REKLAMA

Gmina Fałków podsumowuje dokonane inwestycje w latach 2018-2024

W gminie Fałków przez sześć kadencji rządzi wójt Henryk Konieczny. Samorząd w okresie jego zarządzania ma znakomitą sytuację finansową, co pozwala na realizację olbrzymiej ilości inwestycji. W tym artykule znajdziecie Państwo wykaz tego typu działań podjętych w okresie ostatniej kadencji, w latach 2018-2024. 

REKLAMA

Jedną z ważniejszych inwestycji było wykonanie i oddanie lokalnej społeczności nowej strażnicy w Fałkowie.

W niezależnych rankingach gmina Fałków znajduje się na najwyższych miejscach w województwie Świętokrzyskim, a także w kraju. To rankingi dotyczące gospodarności, pozyskanych dofinansowań i zamożności finansowej. W mijającej kadencji 2018-2024 wartość realizowanych inwestycji przez Gminę Fałków przekroczyła 50 mln złotych, a aż 40 mln w tej kwocie to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Zobaczcie co przez lata mijającej kadencji zostało zrobione:

REKLAMA

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2018 roku

 1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie Fałków. Łączna wybudowana długość sieci wyniosła  5100m kanału grawitacyjnego i 7230mb kanału tłocznego. Łączna wartość inwestycji, uwzględniająca koszty robót budowlanych a także  koszty usług inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego wyniosła 4.558.489,85 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.993.415,00zł
 2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Fałków. Zadanie realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich, polegające na przebudowie dróg powiatowych poprzez ułożenie nowej warstwy z masy bitumicznej na zniszczonych nawierzchniach dróg, przebiegających na terenie gminy Fałków. Zadanie obejmuje przebudowę dróg, objętych wnioskiem o dotacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków – Starzechowice-Turowice-Sulborowice-gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 1+005 – 1+995 na długości 990mb (odc.1 Fałków), w km 2+095 – 2+995 na długości 900mb (odc.2: Fałków)-Starzechowice) w km 4+165 – 5+065 na długości 900mb (odc.3 Starzechowice)” współfinansowanego w 50% ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej finansowanych i po 25% z budżetu Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich a także przebudowa dróg powiatowych przy udziale po 50% Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich.
 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Czermno w Gminie Fałków  od km 0+000 do km 0+414 i od km 0+000 do km 0+122 oraz dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Fałków. Zadanie polegało na przebudowie ulicy Cmentarnej w Czermnie i dróg w miejscowościach: Sulborowice, działka ewid nr 153, dł 222mb x 3mb; Sulborowice, działka ewid nr 117 i 115, dł 995mb x 3,2mb; Skórnice, działka ewid nr 345, dł 200mb x 3mb; Skórnice, działka ewid nr 368, dł 80mb x 3mb; Skórnice Poręba, działka ewid nr 598 i 616, dł 980mb x 3mb; Poręba, działka ewid nr 617, dł 668mb x 3mb; Stomorgi, działka ewid nr 170, dł 460mb x 3mb; Sułków, działka ewid nr 729, dł 520mb x 4mb; Stanisławów, działka ewid nr 362, 632/1, dł 740mb x 3mb; Stanisławów, działka ewid nr 152, dł 980mb x 3mb; Wąsosz działka ewid nr 813, dł 130mb x 3mb; Starzechowice Górne dł 70mb x 3,5mb; oraz odbudowie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w Wąsoszu i Starzechowicach. Łączny koszt zadania wyniósł 1.994.112,31zł
 4. Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków. Zadanie polegało na budowie kablowego oświetlenia ulicznego  w miejscowościach: Gustawów,  Czermno – Kolonia, Poręba, Sulborowice oraz budowie oświetlenia ulicznego w postaci lamp fotowoltaicznych w Czermnie, Olszamowicach i Rudzisku. Wartość zadania 301.765,74zł
 5. Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w gminie Fałków. Zadanie polegające na budowie dwóch placów zabaw w Zbójnie i Budach zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO RYBY na lata 2014-202. Łączna wartość zadania wyniosła 158.834,00zł w tym 82.500,00 zł pochodziło z udzielonej dotacji
 6. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórniach. Zadanie realizowane przy współpracy z OSP Fałków. Wartość zadania 361.000,00zł w tym 200.000,00 zł pochodziło dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielonej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”
 7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Turowicach. Zadanie realizowane przy współpracy z OSP Turowice. Wartość zadania 359.000,00zł w tym 200.000,00 zł pochodziło dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielonej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”
 8. Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie. Zadanie polegało na doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne. Wartość zadania wyniosła 31.458,00zł w tym 23.037,00zł pochodziło z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach
 9. Budowa chodników przy drogach publicznych w gminie Fałków. Zadanie polegało na budowie chodników przy drodze gminnej w Czermno-Kolonii o dł.76mb i przy drogach w Skórnicach o łacznej długości 1342mb. Wartość inwestycji wyniosła 325.237,53zł

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2019 roku

 1. W styczniu 2019r zakończono zadanie pn. „Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”, które rozpoczęło się w 2018 roku. Zadanie polegało na dobudowie dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: a)  Gustawów: – Budowa linii budowę linii kablowych nN oświetlenia ulicznego dł całkowitej 347m, ustawienie 6 słupów stalowych stożkowych latarni z oprawami sodowymi o mocy 70W, b) Czermno – Kolonia – Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 510 m oraz montażu 11 szt. latarni oświetlenia ulicznego  sodowe oraz LED, c) Poręba – Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego dł około 641m wraz z zabudową opraw oświetleniowych sodowych 70W – 6 szt, d) Sulborowice – Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 340m. oraz montaż 4 szt. latarni oświetlenia ulicznego, e) Czermno –   Budowa  4 szt latarni hybrydowych LED, f) Olszamowice – Budowa 1 szt latarni solarnej LED, g) Rudzisko  – Budowa 1 szt latarni solarnej LED. Wartość zadania wyniosła 301.765,74zł.
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno – Kołoniec w gminie Fałków od km 0+000 do km 0+904,5”- Wartość zadania: 331.344,50 zł. Zadanie współfinansowanie w 50% w ramach Funduszu Dróg samorządowych.
 3. Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Fałków, obejmujące przebudowę: a)Drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 617 w m.Poręba, o dł.244mb i szer. 3mb;  b)Drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 362 w m.Stanisławów, o dł.684mb i szer. 3mb; c)Drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 1065 między miejscowościami Czermno-Stomorgi, o dł.880mb i szer. 3mb; Wartość zadania: 273.621,27 zł.
 4. Przebudowa drogi wewnętrznej Sępskie Niwy – Sęp od km 0+000 do km 0+883,50  w Gminie Fałków. Wartość zadania: 180.928,71 zł. Zadanie współfinansowanie ze środków Lasów Państwowych w wysokości 144.742,96 zł.
 5.  Przebudowa infrastruktury drogowej na ul. Plac Kościelny, ul. Ogrodowej, ul. Zamkowej i ul. Spacerowej oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Fałkowie- Zadanie realizowane w ramach Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.  Wartość zadania 566.521,84 zł w 80% dofinansowana w ramach realizowanego projektu
 6. Wymiana pokryw studni odwadniających pod parkingiem na terenie osiedla mieszkaniowego o wartości  8477,85 zł. Zadanie w 80% dofinansowane w ramach w ramach Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”
 7. Modernizacja dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków, obejmująca wykonanie warstwy z kruszywa kamiennego na drogach lokalnych i rolniczych, w tym: Droga na działce nr 1265 i 249 Czermno-Smyków, dł 1040mb, szer.3mb, Droga na działce nr 1145 Starzechowice, dł 545mb, szer.3mb, Droga na działce nr 115 Sulborowice, dł 520mb, szer.3mb, Droga na działce nr 617 Poręba, dł 250mb, szer.3mb, Droga na działce nr 674 Czermno-Zuzowy, dł 300mb, szer.3mb, Droga na działce nr 500 Dobry Widok, dł 120mb, szer.3mb, Droga na działce nr 856 Budy, dł 40mb, szer.3mb, z przepustami fi 40, 2 szt x 6mb. Wartość zadania 130.945,80 zł
 8. Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno-Kołoniec od km 0+904,5 do km 1+545,27 oraz drogi gminnej nr 322005T Skórnice-Pląskowice od km 0+000 do km 0+993,77 w Gminie Fałków – Roboty budowlane o łącznej wartości 487.622,40 współfinansowanie są w 50% w ramach Funduszu Dróg samorządowych. W roku 2019 wykonano 1 część (odcinek Zbójno-Kołoniec) o wartości 231.077,17 zł. Pozostały zakres robót, tj. Przebudowa drogi Skórnice-Pląskowice zostanie wykonana w roku 2020
 9. Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar B – „WOLSKA”. W ramach zadania wykonano pełną dokumentację budowlaną obejmującą budowę dróg osiedlowych z chodnikami z odwodnieniem i oświetleniem drogowym a także projekt sieci wodociągowej i kanalizacji. Wartość zadania  154.000,00zł brutto
 10. Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy drodze gminnej – ul.Cmentarnej w Czermnie. Wartość zadania 12.260,87 zł
 11. Zadanie pn.: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) realizowane w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim, polegające na stworzeniu nowoczesnych pracowni informatycznych w szkołach, poprzez zakup łącznie 44 sztuk komputerów dla szkół podstawowych w Fałkowie i w Czermnie. Zadanie o wartości 138.872,80 zł został współfinansowane w 80%  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 12. Zakup i doposażenie gminnej oczyszczalni ścieków w przekładnię cykloidalną umożliwiającą przetwarzanie poprzez odwirowanie osadu. Wartość zakupu 26.500,00 zł

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2020 roku

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Fałków w 2020 roku. Wartość zadania 627.162,68 zł

2. „Budowa i montaż elementów małej architektury – część I Budowa siłowni zewnętrznej”, data zawarcia umowy: 26.02.2020r, umowna wartość zadania: 73.923,00 zł, nazwa Wykonawcy:  Fit Park Sp. z o.o. Sp.K.  ul. Powstańców  Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń, umowny termin wykonania: do 30.06.2020r      Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. „Budowa i montaż elementów małej architektury – część II Rozbudowa dwóch placów zabaw”, data zawarcia umowy: 26.02.2020r, umowna wartość zadania: 193.839,01 zł, nazwa Wykonawcy: Inżynieria Wodna s.c. Końskie Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, Zbigniew Duran, ul. Łazienna 13/21, 26-200 Końskie, umowny termin wykonania:  do 30.06.2020r        Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

4. „Budowa i montaż elementów małej architektury – część IV Ławki i kosze na śmieci”, data zawarcia umowy: 26.02.2020r, umowna wartość zadania: 7.072,50 zł, nazwa Wykonawcy: „TEL-BRUK” Radosław Telenga, ul.Czartoryskiego 13/57, 42-202 Częstochowa, umowny termin wykonania: do 30.06.2020r       Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5. „Remont budynków gospodarczych przy Gminnej Bibliotece i na placu targowym w Fałkowie”, data zawarcia umowy: 25.02.2020r, umowna wartość zadania: 113.421,96 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój, Brzeziny, ul.Chęcińska 153, 26-026 Morawica, umowny termin wykonania:  do 31.08.2020r           Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

6. „Przebudowa placu technicznego, drogi pożarowej w parku podworskim oraz parkingów przy budynku szkoły podstawowej i budynku użyteczności publicznej w Fałkowie”, data zawarcia umowy: 10.03.2020r, umowna wartość zadania:  494.385,97 zł (ograniczenie zakresu do 493.919,80zł), nazwa Wykonawcy: F.H.U ZIBI-BRUK Zbigniew Gruszczyński, ul. Partyzantów 56, 26-640 Skaryszew, umowny termin wykonania: do 20.08.2020r     Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

7. „Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Czermnie”, data zawarcia umowy: 31.03.2020r,  umowna wartość zadania:  652.000,00 zł, nazwa Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Prywatne Europrofil Grzegorz Zimnicki, ul. Zagnańska 71, 25-558 Kielce umowny termin wykonania: do 15.10.2020r.     Zadanie współfinansowane w 95% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

8. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły  w Czermnie”, data zawarcia umowy: 30.04.2020r, umowna wartość zadania: 1.490.000,00 zł, nazwa Wykonawcy: Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, umowny termin wykonania: do 16.08.2021r.        Zadanie współfinansowane w 95% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

9. „Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb”, data zawarcia umowy: 12.06.2020r, umowna wartość zadania: 376.564,76 zł, nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12,  29-100 Włoszczowa, umowny termin wykonania:  do 31.08.2020r

10. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”, data zawarcia umowy: 20.08.2020r, umowna wartość zadania: 1.597.770,00 zł, nazwa Wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o., ul.Toruńska 9, 26-600 Radom, umowny termin wykonania: do 20.02.2021r.        Zadanie współfinansowane w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

11. „Częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie”, data zawarcia umowy:  09.09.2020r, umowna wartość zadania: 798.476,44 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany Wojciech Znój, Brzeziny, ul. Chęcińska 153, 26-026 Morawica, umowny termin wykonania: do 15.06.2021r.           Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

12. „Modernizacja dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków”, data zawarcia umowy: 21.09.2020r, umowna wartość zadania:  83.394,00 zł, nazwa Wykonawcy:  Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul.Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, umowny termin wykonania: do 15.10.2020r

13. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie”, data zawarcia umowy: 03.11.2020r, umowna wartość zadania: 2.640.000,00 zł, nazwa Wykonawcy: Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, umowny termin wykonania: do 30.07.2021r.    Zadanie współfinansowane w 95% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

14. „Remont drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice Pląskowice w km 0+000 do 0+387,45”, data zawarcia umowy: 04.11.2020r, umowna wartość zadania:  199.118,72 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul.Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, umowny termin wykonania: do 30.04.2021r.

15. „Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice – Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach”, data zawarcia umowy: 04.11.2020r, umowna wartość zadania: 121.604,81 zł, (ograniczenie zakresu do 113044,01zł), nazwa Wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul.Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, umowny termin wykonania: do 30.04.2021r

16. „Modernizacja boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych  w Fałkowie i w Czermnie”,  data zawarcia umowy: 01.12.2020r, umowna wartość zadania:  214.199,58 zł, nazwa Wykonawcy:  FHU TREES-SPORT Andrzej Szymański, ul. Trembeckiego 11B, 35-234 Rzeszów, umowny termin wykonania: do 31.05.2021r.          Zadanie współfinansowane w 70% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

17. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Fałków w roku 2021”, data zawarcia umowy:  07.12.2020r, umowna wartość zadania:          661.046,10 zł, nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie, umowny termin wykonania: do 31.12.2021r.

18. „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Fałków  oraz podległych obiektów i infrastruktury”, data zawarcia umowy:  29.12.2020r, umowna wartość zadania: 994.620,69 zł, nazwa Wykonawcy: PGE Obrót S.A., ul.8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, umowny termin wykonania: do 31.12.2022r.

19. „Budowa i montaż altany w parku podworskim w  Fałkowie”, data zawarcia umowy: 21.12.2020r,  umowna wartość zadania: 49.678,51 zł, nazwa Wykonawcy: INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik, ul.Stojałowskiego 6, 38-500 Sanok, umowny termin wykonania: do 31.05.2021r.        Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

20. „Przebudowa budynku magazynowo – gospodarczego po Kółku Rolniczym w Fałkowie”,  data zawarcia umowy:  21.12.2020r,  umowna wartość zadania:  660.108,67 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy IR-BUD Ireneusz Majchrak, ul.Robotnicza 27, 26-200 Końskie, umowny termin wykonania:  do 30.07.2021r.      Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

21. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Papiernia”, data zawarcia umowy: 21.12.2020r, umowna wartość zadania:  123.331,49 zł, nazwa Wykonawcy:  Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul.Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, umowny termin wykonania:  do 30.04.2021r.

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2021 roku

1. „Odnowienie fosy w parku podworskim i oczka wodnego w Fałkowie”, data zawarcia umowy:  12.01.2021r, umowna wartość zadania: 175.568,97 zł,    nazwa Wykonawcy:       „DROMED” Rospędek, Więckowski Spółka Jawna, ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno      umowny termin wykonania: do 30.06.2021r  Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2. „Wykonanie oświetlenia placu technicznego w Fałkowie”, data zawarcia umowy:  12.01.2021r, umowna wartość zadania:  32.914,80 zł,  nazwa Wykonawcy: Petra Energia Sp. z o.o. Macierzysz, ul.Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki, umowny termin wykonania: do 30.06.2021r.  Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. „Wymiana pokrycia dachowego na gont drewniany, odbudowa zniszczonej wiaty i zagospodarowanie wokół  Izby Tradycji w Fałkowie”   data zawarcia umowy:  13.01.2021r,  umowna wartość zadania: 79.725,75 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój, Brzeziny, ul.Chęcińska 153, 26-026 Morawica, umowny termin wykonania:      do 30.07.2021r  Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

4. „Budowa monitoringu wizyjnego w Fałkowie”, umowna wartość zadania: 37.932,95 zł, nazwa Wykonawcy:  Solid Group Sp. z o.o., Sp.k., ul.Postępu 17, 02-676 Warszawa, umowny termin wykonania:  do 30.06.2021r.   Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5. „Modernizacja sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych  w Fałkowie i w Czermnie”, umowna wartość zadania:  114.486,33 zł, nazwa Wykonawcy: F.H.U. TRESS-SPORT Andrzej Szymański ul.Trembeckiego 11B, 35-234 Rzeszów, umowny termin wykonania: do 31.08.2021r. Zadanie współfinansowane w 70% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

6. „Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową w Fałkowie w system wodociągowy, kanalizacyjny oraz w infrastrukturę drogową”, umowna wartość zadania:  3.390.875,54 zł, nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” Sp.z o.o., ul. Przy Torze 1,  35-205 Rzeszów, umowny termin wykonania: do 19.12.2021r. Zadanie współfinansowane w kwocie 2.500.000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa

7. „Przebudowa ulicy Spacerowej i Zamkowej oraz parkingu przy bibliotece w Fałkowie”, umowna wartość zadania:  218.417,30 zł, nazwa Wykonawcy: „DROMED” Rospędek, Więckowski Spółka Jawna, ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno, umowny termin wykonania: do 20.11.2021r. Zadanie współfinansowane w 80 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

8. „Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompetencje na +” , umowna wartość zadania:  140.726,00zł, nazwa Wykonawcy: Dreamtec Sp. z o.o. ul.Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław oraz Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K ul.Graniczna 46, 93-428 Łódź , umowny termin wykonania: do 13.10.2021r. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

9. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 613/1 przy cmentarzu w Fałkowie-Etap 1”, umowna wartość zadania:  87.939,00 zł, nazwa Wykonawcy: F.H.U ZIBI-BRUK Zbigniew Gruszczyński, ul.Partyzantów 56, 26-640 Skaryszew, umowny termin wykonania: do 10.12.2021r. Zadanie współfinansowane w 80 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

10. „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach podstawowych w gminie Fałków”, umowna wartość zadania:  140.712,52 zł, nazwa Wykonawcy: Wilanka sp. z o.o.ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa oraz Educarium Spółka z o.o. ul.Grunwaldzka, 207, 85-451 Bydgoszcz, umowny termin wykonania: do 21.12.2021r. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

11. „Dostawa fabrycznie nowego 9 – osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Fałków”, umowna wartość zadania:  155.522,00 zł, nazwa Wykonawcy: AMS CHRÓŚCICKI Sp z o.o. ul.Brzeska 178, 08-110 Siedlce. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100.600,94 zł

12. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Papiernia w Gminie Fałków wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”, umowna wartość zadania:  67.650,00 zł, nazwa Wykonawcy: Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński, ul.G.Morcinka 25C, 25-421 Kielce, termin wykonania  12.2022r

13. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – nr 944 w Czermnie”, umowna wartość zadania:  39.852,00 zł, nazwa Wykonawcy: Usługi Transportowo-Sprzętowe Jarosław Kornecki, ul. Górna 1, 26-200 Końskie umowny termin wykonania: do 10.2021r. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2022 roku

1.    „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach podstawowych w gminie Fałków – etap 2”, umowna wartość zadania:  121.863,20 zł, nazwa Wykonawcy: Wilanka sp. z o.o.ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa oraz Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K, ul.Graniczna 46, 93-428 Łódź, umowny termin wykonania: do 23.03.2022r. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2.    Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych w Fałkowie i w Czermnie w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Projekt o łącznej wartości 90.000,00 zł jest sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
3.    „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gminy Fałków”, umowna wartość zadania 5.500.000,00zł, nazwa Wykonawcy: EkoEnergia Polska Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, termin wykonania: do 29.08.2023r. Zadanie współfinansowane w kwocie 4.731.000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmuje:
1)    Modernizację budynku OSP w Wąsoszu
2)    Modernizację budynku OSP w Turowicach
3)    Modernizację budynku OSP w Zbójnie
4)    Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Gustawowie
5)    Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Sulborowicach
6)    Modernizację budynku szatni na boisku sportowym w Fałkowie
7)    Montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy w Fałkowie
8)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie hydroforni wody w Czermnie
9)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Fałkowie
10)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Fałkowie
11)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Czermnie
12)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Czermnie
13)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Fałkowie
14)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku hali sportowej w Fałkowie
15)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Fałkowie
16)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Fałkowie
17)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Czermnie
4.    „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórnice”, umowna wartość zadania 549.843,60 zł , nazwa Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój, Brzeziny, ul.Chęcińska 153, 26-026 Morawica, termin wykonania: do 29.10.2022r. Zadanie współfinansowane w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
5.    „Dostawa fabrycznie nowego, średniej wielkości autobusu na potrzeby Gminy Fałków”, umowna wartość zadania 429.885,00 zł , nazwa Wykonawcy: „CMS AUTO” Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 67, 05-070 Sulejówek, termin wykonania: do 17.11.2022r.
6.    „Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych: nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb, nr 322008T Czermno-Zuzowy na odcinku 635mb oraz nr 322006T Skórnice-Wąsosz na odcinku 801 mb”, umowna wartość robót budowlanych 1.655.655,79 zł , nazwa Wykonawcy: „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, termin wykonania: do 24.09.2022r. Zadanie współfinansowane w 70% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7.    „Dostawa 63 sztuk laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, umowna wartość zadania 144.906,30, nazwa Wykonawcy: g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, ul. Grunwaldzka 5e, 99-300 Kutno, termin wykonania: do 23.05.2022r. Zadanie sfinansowane w 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
8.    „Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu”, umowna wartość zadania 186.246,60 zł, nazwa Wykonawcy: METERING Anna Moder, ul.Parkowa 1, 98-113 Buczek, termin wykonania: do 09.07.2022
9.    „Remont zbiornika wodnego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czermno”, umowna wartość zadania 137.000,00 zł, nazwa Wykonawcy: Obsługa i Realizacja In westycji „CELIS” Janusz Kowalczyk, termin wykonania 02.11.2022. Zadanie jest współfinansowane w 80% w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
10.    „Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Fałków”,  umowna wartość zadania 970.470,00 zł , nazwa Wykonawcy: Bus Trans Technik Sp. z o.o., ul. Municypalna 45, 02-281 Warszawa, termin wykonania: do 19.09.2022r.
11.    „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków”, umowna wartość zadania 154.619,61 zł , nazwa Wykonawcy: Usługi Transportowo-Sprzętowe Jarosław Kornecki, ul. Górna 1, 26-200 Końskie, termin wykonania: do 30.09.2022r.
12.    „Przebudowa ulicy Św. Jana Pawła II na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie”, umowna wartość robót budowlanych 643.290,00 zł , nazwa Wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT  Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, termin wykonania: do 28.11.2022r. Zadanie współfinansowane w 80% z Budżetu Państwa
13.    „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków”, umowna wartość zadania 3.826.530,00 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT  Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, termin wykonania: do 10.10.2023r. Zadanie współfinansowane w kwocie 3.300.000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmuje:
1)    Droga na działce nr 335 w m. Czermno-Kolonia , ul.Dworska, dł 870m x 3m
2)    Droga na działce nr 723 w m.Leszczyny, dł 840m x 3mModernizację budynku OSP w Zbójnie
3)    Droga na działce nr 1433 w m.Dobry Widok, dł 455m x 3m
4)    Droga na działkach nr 478 i 500 w m.Dobry Widok, dł 812m x 3m
5)    Droga na działkach nr 1094, 1140/2 i 1141/3 w m.Czermno, dł 430m x 3m
6)    Droga na działce nr 1073 w m.Studzieniec, dł 300m x 3m
7)    Droga na działce nr 732 w m.Fałków, ul.Przyborowie dł 50m x 3m
8)    Droga na działkach nr 956/2 i 819 w m.Greszczyn, dł 550m x 3m
9)    Droga na działce nr 1728 w m.Starzechowice, dł 495m x 3m
10)    Droga na działkach nr 1755, 1785 i 1790 w m.Sęp, dł 455m x 3m
11)    Droga na działce nr 410 w m.Fałków, ul.Leśna, dł 295m x 3m
12)    Droga na działce nr 169/1 w m.Starzechowice, dł 310m x 3m
13)    Droga na działce nr 115 w m.Sulborowice, dł 518m x 3m
14)    Droga na działce nr 107 w m.Sulborowice, dł 502m x 3m
15)    Droga na działce nr 263 w m.Pląskowice, dł 650m x 3m
16)    Droga na działce nr 1489 w m.Starzechowice, dł 442m x 3m
17)    Droga na działce nr 1363 w m.Wola Szkucka, dł 75m x 3m
18)    Droga na działce nr 934 w m.Pikule, dł 550m x 3m
19)    Droga na działce nr 52 w m.Stanisławów, dł 282m x 3m
20)    Droga na działce nr 1150 w m.Czermno, dł 80m x 3m
21)    Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Czermnie
22)    Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Fałkowie
14.    „Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice”, umowna wartość zadania 3.826.530,00 zł, nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa, termin wykonania: do 10.12.2023r. Zadanie objęte dofinansowaniem w kwocie 2.988.020,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – PGRy. Zadanie obejmuje:
1)    Przebudowę ul.Julianowskiej w Skórnicach
2)    Przebudowę ul. Leśnej w Skórnicach
3)    Przebudowę ul. Stara Wieś w Skórnicach
4)    Przebudowę drogi łączącej ul.Julianowską i ul.Leśną w Skórnicach
5)    Utwardzenie terenu, budowa małej architektury oraz montaż monitoringu wizyjnego w Świetlicy Wiejskiej w Skórnicach
6)    Dostawę i montaż latarni solarnych i wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2023 roku

1. „Przebudowa ulic o łącznej długości 1,057km na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie”, wartość zadania 794.013,00 zł. zadanie zostało wspólfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 476.407,00 zł

2. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Fałków”. Zadanie obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w kolejnych miejscowościach na terenie Gminy Fałków, tj. Smyków, Gustawów, Sułków, Olszamowice, ul.Porąbka, Studzieniec oraz Skórnice, ul.Leśna i włączenie ich do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Fałkowie. wartość zadania 483.574,50 zł

3. „Budowa drogi w miejscowości Papiernia w Gminie Fałków”. Zadanie o wartości 1.110.777,38 zł zostało w 63,63% współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4. „Przebudowa drogi w miejscowości Stomorgi w Gminie Fałków”. Zadanie o wartości 279.191,55 zł zostało współfinansowane w 50% ze środków Lasów Państwowych

5. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4×4 do ratownictwa technicznego” dla OSP w Fałkowie. Zadanie o wartosci 815.000,00 zł zostało wspólfinansowane ze środków Budżetu Państwa w kwocie 407.500,00 zł

6. „Remont drogi gminnej nr 322009T Fałków – Olszamowice od km 3+797 do km 4+069″, wartość zadania 165.837,27 zł. Zadanie zostało współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 99.731,00 zł

7. „Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Starzechowice”. Zadanie o wartości 640.202,01 zł zostało w 63,63% współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończone zostanie w 2024 r.

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2024 roku

1. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków – etap II”. Zadanie polega na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej na istniejących zniszczonych nawierzchniach asfaltowych lub nawierzchniach nieutwardzonych, szutrowych.
Zadanie obejmuje modernizację:
1.    Droga na działce nr 674 Czermno – Zuzowy, dł 999m x 3,5m, odcinek I
2.    Droga na działce nr 674 Czermno – Zuzowy, dł 295m x 3,5m, odcinek II
3.    Droga na działce nr 819, 734/7, 739 Fałków – Rudka, dł 620m x 3m
4.    Droga na działce nr 1084 Wąsosz , dł 100m x 3m
5.    Droga na działce nr 118 Budy (Szpinek) dł 765m x 3 m
6.    Droga na działce nr 856 i 1101 Budy, dł 195m x 3m
7.    Droga na działce nr 1225 Fałków (łącznik ul.Glinianki – osiedle JPII), dł 315m x 4m
8.    Droga na działce nr 1121 Fałków (za POM), dł 475m x 4m
9.    Droga na działce nr 385 Sulborowice-Reczków, dł 556m x 3m
10.    Droga na działce nr 115 Sulborowice (do końca granicy gminy), dł 517m x 3m

Zadanie o wartości 1.710.000,00zł objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95%

2. „Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice  – etap II”. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – PGRy. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem ulicznym oraz budowie miejsc postojowych z infrastrukturą rekreacyjną i wypoczynkową w m. Skórnice. Przedmiot zamówienia obejmuje infrastrukturę:
1.    Droga na działce nr 617 Skórnice – Poręba, dł 630m x 3m
2.    Droga na działce nr 814 Skórnice – PKP dł 540m x 3m
3.    Droga na działce nr 707/2 Skórnice – (stara dr.krajowa) dł 160m x 5m + 290m x 3m
4.    Droga na działce nr 279 i 270 Skórnice – do ul.Leśna dł 738m x 3m
5.    Chodnik wzdłuż ul.Nadrzecze w Skórnicach, 463m x 1,5m
6.    Chodnik wzdłuż ul.Leśnej w Skórnicach, od DK42 do skrzyżowania, 237m x 1,5m
7.    Chodnik wzdłuż ul.Leśnej w Skórnicach, strona prawa za skrzyżowaniem , 606m x 1,5m
8.    Wolnostojące, autonomiczne, zasilane energią słoneczną latarnie solarne LED-35kpl
9.    Energooszczędne, uliczne oprawy LED zasilane linią kablową – 6 szt
10.    Zagospodarowanie terenu, miejsca postojowe i wiaty wypoczynkowe z koszami na śmieci przy DK42

Zadanie o wartości 2.634.660,00 zł objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.500.000,00zł

3. „Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków”. Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej wraz z budową nowoczesnego oświetlenia ulicznego oraz budowie miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a)    Modernizacja infrastruktury drogowej
1.    Droga na działce nr 619 Stomorgi – Poręba, dł 1085m x 3m
2.    Droga na działce nr 1358/1 Wola Szkucka , dł 267m x 3m
3.    Droga na działce nr 1369, 1353 Wola Szkucka (Stolarski – Ostrowska), dł 1200m x 3m
4.    Droga na działce nr 263, 278 Pląskowice, dł 615m x 3m
5.    Droga na działce nr 1489 Pląskowice (Borki), dł 995m x 3m
6.    Droga na działce nr 1145 Starzechowice (łącznik), dł 565m x 3m
7.    Droga na działce nr 335/1204, 1067/1, 368/1, 365/2, 362/5, 200 Studzieniec – Olszamowice, dł 136m x 3m
8.    Droga na działce nr 1063, 326, 939 Olszamowice-Studzieniec, dł 939m x 3m
9.    Droga na działce nr 64 Olszamowice-Wiadukt PKP, dł 758m x 4m
10.    Droga na działce nr 1463 Czermno (hydrofornia), dł 560m x 3m
11.    Droga na działce nr 1728 Starzechowice Sęp, dł 368m x 3m
12.    Droga na działce nr 95 Fałków (ul.Wolska-ul.Studzieniecka), dł 458m x 3m

b)    Budowa chodników, miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej
1.    Chodnik  przy boisku i placu zabaw w Turowicach, działka nr 1555/2
2.    Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Turowicach, działka nr 1541
3.    Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Sulborowicach, działka nr 62/2
4.    Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Zbójnie, działka nr 659
5.    Miejsca postojowe przy OSP w Czermnie, działka 195
6.    Chodnik i miejsca postojowe przy szkole w Czermnie, działka nr 1325
7.    Chodnik przy siłowni zewnętrznej w Czermnie, działka nr 1325
8.    Budowa infrastruktury rekreacyjnej

c)    Budowa oświetlenia ulicznego
1.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego na osiedlu Jana Pawła II
2.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Turowice
3.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Wąsosz
4.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Sulborowice
5.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Fałków, ul.Leśna
6.    Dostawa i montaż energooszczędnych opraw LED zasilanych linią kablową
7.    Dostawa i montaż wolnostojących, autonomicznych, zasilanych energią słoneczną latarnii solarnych LED

Zadanie o wartości 5.549.000,00 zł objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci 95%.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *