekę nad osoba zależną mogą ubiegać się o zwrot faktycznie poniesionych kosztów opieki np. opłata za żłobek, przedszkole, placówkę opiekuńczą.

Niniejszy nabór prowadzony jest od 23 grudnia 2020 roku do momentu wyczerpania limitu środków na w/w formy wsparcia.

REKLAMA

Wnioski można przekazać:
– korespondencyjnie na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie;
– osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 dokumenty można wrzucać do skrzynki podawczej w zamkniętej kopercie;
– poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/pup_konskie po opatrzeniu go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym;
– poprzez skrzynkę e-mail [email protected] (wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym).

Grupa docelowa – osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP Końskie jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.
Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres 4 m-cy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.

PUP w Końskich zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Zapraszamy do współpracy zainteresowane osoby bezrobotne kobiety i mężczyzn spełniających warunki grupy docelowej.
Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.
Wnioski niespełniające warunków powyższego naboru będą rozpatrywane negatywnie.
Wnioski i kryteria w zakresie powyższego naboru są do pobrania na stronie www.konskie.praca.gov.pl.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *