REKLAMA

Sesja w powiecie. Czas podsumowań i dyskusja o odpadach w Stąporkowie

W czwartek 28 marca miała miejsce LXXI Sesja Rady Powiatu w Końskich. W trakcie obrad poruszano między innymi temat bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych na Konecczyźnie w 2023 roku, głosowano w sprawie zmian w budżecie na 2024 r., a także oceniono petycję burmistrz Stąporkowa w sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów. Całą sesją można obejrzeć TUTAJ.

REKLAMA

REKLAMA

W sesji udział wzięło 20 radnych. Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy posiedzeniami. W imieniu nieobecnego podczas spotkania starosty Grzegorza Pieca wypowiedział się członek zarządu Jarosław Staciwa.

Kolejnym punktem obrad było omówienie stanu bezrobocia oraz aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie w ubiegłym roku. W tej części przemawiał z-ca dyrektora PUP Marcin Latański. Z przekazanych informacji na ten temat wynika, że na koniec grudnia 2023 roku stopa bezrobocia w powiecie koneckim wynosiła 10,2% i była niższa od odnotowanej w końcu grudnia 2022 r. o 0,3%. W tym okresie wynik ten dla kraju wynosił 5,1% natomiast dla województwa świętokrzyskiego 7,8%. W powiecie koneckim tylko w gminie Słupia Konecka bezrobocie wzrosło, natomiast w reszcie gmin spadło.

Następnie poruszono temat bezpieczeństwa sanitarnego powiatu koneckiego na 2023 rok. Powiatowy lekarz weterynarii przekazał sprawozdanie oraz ocenę dotyczące oceny stanu sanitarno-epizootycznego. Podobne dokumenty, dotyczące stanu sanitarnego powiatu koneckiego, złożyła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich.

Podczas kolejnego punktu, czyli oceny stanu bezpieczeństwa publicznego wybrzmiał raport dotyczący bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Według informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, w 2023 roku doszło do 1286 zdarzeń, 37 z nich to alarmy fałszywe. Wskazuje to na spadek względem 2022 roku o 10%. Mimo to pod kątem ilości zagrożeń powiat konecki zajmuje drugą lokatę w województwie świętokrzyskim, ustępując jedynie Kielecczyźnie.

Spadek zaliczył też wskaźnik przestępczości na Konecczyźnie w porównaniu z rokiem 2022. Według sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Końskich liczba postępowań spadła o około 12%. Postępowań kryminalnych ubyło natomiast o około 18%.

Ważnym punktem obrad podczas tej sesji było głosowanie nad projektami uchwał.

Pierwszym podjętym tematem były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu koneckiego na lata 2024-2029. W tej części przemawiała Edyta Drążkiewicz, skarbnik powiatu. Na trwający rok zwiększono dochody bieżące o ponad 10 milionów złotych, dochody majątkowe zmniejszono o ponad 1 mln zł, planowane wydatki bieżące zwiększono o ponad 9 mln zł i planowane wydatki majątkowe wzrosły o ponad pół miliona złotych. Za przyjęciem projektu uchwały zagłosowało 11 radnych, 6 osób wstrzymało się, 4 były nieobecne.

W tej części wywiązała się dyskusja między radną Dorotą Dudą oraz wicestarostą Wiesławem Skowronem w sprawie opóźnień dotyczących podwyżek wypłat dla nauczycieli. Głos w tej sprawie zabrała dyrektorka II LO w Końskich Beata Salata, która zaznaczyła, że pojawiały się pytania o terminy wpływów środków na konta nauczycieli, jednak nie wynikły żadne problemy, ani nie padły oskarżenia. Tę dyskusję oraz całą sesję można oglądać TUTAJ.

Kolejne zmiany dotyczyły budżetu powiatu koneckiego na ten rok. Zwiększono planowane wydatki o kwotę ponad 8 mln 650 tys. zł, natomiast planowane dochody wzrosły o ponad 8 mln 268 tys. zł. Deficyt budżetu wynosi 11 222 662, 31 zł. Zmiany w budżecie uchwalono stosunkiem głosów 11 za, 6 wstrzymujących się i 4 nieobecnych. Następnie przegłosowano przyjęcie Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego do roku 2032. Zatwierdzono ją stosunkiem głosów 15 za, 2 wstrzymujących się i 4 nieobecnych.

Następnym poruszanym tematem były mieszkania treningowe, czyli te utworzone z myślą o wychowankach pieczy zastępczej, którzy wchodzą w wiek dorosły i usamodzielniają się. W wyniku głosowania ustalono, że opłata za każdy dzień pobytu w takim mieszkaniu będzie dla zainteresowanych wynosiła 13 zł. Wszyscy obecni radni (17) zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Podczas sesji rozpatrzono petycję burmistrz Stąporkowa Doroty Łukomskiej, która w listopadzie wnioskowała do starosty o usunięcie odpadów niebezpiecznych składowanych w hali przy ul. Staszica 5 w Stąporkowie. Powyższa petycja nie została uwzględniona, ponieważ powiat stwierdził w uzasadnieniu, iż w tej sprawie właściwym organem do wydania zezwolenia usunięcia odpadów jest Marszałek Województwa.

Beata Zbróg wyraziła swoje wątpliwości w tym temacie. Prosiła też o odniesienie się do uzasadnienia. Zaznaczyła, że kiedyś starostwo wydawało zezwolenia na usuwanie odpadów nie niebezpiecznych i niezagrażających środowisku i doszło do przerzucania się odpowiedzialnością między starostwem i burmistrzem Stąporkowa. Radna zasugerowała, że powiat nie próbował kontaktować się z mieszkańcami zainteresowanej gminy, ani marszałkiem województwa w rzeczonej sprawie. Po dyskusji na ten temat radni przeszli do głosowania. 9 osób opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 7 wstrzymało się, a 5 było nieobecnych.

Podobnie rada zaopiniowała petycję z grudnia ubiegłego roku, którą złożyła mieszkanka gminy Stąporków, w sprawie nadużyć ze strony PGE Dystrybucja w stosunku do odbiorców indywidualnych na terenie powiatu koneckiego. Powiat odrzucił pismo odsyłając zgłaszającą do UOKiK-u. W uzasadnieniu napisano, że sprawa ta nie leży w kompetencjach Rady Powiatu. W tym temacie głosy rozłożyły się następująco: 10 za, 6 wstrzymujących się, 5 nieobecnych.

Następnie Rada Powiatu przyjęła do wiadomości cztery sprawozdania, a potem radni przeszli do ostatniego punktu programu, czyli spraw różnych.

Radny Marian Król – odczytał interpelację, podpisaną przez siebie, Bogdana Sobonia, Dorotę Dudę i Czesława Kurcbarta, do starosty. Zapytanie dotyczyło udostępnienia informacji na temat tego, kto z kadr zarządzających w instytucjach powiatowych ukończył rzeczywiście studia podyplomowe MBA. Poproszono też o uzasadnienie przyznania tych tytułów oraz dane, jakie szkolenia dofinansowało starostwo swoim pracownikom w latach 2018 – 2024.

Radny Bogdan Soboń – zgłosił ubolewanie nad tym, że w galerii prezentującej składy rad powiatu w kolejnych kadencjach pominięto część reprezentantów powiatu z okresu szóstej kadencji. Soboń oskarżył powiat o wprowadzanie opinii publicznej w błąd.

Radna Beata Zbróg – poruszyła temat drogi między Nowym Sokołowem a Sokołówką. Stwierdziła, że po piśmie z marca 2023 roku, mimo odpowiedzi, że naprawa nawierzchni zostanie wykonana niezwłocznie, nic się nie zmieniło i ubytki wciąż występują w jezdni. Radna zaznaczyła, że droga ta jest przez to niebezpieczna dla kierowców, szczególnie dowożących dzieci do szkoły. Na to pytanie odpowiedział dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Mościński, który obiecał, że ubytki będą wypełniane sukcesywnie i w najbliższym czasie zajmą się kolejnymi pracami w tym miejscu. Zaznaczył on też, że nawierzchnia pozwala na ruch do 30 km/h.

Radny Marian Król – poruszył temat remontu drogi łączącej Grębenice i Maleniec. Zapytał o to, czy prowadzone były rozmowy na temat wypełniania ubytków w jezdni. W odpowiedzi dyrektor Mościński zaznaczył, że odcinek należący do powiatu koneckiego wynosi 1500 metrów, natomiast po stronie powiatu opoczyńskiego znajduje się 700 metrów drogi, a także, że ubytki w tej drodze zostały już wypełnione.

Na koniec członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa w imieniu starosty złożył wszystkim życzenia wielkanocne. Życzenia zebranym złożył też przewodniczący rady Zbigniew Kowalczyk.

REKLAMA

Dodaj komentarz