REKLAMA

Kolejne starania Radoszyc o unijne granty [zdjęcia]

W ostatnich tygodniach Urząd Gminy w Radoszycach złożył szereg wniosków o dofinansowanie potrzebnych dla mieszkańców inwestycji. Między innymi budowy przedszkola, czy zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

REKLAMA

Unijne dotacje dla Radoszyc 02

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Wójt Gminy Radoszyce – Michał Pękala wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego o wsparcie na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia. Projekt zakłada zakupy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach, ujętej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Wybór odpowiedniej jednostki podyktowany był wymogami ogłoszonego konkursu, m.in. ilością wyjazdów do akcji. Całkowita wartość projektu wynosi 755 389,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 550 000,00 zł. Radoszyce rywalizują tu z 42 innymi projektami. Szacuje się, że mniej więcej 40 % z nich otrzyma wsparcie.

REKLAMA

Unijne dotacje dla Radoszyc 05

Kolejnym priorytetem dla rozwoju Gminy Radoszyce jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Wójt – Michał Pękala zawnioskował o dofinansowanie  w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce”. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji w miejscowościach Kapałów, Mularzów, Radoszyce: ul. Kościuszki, ul. Krakowska, ul. Szkolna, ul. Piotrkowska, ul. Spółdzielcza, ul. Konecka i ul. Piaskowa. Całkowita wartość złożonego projektu: 4 700 733,26 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania to aż 3 760 586,60 zł. O podobne dofinansowanie stara się jeszcze 28 innych jednostek. Wartość wskazanego przez nie zapotrzebowania dwukrotnie przekracza wysokość środków jakie przeznaczono na konkurs.

Radoszyce wnioskują też o przyznanie środków na tak zwane projekty miękkie – związane z edukacją i zatrudnieniem. W ramach wniosku zaplanowano realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów, doradztwa edukacyjno – zawodowe, wsparce psychologiczno – pedagogicznego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania. Wnioskowana kwota dofinansowania to 134 835,90 zł.

Ocenę formalną pozytywnie przeszedł również projekt pn. „Nasze przedszkole – nasze wspólnie spędzone, szczęśliwe chwile” zgłoszony do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania „8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”. Wartość projektu to 711 237,68 zł. Zgodnie z harmonogramem etapów oceny wniosków rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano do 31 lipca.

Dodatkowo na terenie Gminy Radoszyce trwa przebudowa 8 odcinków dróg gminnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *