REKLAMA

Leszek Kuca podsumowuje pięć lat inwestycji w gminie Ruda Maleniecka

Od czterech kadencji gminą Ruda Maleniecka zarządza wójt Leszek Kuca. Dziś już wiadomo, że to ostatnie tygodnie tego doświadczonego samorządowca na tym stanowisku. 7 kwietnia powalczy on o mandat radnego Rady Powiatu Koneckiego. Kuca rozlicza się jednocześnie z realizowanych w ostatniej kadencji inwestycji w gminie Ruda Maleniecka. 

REKLAMA

Gmina Ruda Maleniecka charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju, przy stosunkowo niskich dochodach własnych. Efektem prowadzonych inwestycji jest poprawa i tworzenie infrastruktury w obszarze oświaty i sportu. Wybudowano kanalizację, drogi, zmodernizowane zostały obiekty użyteczności publicznej. Pomimo stosunkowo niskich dochodów własnych w gminie obserwuje się dynamiczny wzrost wydatków inwestycyjnych. Świadczy to o wysokiej aktywności władz samorządowych gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji. Realizowane inwestycje przyczyniają się do kreowania coraz lepszych warunków do rozwoju gospodarczego na tym terenie oraz podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców gminy. Racjonalnie i efektywnie wydatkowane środki publiczne są gwarantem rozwoju gospodarki lokalnej. A aktywność władz lokalnych, skupiona na poprawie infrastruktury i rozwoju społecznego, wyznacza solidne fundamenty dla przyszłego rozwoju naszej społeczności. W Gminie Ruda Maleniecka w latach 2018–2023 zrealizowano ponad 50 zadań inwestycyjnych. Poniżej znajduje się podsumowanie głównych inwestycji na przełomie lat.

REKLAMA

Inwestycje drogowe

W gminie Ruda Maleniecka w ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej, który nie pozostaje niezauważony dla mieszkańców oraz przyjezdnych. Dzięki wykorzystaniu środków zewnętrznych, a także środków własnych samorządu gminy udało się zrealizować szereg prac modernizacyjnych, takich jak przebudowa nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych.

Remont dróg obejmował miejscowości: Cieklińsko, Ruda Maleniecka, Cis, Hucisko, Kołoniec, Lipa, Machory, Młotkowice, Szkucin, Tama, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka, Maleniec, Koliszowy, Dęba i Dęba – Kolonia. Łączna długość przebudowanych odcinków wynosi ok.15 km. Na ten cel przeznaczono prawie 5 i pół mln zł.

Inwestycje oświetleniowe

Dzięki nowemu oświetleniu drogowemu ulice w gminie stają się bezpieczniejsze dla wszystkich użytkowników. Lepsze oświetlenie zwiększa widoczność zmniejszając ryzyko wypadków drogowych. Nowoczesne systemy oświetleniowe są oparte na energooszczędnych technologiach, pozwalają zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i obniżyć koszty oświetlenia, co przynosi korzyści dla budżetu gminy. Lepszą widoczność dróg zyskały miejscowości Dęba, Koliszowy, Młotkowice, Machory oraz Ruda Maleniecka.


W ramach kompleksowej rewitalizacji przy drodze krajowej nr 42 powstało oświetlenie ścieżki pieszo – rowerowej. Łącznie przeznaczono na to środki w wysokości około 300 tys. zł. W bieżącym roku zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie całej Gminy Ruda Maleniecka. Przedmiot inwestycji obejmuje wymianę lamp oświetlenia drogowego – z sodowych na ledowe oraz rozbudowę infrastruktury oświetlenia drogowego polegającą na dobudowie nowych słupów oświetleniowych. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 2,55 mln przy czym aż 98% stanowią środki pozyskane z Funduszu Polski Ład.

Inwestycje wodno – ściekowe

Dzięki właściwemu gospodarowaniu ściekami, gmina podejmuje aktywne działania w zakresie ochrony wód gruntowych i rzek, chroniąc zasoby wodne przed zanieczyszczeniem. Obecnie gmina realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze kanalizacyjnej, mieszkańcy unikają problemów związanych z niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków. W ramach zadania wykonane zostanie ok. 8,6 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Inwestycja jest realizowana w dwóch etapach przy wsparciu środków z kilku źródeł.

Kamieniem milowym w rozwoju gminy będzie modernizacja trzech małych elektrowni wodnych. Dzięki nowoczesnej technologii elektrownia będzie generować większą ilość energii przy mniejszym zużyciu zasobów, co prowadzi do zwiększenia opłacalności działalności. Poprzez wykorzystanie potencjału energii wodnej, gmina poprawi swoją niezależność energetyczną.

Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Dzięki inwestycjom w remont oraz wyposażenie budynków publicznych, społeczność lokalna ma możliwość spędzania wolnego czasu w komfortowych warunkach. Budynki są dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki czemu gwarantują dostęp do usług publicznych dla wszystkich zainteresowanych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Koliszowach dokonano przebudowy budynku dawnej szkoły podstawowej, zmieniając jego przeznaczenie na placówkę kulturalną.

Na zdjęciach poniżej obiekt w Koliszowach przed i po przebudowie:

Zgodnie z tym samym programem w Wyszynie Fałkowskiej przeprowadzono remont budynku świetlicy. Oba obiekty zostały wyposażone meblami, sprzętem sportowym oraz kuchennym. Przy wsparciu budżetu Województwa Świętokrzyskiego wyposażono także budynek Domu Ludowego w Młotkowicach.

Aby móc skutecznie prowadzić projekt „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa”, przeprowadzono remont budynku dawniej pełniącego funkcję szkoły podstawowej w tamtejszej miejscowości. Wykonano m.in. elewację zewnętrzną, wymianę pokrycia dachowego, malowanie i inne. Budynek został wyposażony w niezbędny sprzęt codziennego użytku, a także w sprzęt sportowy i AGD.

W ramach projektu pn. „Remont budynku remizy (strażnicy) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołońcu”, przeprowadzono prace remontowe, które nie tylko ulepszyły infrastrukturę remizy, ale również podniosły jakość jej funkcjonowania. W wyniku przeprowadzonych działań wymieniono bramę wjazdową wraz z furtką oraz instalację elektryczną. Dzięki przeprowadzonemu remontowi podniesiono standardy bezpieczeństwa i stworzono lepsze warunki pracy dla strażaków.

W związku z potrzebą poprawy dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami realizowanych w budynku administrowanym przez Urząd Gminy, przy wsparciu PFRON-u przeprowadzono działania mające na celu ułatwienie korzystania z obiektu. Należy podkreślić, że w budynku tym realizowane są również usługi publiczne świadczone przez inne podmioty, z których korzystają wszyscy mieszkańcy gminy. Te inne podmioty to: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Poczta, Apteka oraz podmiot świadczący usługi rehabilitacji i fizjoterapii. Głównym priorytetem było dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Istotnym elementem była też niwelacja uskoku przy drzwiach wejściowych, zakup systemu przyzywowego przy drzwiach i przenośnej pętli indukcyjnej, wyposażenie punktu informacyjnego oraz montaż oznakowania schodów na klatce schodowej. W ramach projektu rewitalizacja, wykonano także termomodernizację budynków publicznych. Były to działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków. Obiekty miały zniszczoną elewację, słabą instalację, a oświetlenie było nieekonomiczne. Dzięki działaniom w zakresie modernizacji, wiele budynków przeszło przekształcenia, zapewniając poprawę efektywności energetycznej.

Infrastruktura rekreacyjna

Znaczącym przedsięwzięciem była wymiana wiaty przy obelisku wraz z zagospodarowaniem terenu. Przy obelisku odbywają się coroczne uroczystości związane z upamiętnieniem wydarzeń z 6 września 1939 roku. Wiata po 10 latach użytkowania była w bardzo złym stanie technicznym i wymagała remontu. W zakresie tego samego programu dokonano poprawy funkcjonalności i estetyki placu zabaw przy publicznym przedszkolu. Dzięki jego rozbudowie najmłodsi mieszkańcy gminy zyskali miejsce, w którym mogą uczyć się współpracy, kreatywności i budowania więzi między rówieśnikami. Obiekt stał się bezpieczny, atrakcyjny i oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy.

Realizacja projektu zagospodarowania terenu w miejscowości Ruda Maleniecka obejmowała działania mające na celu stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i rekreacji poprzez wykorzystanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz elementów siłowni zewnętrznej. Głównym punktem była budowa altany, która miała stanowić centralny punkt spotkań i odpoczynku. Zamontowano obiekty siłowni zewnętrznej, ławki oraz stojak na rowery. Te elementy umożliwiły mieszkańcom aktywny trening na świeżym powietrzu, zapewniając jednocześnie odpoczynek i komfort. Wybudowano grill betonowy ze stolikiem, który daje możliwość organizowania spotkań i pikników na świeżym powietrzu.

Mieszkańcy miejscowości Lipa zyskali nowy obiekt rekreacyjny w postaci placu zabaw. Jego budowa odbyła się w ramach współpracy Gminy ze Stowarzyszeniem „Królewski Karp” przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. To doskonały przykład na to, że współpraca lokalnej społeczności ma pozytywny wpływ na jej rozwój. Urządzenia i wystrój na placu zabaw związane są tematycznie z rybactwem, nawiązując do projektów, w ramach których przedsięwzięcie było realizowane. Inwestycja przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych dzieci i młodzieży.

Infrastruktura edukacyjna

Na poprawę infrastruktury edukacyjnej najwięcej środków pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program ten, będący jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji w regionie, umożliwił realizację projektów mających na celu poprawę jakości kształcenia oraz warunków nauki. Gmina Ruda Maleniecka zwiększyła ofertę kulturalną poprzez doposażenie instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna. Sam budynek biblioteki został kompleksowo przebudowany.

 

Kolejnym krokiem w kierunku poprawy warunków był remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej. Modernizacja obiektu pozwoliła na stworzenie przestrzeni edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb uczniów oraz wymagań programowych. Prace remontowe obejmowały infrastrukturę budynku i jego wyposażenie dydaktyczne. Przeprowadzono modernizację dachu sali gimnastycznej, adaptację placówki do potrzeb dzieci oraz doposażenie pracowni szkolnych. Istotnym elementem była rozbudowa sali gimnastycznej. Prace obejmowały m.in. wyposażenie sali w trybuny oraz zaplecze socjalne, co pozwala na lepszą organizację zajęć sportowych. W ramach rewitalizacji zainwestowano również w budowę boiska wielofunkcyjnego. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni boiska, ogrodzenie, montaż bramek, zestawu do koszykówki i siatkówki oraz budowę oświetlenia.

Gmina jest w trakcie budowy nowego budynku przedszkola publicznego, który nie tylko spełni potrzeby edukacyjne najmłodszych mieszkańców, ale także zapewni odpowiednie warunki do nauki oraz funkcjonowania placówki. Inwestycja w głównej mierze jest realizowana ze środków Polskiego Ładu. W nowym przedszkolu, o łącznej powierzchni 900 m2, oprócz pięciu sal zajęć przewidziano również pomieszczenia takie jak kuchnia, sala sensoryczna, gabinety specjalistyczne oraz szatnie. Drugi etap inwestycji obejmuje kompleksowe wyposażenie sal do nauki oraz pozostałych pomieszczeń w meble oraz różnorodne pomoce dydaktyczne.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków

W dzisiejszych czasach ochrona dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie zabytków stają się coraz bardziej istotnymi działaniami społecznymi i kulturalnymi. Pod koniec 2023 r., samorząd otrzymał promesy inwestycyjne w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które rzutują na przyszłość dwóch wyjątkowych obiektów sakralnych: drewnianego kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie oraz zabytkowej kaplicy p.w. Zwiastowania NMP i Św. Tadeusza Judy w Rudzie Malenieckiej.

Pierwsza promesa dotyczy wykonania prac konserwatorskich wewnątrz zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie. Prace będą obejmować restaurację historycznych dzieł sztuki oraz inne prace mające na celu zachowanie kulturowego dziedzictwa kościoła. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 410 000,00 zł, z czego udział własny Gminy stanowi 10 000,00 zł. Kolejna promesa obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej kaplicy p.w. Zwiastowania NMP i Św. Tadeusza Judy w Rudzie Malenieckiej.

Podobnie jak w przypadku kościoła w Lipie, zadania koncentrują się na przeprowadzeniu prac mających na celu zabezpieczenie kaplicy przed dalszą degradacją oraz zachowanie historycznej wartości. Wartość inwestycji również wynosi 410 000,00 zł, a udział własny Gminy to 10 000,00 zł.

Inicjatywy społeczne

Gmina Ruda Maleniecka, wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zrealizowała szereg inicjatyw społecznych mających na celu wsparcie lokalnej społeczności, promowanie edukacji oraz aktywności społecznej, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. W ramach projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”, mieszkańcy Gminy Ruda Maleniecka zyskali nowe miejsce, w którym dzieci i młodzież mogli uczestniczyć w różnych zajęciach. W świetlicy odbywały się zajęcia pomocowe w odrabianiu lekcji, zajęcia muzyczne, plastyczne, oraz sportowe. Przeprowadzono kompleksowe prace adaptacyjne, wymieniając instalacje elektryczne, oświetleniowe, malując wnętrza, oraz dostosowując obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono także niezbędne wyposażenie, takie jak meble, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, a także materiały do zajęć plastycznych i sportowych. Projekt „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa” został przeprowadzony z myślą o poprawie jakości życia osób starszych z terenu gminy, zapewniając im nowe możliwości aktywnego spędzania czasu oraz integracji społecznej. Zakupiono sprzętu komputerowy, akcesoria kuchenne, meble, sprzęt sportowy, a także urządzenia elektroniczne. Dodatkowo, zakupiono 9-osobowy samochód, który umożliwił transport seniorów z okolicznych miejscowości do Klubu Seniora, ułatwiając tym samym dostępność do zajęć. W ramach klubu odbywały się różne zajęcia, realizowane były także spotkania ze specjalistami, aby zapewnić seniorom fachową opiekę i wsparcie. Oba projekty zostały dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Bezpieczeństwo publiczne
Gmina Ruda Maleniecka kontynuuje swoje zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców poprzez zróżnicowane działania. Inwestycje w nowy sprzęt strażacki, usuwanie azbestu oraz rozwój cyberbezpieczeństwa mają na celu budowanie bardziej odpornego i bezpiecznego społeczeństwa, które potrafi skutecznie reagować na różne zagrożenia. Korzystając ze środków zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina przeprowadzała akcję odbioru azbestu od mieszkańców na terenie gminy. Inicjatywa miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę stanu środowiska poprzez eliminację niebezpiecznego materiału. Projekt o nazwie „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Malenieckiej wraz z wyposażeniem ratującym życie” zakłada nabycie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz niezbędnego sprzętu, który zwiększy skuteczność działań ratowniczych. Ruda Maleniecka planuje także nabycie wysokiej specjalizacji ubrań ochronnych oraz agregatu prądotwórczego, który posłuży do wytwarzania energii elektrycznej w sytuacjach awaryjnych. Jako odpowiedź Unii na pandemię COVID-19 Gmina Ruda Maleniecka otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Projekt został zrealizowany w celu podniesienia jakości obsługi klienta. W ramach projektu zakupiono różnorodny sprzęt komputerowy. Ze względu na sytuację pandemiczną i konieczność pracy zdalnej, zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, który umożliwił pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, co zapewniło ciągłość pracy w trudnych okolicznościach. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości obsługi klienta oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych. Gmina kontynuując swoje starania o rozwój cyfrowy wzięła udział w konkursie „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Projekt skupia się na podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie. Zakładane działania obejmują m.in. wprowadzenie rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony danych. Inicjatywa stanowi krok w kierunku budowy silnego systemu cyberbezpieczeństwa.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *