REKLAMA

AKTUALIZACJA: Grzegorz Piec i Dorota Łukomska dyskutują o wysypisku w Odrowążu

Kilka dni temu burmistrz miasta i gminy Stąporków Dorota Łukomska wydała oświadczenie dotyczące nielegalnego składowiska odpadów w Odrowążu (znajdziecie je TUTAJ). Głos w sprawie w środę zabrał starosta konecki Grzegorz Piec, a następnego dnia odpowiedź wystosowała Dorota Łukomska. Komunikaty od starosty oraz burmistrz Stąporkowa zamieszczamy w całości poniżej. AKTUALIZACJA: Po kilku godzinach kolejne oświadczenie wydał starosta Piec – znajdziecie je także w tym artykule. 

REKLAMA

W odpowiedzi na poprzednie oświadczenie burmistrz Doroty Łukomskiej starosta konecki Grzegorz Piec za pośrednictwem powiatowej strony internetowej wystosował komunikat:

REKLAMA

Po zapoznaniu się z opublikowanym oświadczeniem w dniu 08.02.2021r. Powiat Konecki pragnie zwrócić uwagę, że poruszane w tym oświadczeniu fakty dotyczące naszego Powiatu nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, a stan faktyczny dotyczący gromadzonych odpadów na działkach 389 i 588 w Odrowążu jest inny niż opisany przez Panią w przytoczonym oświadczeniu.
Spółki związane z gospodarką odpadami na tym terenie nie posiadają ważnych zezwoleń wydanych przez Starostę do prowadzenia działalności na działkach 389 i 588, za wyjątkiem Spółki BIO-EKOL, która otrzymała zezwolenie na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działce 389 w Odrowążu w 2017r. i jest obowiązujące.
Ze względu na zmianę przepisów dotyczących gospodarowania odpadami i konieczności dostosowania zezwolenia do obecnie obowiązujących, prowadzone jest postępowanie dotyczące zmiany tego zezwolenia. Procedura ta przez wydaniem rozstrzygnięcia wymaga przeprowadzenia kontroli przez WIOŚ, Starostwo i Straż Pożarną.
Reasumując, Powiat Konecki nie jest obowiązany, za wyjątkiem wyżej wymienionego przypadku (zezwolenia z 2017r.) do kontrolowania terenu przedmiotowych działek.
Pragniemy też zwrócić uwagę, że na przestrzeni kilku lat była z Panią Burmistrz prowadzona korespondencja wyjaśniająca szczegółowo decyzyjność i wpływ Powiatu na rozwiązania prawne dotyczące odpadów na tym terenie. Dla przykładu pragniemy przypomnieć o korespondencji prowadzonej pomiędzy Panią Burmistrz a Powiatem, w szczególności pragniemy zwrócić uwagę na korespondencję z lipca 2017r., która przedstawiła stanowisko i opinię Powiatu odnośnie odpadów gromadzonych w Odrowążu.
Powiat Konecki wszystkie swoje decyzje i procedury oraz odpowiedzialność za usunięcie porzuconych odpadów realizuje w sposób zgodny z prawem i metodami z niego wynikającymi.
Z poważaniem
/-/Grzegorz Piec
STAROSTA KONECKI

Następnego dnia odpowiedź na oświadczenie starosty Grzegorza Pieca przedstawiła burmistrz Dorota Łukomska:

Pan Grzegorz Piec
Starosta Konecki

Szanowny Panie Starosto,
w opublikowanym w serwisie Facebook oświadczeniu Pana Starosty, w zakresie składowania odpadów w miejscowości Odrowąż w sposób celowy pominięta jest okoliczność faktyczna działania na tamtym terenie firmy, która miała zezwolenie na składowanie odpadów. Podmiot ten jednocześnie działał niezgodnie z wydanym przez Starostwo zezwoleniem.

Początkowo trzeba zauważyć, że w wydanym przez Starostwo oświadczeniu pominięta jest okoliczność faktyczna o wygaszonym w 2018r. pozwoleniu na zbieranie odpadów w Odrowążu dla firmy Eko – Art.
Przypominam, że pozwolenie zostało wygaszone, co bardzo istotne, dopiero na wniosek samego przedsiębiorcy, co istotne w roku 2018 pomimo, że Urząd w Stąporkowie wykazał nieprawidłowości w składowaniu odpadów w msc. Odrowąż już w roku 2017 o czym niezwłocznie Gmina poinformowała Starostwo Powiatowe w Końskich.

Dlaczego zgodnie z art. 47 ustawy o odpadach Starostwo nie cofnęło w 2017r. zezwolenia na zbieranie odpadów przez firmę Eko-Art, pomimo działania niezgodnego z uzyskanym zezwoleniem.
Tym samym Starosta Konecki ominął obowiązujące ówcześnie, w roku 2017 zapisy o odpadach, które stanowią, że:
1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości
2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania

Pomimo zaistnienia wymienionych dyspozycją art. 47 ustawy o odpadach przesłanek Starostwo Powiatowe wydając zezwolenie na składowanie odpadów w msc. Odrowąż nie cofnęło zezwolenia o co wnosił Urząd Gminy.

Konkludując. Uprzejmie informuję, że:
1. W roku 2017 Gmina wykazała nieprawidłowości w składowaniu odpadów w msc. Odrowąż 
2. O powyższym Urząd w Stąporkowie poinformował Starostwo Powiatowe w Końskich w roku 2017 
3. Starostwo nie cofnęło w roku 2017, zgodnie z art. 47 ustawy o odpadach, pozwolenia dla podmiotu, który miał zezwolenie na zbieranie odpadów, ale składował je na działce innej niż wskazana w zezwoleniu (składowano odpady na działce sąsiedniej) 
4. Pozwolenie zostało cofnięte dopiero w roku 2018, ale co istotne na wniosek samego przedsiębiorcy działającego w imieniu wskazanego podmiotu 

Czy to oznacza, że dla Starostwa wydającego pozwolenie na składowanie odpadów nie miało w roku 2017 znaczenia, że przedsiębiorca składuje odpady na innej działce niż wyznaczona w pozwoleniu ?
Czy taka praktyka jest zgodna z art. 47 obowiązującej w roku 2017 (wtedy Urząd w Stąporkowie składał stosowny wniosek) ustawy o odpadach?

W sprawie czynności prowadzi Prokuratura i jestem przekonana, że wnikliwie wyjaśnione zostaną wszelkie okoliczności tego wymagające.

Z wyrazami szacunku
Dorota Łukomska
Burmistrz Stąporkowa

Dorota Łukomska opublikowała także zdjęcie pisma z 2018 roku od Starostwa Powiatowego w Końskich dotyczącego sprawy wysypiska w Odrowążu:
Aktualizacja: Na oświadczenie burmistrz Doroty Łukomskiej w piątek, w godzinach popołudniowych ponownie zareagował starosta Grzegorz Piec:
Dorota Łukomska
Burmistrz Stąporkowa
Odpowiadając na Pani kolejne pismo dotyczące Odrowąża, pragniemy zwrócić uwagę, że ponownie poruszany problem odpadów na działce nr 588 został szczegółowo opisany w naszym stanowisku, opublikowanym w dniu 10.02.2021r.
Namawiamy Panią do ponownej analizy treści i argumentów podanych przez nas w odpowiedzi na Pani sugestie i zarzuty, jakoby Powiat był współodpowiedzialny za pozostawione odpady na działce 588.
W naszej ocenie bezpośrednią odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi Burmistrz Stąporkowa. To nie Starosta miał obowiązek wydać decyzję nakazującą usunięcie zgromadzonych tam odpadów oraz jej wyegzekwowanie.
Szanowna Pani Burmistrz zdecydowanie podtrzymujemy nasze wszystkie dotychczasowe opinie i stanowiska w sprawie problemów odpadowych w Odrowążu oraz to, że Powiat dokonał wszelkich czynności w sposób zgodny z prawem i metodami z niego wynikającymi.
Wyrażamy przekonanie, że podane przez nas argumenty i uzasadnienia przekonały Panią Burmistrz, że wszystkie ostateczne decyzje w tej sprawie należą do Burmistrza Stąporkowa i zbyteczne jest dalsze prowadzenie korespondencji w poruszanych kwestiach.
Z poważaniem
/-/Grzegorz Piec
STAROSTA KONECKI

REKLAMA

One thought on “AKTUALIZACJA: Grzegorz Piec i Dorota Łukomska dyskutują o wysypisku w Odrowążu

  1. Pingback: Starcia na szczytach powiatowej władzy. Idzie o odśnieżanie! | TKN24