REKLAMA

Mieszkańcy gmin Ruda Maleniecka i Fałków chcą dojazdu do Końskich

Włodarze gminy Ruda Maleniecka w imieniu mieszkańców sołectw wystosowali petycję do Starostwa Powiatowego w Końskich, której celem jest organizacja komunikacji publicznej łączącej Końskie i miejscowości gminy Ruda Maleniecka. Podobny projekt rozważa gmina Fałków.

REKLAMA

Gmina Ruda Maleniecka otrzymała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Podobny wniosek złożyła także gmina Fałków. Wójt gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca w imieniu mieszkańców przygotował i złożył petycję wskazującą na potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności do Starostwa Powiatowego w Końskich.

REKLAMA

Przedstawiamy petycję w całości poniżej (pisownia oryginalna):

Ruda Maleniecka, dnia 03 lutego 2021 r.

Petycja w interesie publicznym w zakresie uruchomienia linii komunikacyjnej obejmującej przewozy pasażerskie na terenie powiatu koneckiego.

Działając w imieniu Gminy Ruda Maleniecka, na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), niniejszym składam petycję w zakresie wystąpienia przez Starostę Koneckiego, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu koneckiego, z wnioskiem do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o pozyskanie środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących uruchomienia sieci komunikacyjnej zapewniającej połączenie miejscowości usytuowanych na terenie administracyjnym Gminy Ruda Maleniecka tj. Koliszowy, Kołoniec, Maleniec, Machory, Szkucin, Lipa, Hucisko, Cis, Cieklińsko oraz Strzęboszów ze stolicą Powiatu Koneckiego.

Wskazuję, że Gmina Ruda Maleniecka w dniu 02.12.2020 r. złożyła wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2021 r., w ramach Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, uzyskując dofinansowanie- dopłatę w kwocie 277 381,80 zł., z przeznaczeniem na wykonywanie przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka. Analogiczny wniosek złożyła Gmina Fałków w zakresie dofinansowania organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie administracyjnym Gminy Fałków. Po dokonaniu dokładnego rozeznania potrzeb lokalnej społeczności, uznano jednak że nie jest zasadnym organizowanie transportu osobowego wyłącznie na terenie Gminy Ruda Maleniecka, ewentualnie tylko na terenie administracyjnym Gminy Ruda Maleniecka oraz Gminy Fałków gdyż znaczna większość mieszkańców zarówno Gminy Ruda Maleniecka jak i Gminy Fałków oczekuje bezpośredniego transportu do miasta powiatowego Końskie (praca, nauka w szkołach ponadpodstawowych, szpital, zaopatrzenie). Inaczej rzecz ujmując, wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie na terenie Gminy Ruda Maleniecka lub na terenach administracyjnych obu wyże wymienionych gmin byłoby niecelowe . Mając na uwadze powyższe ustalenia, Gmina Ruda Maleniecka oraz Wojewoda Świętokrzyski rozwiązali za porozumieniem stron umowę o dofinansowanie zadań w 2021 r. w zakresie dofinansowania do wykonywania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka. Analogiczne kroki podjęła Gmina Fałków. Jednocześnie Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zasugerował wystąpienie z wnioskiem o pozyskanie środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przez Powiat Konecki jako podmiot wymieniony w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), w zakresie linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej, obejmującej powiatowe przewozy pasażerskie, łączącej miasto Końskie z miejscowościami położonymi na terenie m.in. Gminy Ruda Maleniecka oraz Gminy Fałków.

Nadmieniam, że pismem z dnia 12 listopada 2020 r. (znak: BI.7243.11.2020), Gmina Ruda Maleniecka wystąpiła do Zarządu Powiatu Koneckiego z podaniem dotyczącym rozważania złożenia przez Zarząd Powiatu Koneckiego wniosku w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego o dofinansowanie zadań w 2021 r. w obszarze Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (ogłoszenie 4/FAl20200), polegającego na organizacji przez powiat konecki jako podmiot wymieniony w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej, obejmującej powiatowe przewozy pasażerskie, łączącej miasto Końskie z miejscowościami położonymi na terenie Gminy Ruda Maleniecka, tj. Koliszowy, Kołoniec, Maleniec, Machory, Szkucin, Lipa, Hucisko, Cis, Cieklińsko oraz Strzęboszów (w załączeniu przedkładam odpis przedmiotowego pisma z dnia 12.11.2020 r.). W odpowiedzi na powyżej wymienione pismo, Starosta Konecki udzielił odpowiedzi niezawierającej bezpośredniego odniesienia do kwestii poruszonej w piśmie Gminy Ruda Maleniecka (w załączeniu przedkładam pismo Starosty Koneckiego z dnia 15.12.2020 r. znak KT.7250.76.2020). W szczególności nie odniósł się w sposób bezpośredni do możliwości pozyskania przez Powiat Konecki dofinansowania na organizację transportu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zauważam że w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XI/61/2015 Rady Powiatu Koneckiego w Końskich z dnia 27 października 2015 roku, Rada Powiatu Koneckiego określiła obligatoryjny (tzw. podstawowy) wariant organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej, gwarantujący mieszkańcom bezpośrednie połączenie stolicy powiatu z siedzibami gmin. Intencją niniejszej petycji jest realizacja przez Powiat Konecki przyjętego przez Radę Gminy podstawowego wariantu organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu koneckiego.

Gmina Ruda Maleniecka, stoi na stanowisku, że uruchomienie linii komunikacyjnej łączącej powyżej wymienione miejscowości z miastem Końskie wynika z realnych potrzeb mieszkańców tej Gminy. Obecnie do powyżej wymienionych miejscowości nie dociera żadna komunikacja publiczna (poza komunikacją organizowaną w ramach dowozu dzieci do placówki szkolnej, położonej w Rudzie Malenieckiej), co utrudnia mieszkańcom tych miejscowości dostęp do placówek służby zdrowia, urzędów administracji publicznej oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie miasta Końskie. Co oczywiste, powyżej opisanego problemu nie rozwiąże zorganizowanie przez Gminę Ruda Maleniecka transportu publicznego w obrębie administracyjnym gminy. W ocenie mieszkańców miejscowości Koliszowy, Kołoniec Maleniec, Machory, Szkucin, Lipa, Hucisko, Cis, Cieklińsko oraz Strzęboszów Powiat Konecki nie dostrzega ich potrzeb w zakresie uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej ich ze stolicą powiatu.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o wystąpienie przez Powiat Konecki do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o pozyskanie środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących uruchomienia sieci komunikacyjnej zapewniającej połączenie miejscowości usytuowanych na terenie administracyjnym Gminy Ruda Maleniecka z miejscowością Końskie, a tym samym uruchomienie linii zapewniającej dojazd mieszkańcom powyższych miejscowości do miasta Końskie. Deklaruję wolę partycypowania przez Gminę Ruda Maleniecka w kosztach organizacji powyżej zakreślonej linii komunikacyjnej, w ramach dopuszczalnych rozwiązań prawnych.

Niniejszym oświadczam że wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, danych podmiotu wnoszącego petycję w przedmiotowej sprawie.

Leszek Kuca, wójt gminy Ruda Maleniecka.

Jeszcze w 2020 roku w tej sprawie gmina Ruda Maleniecka wysłała dwa pisma do Starostwa Powiatowego w Końskich. Znajdziecie je poniżej w całości (pisownia oryginalna):

Gmina Ruda Maleniecka, dnia 12 listopada 2020 roku.

Dot. uruchomienia linii komunikacyjnej obejmującej przewozy pasażerskie

Działając w imieniu Gminy Ruda Maleniecka, zwracam się z wnioskiem o rozważenie złożenia przez Zarząd Powiatu Koneckiego wn iosku w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego o dofinansowanie zadań w 2021 r. w obszarze Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (ogłoszenie 4/FA/20200), polegającego na organizacji przez powiat konecki jako podmiot wymieniony wart. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej, obeimujacej powiatowe przewozy pasażerskie, łaczacej miasto Końskie z miejscowościami położonymi na terenie Gminy Ruda jvialeniecka, tj. Koliszowy, Kołoniec, Maleniec, Machory, Szkucin, Lipa, Hucisko, Cis, Cieklińsko oraz Strzemboszów.

Potrzebę uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej powyżej wymienione miejscowości z miastem Końskie zgłaszają mieszkańcy powiatu koneckiego, będący jednocześnie mieszkańcami Gminy Ruda Maleniecka, m.in. w formie petycji. Obecnie do po wyżej wymienionych miejscowości nie dociera żadna komunikacja publiczna (poza u n organizowaną w ramach dowozu dzieci do placówki szkolnej, położonej w Rudzie Malenieckiej), co utrudnia mieszkańcom tych wiosek dostęp do placówek służby zdrowia, urzędów administracji publicznej oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie miasta Końskie. Co oczywiste, powyżej opisanego problemu nie rozwiąże zorganizowanie przez Gminę Ruda Maleniecka transportu publicznego w obrębie administracyjnym gminy. W ocenie mieszkańców miejscowości Koliszowy, Kołoniec, Maleniec, Machory, Szkucin, Lipa, Hucisko, Cis, Cieklińsko oraz Strzemboszów, Powiat Konecki nie dostrzega ich potrzeb w zakresie uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej ich ze stolicą powiatu.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o rozważenie uruchomienia linii zapewniającej dojazd mieszkańcom powyższych miejscowości do miasta Końskie. Deklaruję wolę partycypowania przez  Gminę Ruda Maleniecka w kosztach wspomnianej inwestycji, w ramach dopuszczalnych rozwiązań prawnych.

Piotr Piec, zastępca wójta gminy Ruda Maleniecka, z upoważnienia wójta.

Końskie, 15.12.2020 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie uruchomienia linii komunikacyjnej obejmującej przewozy pasażerskie, łączącej miasto Końskie z miejscowościami położonymi na terenie Gminy Ruda Maleniecka, informuję co następuje:

  1. Obecnie na terenie Powiatu Koneckiego regularne przewozy osób realizowane są na podstawie 28 zezwoleń wydanych przez Starostę Koneckiego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140). Zezwolenia swym zasięgiem łączą miasto powiatowe z siedzibami gmin, a także obsługują częściowo obszary gmin wchodzących w skład powiatu.
  2. Powiat Konecki jako organizator opracował zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2020.1944) Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały XI/61/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015 roku będący obowiązującym na dzień dzisiejszy aktem prawa miejscowego.

W wyżej wymienionym dokumencie zostały wskazane dwa warianty sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

I wariant obligatoryjny, gwarantujący połączenie stolicy powiatu z siedzibami gmin.
II wariant fakultatywny (uzupełniający), umożliwiający wydłużenie linii komunikacyjnych.

Przewidywany wybór operatora ma nastąpić w oparciu o art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z którym operator zostanie wybrany w oparciu o ustawę z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Piotr Piec, zastępca wójta gminy Ruda Maleniecka, z upoważnienia wójta.

Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że wkrótce odbędą się rozmowy w sprawie organizacji komunikacji publicznej między miejscowościami gminy Ruda Maleniecka a Końskimi. Jeśli zapadną jakieś oficjalne postanowienia bądź pojawią się nowe informacje na pewno o tym Państwa poinformujemy.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *