REKLAMA

100 konkretów Pękali

Burmistrz miasta i gminy Radoszyce Michał Pękala ubiega się o kolejną kadencję na urzędzie. Z tej okazji prezentuje dokonania z czasów swoich rządów pod hasłem „100 konkretów Pękali”. To 100 wybranych działań inwestycyjnych i społecznych, które były przez niego i jego zespół realizowane w ostatnich latach.

REKLAMA

100 Konkretów Pękali. Część 1: 

REKLAMA

1. Budowa przedszkola.
Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia” został zrealizowany dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Celem niniejszego zadania była budowa budynku przedszkola zaprojektowanego jako parterowy z częściowym podpiwniczeniem, z 7 salami dla dzieci na łączną liczbę 175 miejsc, wraz z zapleczem administracyjnym, kuchennym, technicznym i urządzeniami towarzyszącymi. Całkowita wartość inwestycji: 3 539 694,00 zł. Wartość dofinansowania: 2 441 516,92 zł.
2. Aktywny Senior.
Gmina Radoszyce realizowała projekt pn. „Aktywny Senior wsparcie dla mieszkańców powiatu koneckiego w wieku 60+” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Seniorzy uczęszczali na zajęcia muzykoterapii oraz choreoterapii, seniorzy uczestniczyli w wycieczkach do obiektów muzealnych i miejsc pamięci narodowej, a także w warsztatach panelowych prowadzonych w obiektach i instytucjach kulturalnych, muzeach oraz galeriach. Dla osób objętych projektem organizowane były również zajęcia informatyczne, warsztaty dotyczące uświadamiania występujących w obecnych czasach zagrożeń w sieci i codziennym życiu, zajęcia nordic walkingu, wyjazdy studyjne. Wartość dofinansowania 90 050,00 zł, kwota całkowita102 050,00 zł.
3. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych.
Projekt pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”, został zrealizowany dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. W ramach niniejszej inwestycji zostały wyposażone oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych: w Górnikach, Kłucku, Kapałowie i Wilczkowicach. Projekt składał się z 3 zadań: budowa, doposażenie placów zabaw zlokalizowanych tuż przy szkołach; wyposażenie wraz z montażem urządzeń do utrzymania czystości, wyposażenie sal przedszkolnych w: meble, stoliki, krzesełka, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablice interaktywne, drukarki, telewizory, ekrany i urządzenia wielofunkcyjne. Całkowita wartość inwestycji: 432 785,66 zł. Wartość dofinansowania: 432 784,35 zł.
4. Przebudowa drogi w Łysowie
5. Przebudowa drogi w Filipach
6. Przebudowa drogi w Hucie
7. Przebudowa drogi w Wisach
8. Przebudowa drogi w Jarzebiu
Wnioski o dofinansowanie inwestycji na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z utworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji 3,050 km dróg żwirowych zyskało nawierzchnię asfaltową: Jóźwików – Łysów – Jarząb – Kłucko, Filipy – Łysów, Stanowiska – Huta – Kozów, Radoszyce – Wisy – Grodzisko Podlesie (wartość 473 585,80 zł dofinansowanie 301 342,00 zł).
9. Doposażenie zakładu komunalnego w ciągnik.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego. W ramach tej inwestycji w sołectwie Wyrębów został wybudowany wodociąg z rur pcv o średnicy 90 mm o długości 208 mb oraz wodociąg w Radoszycach o długości ponad 473 mb stanowiący połączenie ze sobą istniejących sieci wodociągowych w Momocisze i w Radoszycach ul. Krakowskiej, obejmujący m. innymi ułożenie wodociągu pod korytem rzeki Plebanka. Ponadto wybudowana została kanalizacja sanitarna przy ul. Częstochowskiej w Radoszycach z rur pvc o średnicy 200 mm na długości 283 mb. Również w ramach tego przedsięwzięcia zakupiono nowy ciągnik rolniczy o mocy 110 kM oraz beczkę asenizacyjną o pojemności 8 m3 do odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców naszej gminy. Wartość przedsięwzięcia to 584 800,00 zł., z tego Gmina Radoszyce uzyskała dofinansowanie z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęto PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 337 860,00 zł., tj. 75% kosztów kwalifikowalnych operacji.
10. Wóz strażacki.
W dniu 20 sierpnia 2017 r. na gminnym stadionie w Radoszycach miało poświęcenie oraz oddanie do użytku nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach. Zakup samochodu był możliwy dzięki staraniom Wójta Gminy Radoszyce Michała Pękali i pracowników urzędu gminy, którzy swoją ciężką pracą i determinacją pozyskali dofinansowanie ze środków unijnych. Środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo gaśniczego z wyposażeniem”. Kwota dofinansowania w/w inwestycji wyniosła 516 551,27 zł, a koszt całkowity to 709 451,00 zł. Natomiast będąca na wyposażeniu OSP Radoszyce jednostka pożarnicza Star została przekazana na rzecz OSP w Jakimowicach.
11. Rozbudowa budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach.
Projekt pn. „Poprawa dostępności do podstawowej opieki medycznej poprzez rozbudowę budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach” jest realizowany dzięki pozyskaniu środków pieniężnych z Unii Europejskiej objętego Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 7. „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”. Projekt realizacji niniejszej inwestycji polegał na rozbudowie budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu. Całkowita wartość inwestycji: 3 510 008,20 zł. Wartość dofinansowania: 2 785 800,14 zł.
12. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie.
Sala powstała dzięki pozyskaniu środków z RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach EFRR, Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Celem zadania była poprawa dostępności do infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów SP w Kapałowie oraz wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w SP Kapałów i SP Radoszyce. Wartość projektu wyniosła 1 492 716,13 zł, a dofinansowanie stanowiło 1 100 787,10 zł.
13. „Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 metrów i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz remont podłogi hali sportowej w Radoszycach” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, objętego Programem modernizacji infrastruktury sportowej. W ramach niniejszej inwestycji zostały wykonane prace związane ze zmianą nawierzchni na hali sportowej, gdzie zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne w celu uzyskania właściwych parametrów technicznych dla uprawiania gier zespołowych. Zakres prac objął: roboty posadzkowe betonowe, wykończeniowe, malowanie linii boisk sportowych oraz osadzenie tulei do mocowania słupków do gier. Stadion natomiast zyskał oświetlenie, boisko treningowe, tablicę wyników, maszty flagowe i bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni tartanowej. Całkowita wartość inwestycji 1 355 527,79 zł dofinansowanie 50%.
14. Budowa boiska sportowego w Wilczkowicach.
Projekt został zrealizowany dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 objętego Działaniem 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju integracji i rekreacji miejscowej społeczności. W ramach tego przedsięwzięcia powstało przyszkolne boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28 x 46 mb, które w całości zostało otoczone ogrodzeniem z siatki. Boisko doposażono również w stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki i kometki oraz bramki do piłki nożnej. Całkowita wartość inwestycji: 264 450,00 zł. Wartość dofinansowania: 161 250,00 zł.
15. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Radosce.
Został zrealizowany dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 objętego Działaniem 321 „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W ramach tej inwestycji została wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 687,5 mb wraz z przykanalikami o długości 281 mb. Całkowita wartość inwestycji: 243 690,00 zł. Wartość dofinansowania: 148 591,00 zł.
16. Program „Moja szkoła, moją szansą”.
Został zrealizowany dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej objętego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. W wyniku realizacji niniejszego zadania w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku odbywały się zajęcia pozalekcyjne obejmujące swoim zakresem zajęcia z: matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego. Poza wybranymi zajęciami uczniowie mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno – zawodowego i wsparcia psychologiczno–pedagogicznego. W ramach projektu odbyły się również dwa wyjazdy edukacyjne min. Do Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło także na doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Całkowita wartość dofinansowania: 169 916,41 zł. Wartość dofinansowania: 132 666,33 zł.
17. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+
Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekty grantowe pozwoliły na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych gminy. W ramach projektu zakupiono 77 laptopów, które były wykorzystywane przez dzieci i nauczycieli podczas lekcji w trybie zdalnym. Wartość projektów to ponad 150 000,00 zł z czego całość stanowiła pozyskane dofinansowanie.
18. Doposażenie bibliotek szkolnych.
Programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, na początku marca została ogłoszona lista placówek oświatowych, którym przyznano wnioskowane środki finansowe. Z Gminy Radoszyce dofinansowanie otrzymają: Szkoła Podstawowa z Kapałowa, Szkoła Podstawowa z Górnik i Szkoła Podstawowa z Kłucka oraz Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kłucku. Wartość całkowita projektu to kwota 16 175,00 zł, dofinansowanie 13 500,00 zł.
19. „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”, finansowany był z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Obejmował szkolenia dla 100 mieszkańców z terenu gminy Radoszyce co najmniej w 7 obszarach tematycznych oraz zakup 10 nowoczesnych komputerów. Wartość projektu 56 000,00 zł, dofinansowanie 100 %.
20. Projekty w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2017:
a) Zakup kosiarki traktorowej na rzecz GKS Partyzant Radoszyce całkowita wartość 13 300,00 zł, dofinansowanie 7 695,38 zł
b) Kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców Gminy Radoszyce poprzez zakup instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej działającej przy OSP
w Radoszycach całkowita wartość 3 899,00 zł, dofinansowanie 2 070,37 zł
c) Poprawa warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratowania i ochrony ludności poprzez zakup bramy garażowej dla OSP w Wilczkowicach całkowita wartość 13 665,30 zł, dofinansowanie 7 920,77 zł
d) Poprawa warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi poprzez zakup wyposażenia meblowego dla remizy OSP w Jakimowicach całkowita wartość 9 249,60 zł, dofinasowanie 3 919,06 zł
e) Poprawa warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi poprzez zakup wyposażenia meblowego dla remizy OSP w Węgrzynie, całkowita wartość 9 249,60 zł, dofinansowanie 3 919,06 zł
Łączna wartość zadań 49 363,50 zł, dofinansowanie 25 524,64 zł.
21. Projekty w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018”:
a) Zakup sprzętu multimedialnego dla obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi Jakimowice całkowita wartość 8 889,21 zł, dofinansowanie 5365,53 zł
b) Zakup sprzętu multimedialnego dla obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi Węgrzyn całkowita wartość 8 889,21 zł, dofinansowanie 5 365,53 zł
c) Doposażenie obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi Wilczkowice całkowita wartość 10 910,10 zł, dofinansowanie 6 200,00 zł.
Łączna wartość zadań 28 688,52 zł, dofinansowanie 16 931,06 zł.
22. Cyberbezpieczny samorząd.
8 listopada 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Radoszyce” w ramach Konkursu Grantowego pn. “Cyberbezpieczny Samorząd”, priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Natomiast 14 grudnia otrzymaliśmy informacje o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, co jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania i oczekiwaniem na podpisanie umowy. Celem niniejszego projektu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Radoszycach poprzez zakup i wdrożenie m.in. szeregu systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w urzędzie i jednostkach podległych. Wartość dofinansowania 100 % – kwota 680 160,49 zł.
23. Dziecięca piłka ręczna.
Pod koniec 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie akcji Dziecięca Piłka Ręczna. Była to prawdziwa lekcja z gwiazdami połączona z rozgrywkami w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego pt. „I Ty Możesz zostać mistrzem!”. Przedsięwzięcie to realizowane było przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej. Całość łączył projekt ministerialny „Gramy w ręczną”. Reprezentanci Polski i zawodnicy Vive Kielce Mariusz Jurkiewicz i Mateusz Jachlewski oraz zawodniczki Korony Handball: Kornelia Czubaj, Karolina Mochocka oraz Magdalena Kędzior w dalszej części imprezy poprowadzili krótkie lekcje wychowania fizycznego z wszystkimi młodymi zawodnikami, którzy przybyli na turniej.
24. Radoszycka Szprycha.
Marian Tadeusz Jankowski był pomysłodawcą i twórcą Gminnego Klubu Cyklistów RANAR oraz organizatorem corocznego rajdu rowerowego „Radoszycka Szprycha. Celem rajdu jest poznawanie historii, zabytków a także podziwianie uroków przyrody gminy Radoszyce oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego wypoczynku i integracja wielbicieli jazdy na rowerze.
Pierwsza „Radoszycka Szprycha” odbyła się w 2017 roku i dzięki rosnącej liczbie uczestników z roku na rok, wydarzenie wpisało się już na stałe w kalendarz imprez kulturalnych.
25. Gminny Dzień Kobiet
Od 2016 roku rozpoczęliśmy organizować Gminny Dzień Kobiet. Podczas uroczystości odnotowujemy duże zainteresowanie nie tylko wśród Pań z terenu naszej gminy, ale też gmin ościennych.

Konkret 26. Zalew „Antoniów”.
Zalew ,,Antoniów” to perełka na turystycznej mapie regionu świętokrzyskiego i gminy Radoszyce. Zbiornik wodny powstał między Radoszycami, a Grodziskiem, na utworzenie akwenu mieszkańcy gminy czekali ponad 30 lat. Głównym celem budowy zbiornika była retencja i ustabilizowanie gospodarki wodnej, ponieważ gmina mierzyła się już zarówno z suszą, jak i powodzią, ale również turystyka i rekreacja. Zalew okazał się ulubionym miejscem do wypoczynku. Przyciągnął nie tylko mieszkańców gminy, ale również turystów z całego regionu. Wartość inwestycji wyniosła ponad 13 000 000,00 zł, wykonanie inwestycji było możliwe dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkret 27. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce”.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. I etap dotyczył kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoska – Pyszna Górka. Wartość tego etapu wyniosła 584 250,00 zł, a dofinansowanie to kwota 229 596,00 zł. Natomiast realizacja II etapu – dotyczącego stacji uzdatniania wody wyniosła 2 509 200,00 zł, z czego ponad milion stanowiło dofinansowanie.

Konkret 28. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce”
Sukcesem zakończyła się także inwestycja dotycząca projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Realizacja niniejszej inwestycji obejmowała budowę sieci kanalizacji w miejscowościach Kapałów, Mularzów, Radoszyce – ul. Kościuszki, ul. Krakowska, ul. Szkolna, ul. Piotrkowska, ul. Spółdzielcza, ul. Konecka i ul. Piaskowa. Całkowita wartość inwestycji: 4 360 315,53 zł, a wartość dofinansowania: 2 835 977,58 zł.

Konkret 29. Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgrzyn.
Boisko powstało z myślą o stworzeniu optymalnych warunków do uprawiania sportu i udostępnieniu mieszkańcom niezbędnej infrastruktury sportowej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączna wartość zadania 133 459,40 zł, dofinansowanie 100 000,00 zł.

Konkret 30. Świetlice w gminie Radoszyce.
Projekt sfinansowany jest w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2020, W ramach projektu utworzone zostały świetlice środowiskowe w miejscowościach Jakimowice i Mościskach Dużych. Pomieszczenia przeznaczone na świetlice zostały poddane adaptacji. W ramach funkcjonowania placówek dzieci mają zapewnioną pomoc m.in. w nauce i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego – prowadzenie zajęć tematycznych, rozwijanie 4 kompetencji kluczowych. Wartość projektu to 471 969,53, z czego kwota 431 329,53 zł stanowi pozyskane dofinansowanie.

Konkret 31. Świetlica w Wilczkowicach.
W ramach funkcjonowania placówki dzieci mają zapewnioną podobnie jak w przypadku innych świetlic pomoc m.in. w nauce i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego – prowadzenie zajęć tematycznych (plastycznych, muzycznych, sportowych), rozwijanie 4 kompetencji kluczowych: w zakresie wielojęzyczności, cyfrowe, matematyczne, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Wartość tego projektu to 578 345,64 z czego dofinansowanie 532 985,64.

Konkret 32. Przebudowa i dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej.
Zadanie zrealizowano w ramach inicjatywy LEADER przy dofinansowaniu 100% w wysokości 278 528,00 tys. zł. Dotyczyło ono remontu budynku domu kultury w Radoszycach( weterynaria ).

Konkret 33. Wyposażenie obiektu infrastruktury rekreacyjno-kulturowej w podstawowy sprzęt.
Zadanie polegało na wyposażeniu budynku domu kultury w Radoszycach w podstawowy sprzęt oraz meble. Całkowita wartość projektu 14 904,60 zł, co było w całości sfinansowane z PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konkret 34. Wyposażenie izby do przygotowywania i wypieku miejscowej potrawy tradycyjnej „Kugiel Radoszycki”.
Projekt zrealizowany w ramach PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczył również budynku domu kultury w Radoszycach. Całkowita wartość 22 461,02 zł – 100 % dofinansowania.

Konkret 35. Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach.
Został utworzony dzięki pozyskaniu funduszy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to kwota 990 637,78 PLN, przy czym wkład własny wyniósł ok.10%. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w wieku senioralnym. W ramach funkcjonowania Klubu seniorzy mają zapewnione wsparcie społeczne poprzez możliwość kontaktu z drugim człowiekiem, zajęcia rozwijające pasje artystyczne i rękodzielnicze oraz umiejętności kulinarne, komputerowe, jak również organizowane są spotkania okolicznościowe, wyjazdy do teatru i kina.
„Kultura dla najmłodszych”
Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU realizowanego przez Fundację ENKOLPION Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Radoszyce. Głównym celem zadania było zwiększenie dostępu do kultury dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat z gminy Radoszyce. W ramach tego działania prowadzone były zajęcia artystyczne rozwijające zdolności teatralno – taneczne, dzieci miały również możliwość kontaktu z kulturą poprzez udział w spektaklach teatralnych i koncertach w filharmonii. Wartość całkowita 31 786,00 zł, dofinansowanie 29 036,00 zł.

Konkret 36. Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Grodzisko.
Konkret 37. Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Grodzisko Dąbki.
Konkret 38. Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Kapałów.
Konkret 39. Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Mościska Małe.

Zadania były dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt obejmował przebudowę dróg o nawierzchni asfaltowej, znajdującej się w złym stanie technicznym, m.in. Grodzisko Podlesie – Lewki, Kapałów Górny przez wieś, Mościska Małe przez wieś, Grodzisko – Dąbki (wartość 204 983,26 zł, dofinansowanie 130 430,00 zł).

Konkret 40. Odzyskanie praw miejskich.
W 2015 roku, za inicjatywą mieszkańców, podjęto decyzję o staraniach odzyskania praw miejskich. Przez kolejne miesiące odbywały się liczne konsultacje społeczne oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Proces przywracania praw miejskich był długotrwały. Ostatecznie zgodę musieli wydać wojewoda świętokrzyski, a potem Parlament RP. Od 1 stycznia 2018 roku Radoszyce oficjalnie są miastem. Ten szczególny moment mieszkańcy wspólnie świętowali w centrum miejscowości. Część artystyczną poprzedziła uroczysta msza św. w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Konkret 40. 1 Dzień Wiosny w miejscowości Wiosna.
Każdego roku w miejscowości Wiosna w gminie Radoszyce wspólnie z najmłodszymi mieszkańcami witamy długo wyczekiwaną, cieplejszą porę roku. Towarzyszą temu ciekawe występy artystyczne, śpiewy, czy tańce. Witanie wiosny w roku 2019 było wyjątkowe, gdyż do tej małej miejscowości przybyły znane, telewizyjne gwiazdy. Stacja TVN postanowiła zrealizować program pn. „Dzień dobry TVN” właśnie w naszej gminie. Tematyką przewodnią programu była oczywiście oczekiwana przez wszystkich, utęskniona wiosna. Wyjątkowymi gośćmi tego wydarzenia byli: Dorota Gardias, Wojciech Łuszczykiewicz z grupy Video, Tomasz Ciachorowski, Aleksandra Domańska i Katarzyna Kwiatkowska. Podczas wejść na żywo Dorota Gardias rozmawiała o panujących tradycjach, zwyczajach i potrawach regionalnych wywodzących się z naszego regionu, natomiast pozostałe gwiazdy w humorystyczny sposób wcielały się w rolę prezenterów pogody.

Konkret 41. 1 dziecko 1 drzewo.
,,Jedno dziecko, jedno drzewo” – tak brzmi hasło akcji, organizowanej corocznie nad zalewem ,,Antoniów’’ w Radoszycach. Celem jest nie tylko nasadzenia roślin wokół zbiornika, ale przede wszystkim uhonorowanie dzieci, urodzonych w gminie Radoszyce w danym roku. Zawsze towarzyszy temu bogaty program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Konkret 42. Młodzieżowa Rada.
W gminie Radoszyce były 2 kadencje Młodzieżowej Rady 2017-2019 oraz 2019-2021. Po przeprowadzeniu wyborów oraz ustaleniu opiekunów Młodzieżowa Rada Gminy rozpoczęła kadencję. Z uwagi na fakt, iż młodzież miała po raz pierwszy styczność z działalnością samorządową, wójt zapewnił im kompleksowe szkolenia oraz szereg wyjazdów o charakterze edukacyjnym do instytucji, aby mogli bliżej poznać specyfikę pracy tych jednostek. Ponadto członkowie mieli okazję uczestniczyć w kongresach młodzieżowych rad i innych podobnych spotkaniach. Z pomocą opiekunów praca członków rady zaczęła przyspieszać tempa, a ich zamierzone cele zostały realizowane. Były to m.in.: konkurs na logo, konkurs o zainteresowaniach, konkurs piosenki oraz kilka małych działań. Największym sukcesem był sześciomiesięczny projekt „Artistic stops – czyli artystyczne przystanki w gminie Radoszyce”, na który pozyskano środki zewnętrzne. Po zakończeniu kadencji ponownie ogłoszono wybory. W trakcie trwania nowej kadencji rada podjęła również kilka inicjatyw, m.in.: konkurs piosenki, noc bibliotek oraz kolejny sześciomiesięczny projekt „Bookcrossing – uwalniamy książki”, na który także pozyskano środki finansowe. Obecnie podjęta jest uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Niebawem ruszą konsultacje na ten temat, aby porozmawiać z młodzieżą i przedstawić jej specyfikę działalności takiej rady jeszcze przed jej powołaniem.

Konkret 43. Noc Świętojańska.
Wydarzenia miały miejsce nad zalewem „Antoniów”, któremu towarzyszyły liczne występy dzieci, młodzieży, seniorów oraz lokalnych artystów. Gościli u nas również: Joanna Aleksandrowicz, czy Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty” i Kapela „Adaśki”. Dodatkowymi atrakcjami tej imprezy były m.in.: obrzędowe puszczanie wianków na wodę, konkurs na najpiękniejszy wianek, liczne stoiska z tradycyjnymi potrawami, czy strefa rozrywkowa dla dzieci. Głównym punktem programu był korowód z płonącymi pochodniami na plażę, gdzie wszyscy mogli podziwiać niezwykły teatr ognia.

Konkret 44. Zakup łodzi ratowniczych dla OSP Wilczkowice.
Konkret 45. Zakup łodzi ratowniczych dla OSP Radoszyce.
Na rzecz jednostek OSP Wilczkowice i OSP Radoszyce zostały zakupione nowe łodzie ratownicze wraz z przyczepkami transportowymi. W przypadku Wilczkowic był to kosz ok 50 000,00 zł, natomiast jeśli mowa o Radoszycach ok 60 000,00 zł. Koszty pokrywane były z Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce, KSRG, MSW Komenda Głowna oraz środki własne jednostek OSP. Pierwsze techniczne wodowania nowej łodzi ratowniczej miały miejsce na zalewie „Antoniów”.

Konkret 46. Turnieje sportowe.
W ciągu roku kalendarzowego odbywa się szereg turniejów sportowych, zarówno w piłkę nożną, jak i siatkową dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Są to rozgrywki prowadzone w hali sportowej, jak i na świeżym powietrzu. W ramach zainteresowania organizowane były także turnieje w szachy, tenis ziemny, tenis stołowy oraz wszelkie aktywności w ramach lekkoatletyki.

Konkret 47. Zajęcia fizjoterapeutyczne oraz sportowe.
W hali sportowej w Radoszycach popołudniami odbywają się zajęcia korekcyjne prowadzone przez wykwalifikowaną fizjoterapeutkę. Są one bezpłatne i cieszą się dużym zainteresowaniem głównie wśród kobiet. Systematycznie w godzinach popołudniowych z hali korzystają mieszkańcy gminy Radoszyce, którzy grają w piłkę nożną i piłkę siatkową, koszykówkę, czy tenisa stołowego. Zainteresowanie jest naprawdę duże, dlatego podobne zajęcia dla różnych grup wiekowych wprowadziliśmy także w godzinach popołudniowych w sali gimnastycznej w Kapałowie.

Konkret 48. „Przedszkole w Radoszycach”(projekt miękki)
Zadanie obejmowało m.in. wydłużenie czasu funkcjonowania przedszkola, dzieci objęte były wsparciem logopedycznym i psychologicznym, a poza zajęciami podstawowymi odbywały się zajęcia ruchowe, muzyczne i rytmiczne, zakupiono również wyprawki, podręczniki oraz zapewniono wyżywienie. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Wartość projektu 1 246 878,89 zł, dofinansowanie z UE 1 049 481,41 zł.

Konkret 49. Nocne Marki nad zalewem „Antoniów”
Nad zalewem „Antoniów” odbyło się wydarzenie pn. „Nocne Marki”. Głównym celem tego wydarzenia była szansa na zacieśnianie bezpośrednich relacji, zawieranie przyjaźni i kontakt z drugim człowiekiem, rozwijanie inteligencji społecznej, emocjonalnej i zwiększanie poczucia wspólnoty i bezpieczeństwa wśród najmłodszych, a zwłaszcza rodziny z dziećmi, do obcowania na łonie natury, okrywania nowych miejsc i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Podczas biwaku animatorzy przygotowali integracyjne gry i zabawy. Atrakcją wieczoru było „Planetarium” – pokazy o budowie Wszechświata i planetach Układu Słonecznego. Ponadto tuż po zmroku odbyły się również słynne „podchody” – gra terenowa.

Konkret 50. Gala MMA Wirtuoz Challenge w Radoszycach.
Na gali MMA Wirtuoz Challenge Lucky 7. Odbyło się 9 pojedynków. Nasz region reprezentowali członkowie Brawler Fight Club Końskie: Wiktoria Czyżewska, Damian Popiel i Sebastian Świstak.

Konkret 51. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Wilczkowicach.
Konkret 52.Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gornikach.
Konkret 53 termomodernizacja SP w Kłucku.
Konkret 54 termomodernizacja SP w Kapałowie.
Kosz w/w zadań to 6 mln złotych.
Zadania zostały sfinansowane w ramach Polskiego Ładu kwota 4,5 mln złotych pozostała część z budżetu gminy 1,5 mln złotych.
Konkret 55. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce.
Inwestycja obejmowała termomodernizację trzech budynków: szkoły podstawowej, hali sportowej oraz byłego gimnazjum. Projekt obejmował wymianę okien, docieplenie dachu, wymianę oświetlenia, wymianę instalacji CO wraz z kotłami, docieplenie elewacji oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Koszt całkowity tej wymagającej inwestycji to kwota 4 111 106,60 zł., a uzyskane dofinansowanie wyniosło 3 803 729,73 zł., z czego 3 403 337,13 zł stanowią środki UE, a 400 392,60 zł środki budżetu państwa. Projekt współfinansowany był z RPOWŚ na lata 2014- 2020.
Konkret 56. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radoszyce (kanalizacja Grodzisko i kanalizacja i wodociągi zalew).
Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami umożliwiającymi doprowadzenie wody i odbiór ścieków z planowanych w przyszłości przez inwestora stoisk handlowych oraz punktu gastronomicznego nad zalewem „Antoniów”. Drugi etap to budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Grodzisko. Projekt powstaje ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wartość całkowita 2 662 950,00 zł, dofinansowanie 2 140 000,00 zł.
Konkret 57. Przebudowa dróg gminnych na odcinkach Węgrzyn – Jarząb i Jóźwików – Łysów.
Dzięki wsparciu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych gmina Radoszyce przebudowała drogi gminnej na odcinkach Węgrzyn – Jarząb i Jóźwików – Łysów. Całkowita wartość zadania wyniosła 340 129,50 zł, natomiast dofinansowania 238 090,00 zł.
Konkret 58. Przebudowa drogi gminnej Sielpia-Wiosna.
Przy współpracy z Nadleśnictwem Ruda Maleniecka zrealizowana została przebudowa drogi gminnej Sielpia-Wiosna, która była wykonywana w 2 etapach, o łącznej długości 1350 metrów. Koszt inwestycji to ponad 360 tysięcy złotych, z czego 50% pochodziło z budżetu gminy Radoszyce, a 50% to wsparcie z Nadleśnictwa Ruda Maleniecka.
Konkret 59. Również w ramach Funduszu Dróg Samorządowych gmina Radoszyce zrealizowała kolejne zadanie, polegające na remoncie drogi gminnej na odcinku Filipy-Jarząb. Całkowita wartość zadania w tym przypadku wyniosła 131 064,77 zł, z wsparcie zewnętrzne 91 745,00 zł.
Konkret 60. Ponadto gmina Radoszyce zrealizowała również przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dofinansowane z budżetu województwa świętokrzyskiego. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szóstaki – całkowita wartość zadania 81 180,00 zł, dofinansowanie 24 354,00.
W miejscowości Jakimowice – całkowita wartość zadania 30 135,00 zł, dofinansowanie 7 684,00 zł,
W miejscowości Momocicha – całkowita wartość zadania 81 180,00 zł, dofinansowanie 24 354,00 zł,
W miejscowości Wilczkowice – całkowita wartość zadania 33 620,00 zł, dofinansowanie 9 000,00 zł.
Konkret 61. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na Zalewie „Antoniów”.
W ramach zadania powstały dwa boiska do plażowej piłki siatkowej, a także trzy altany na terenach przylegających do zalewu „Antoniów”. Projekt realizowany był dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość 123 476,20 dofinansowanie 100 000,00 zł.
Konkret 62. Dofinansowanie KGW w Gminie Radoszyce.
Dofinansowania dla KGW ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Zgodnie z założeniami programu zostało zakupione doposażenie dla kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy: Koło Gospodyń Wiejskich Kapałów-Radoska, Koło Gospodyń Wiejskich w Mularzowie „Kokosanki” i Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku. Dzięki dofinansowaniu zakupiono m.in. sprzęty agd, produkty spożywcze, namiot i stroje. Wartość całkowita projektu 14 081,74 zł, dofinansowanie 100%.
Konkret 63.Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kłucku.
W 2015 roku przeprowadzono termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kłucku. Wartość prac wyniosła ponad 100 000,00 zł i pochodziła z budżetu gminy. Dodatkowo zostały zakupione aluminiowe drzwi do szkoły.
Konkret 64. Aktywna tablica.
Gmina Radoszyce przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach przedmiotowego zadania wsparciem zostały objęte szkoły: w Radoszycach, Wilczkowicach, Kłucku, Grodzisku, Kapałowie i Górnikach. Zakupione zostały narzędzia TIK, tj. tablice interaktywne, monitory dotykowe, projektory, zestawy nagłośnieniowe. Łączna wartość zadania wyniosła 105 000,00 zł, dofinansowanie 84 000,00 zł.
Konkret 65. Doposażono jednostki OSP w Radoszycach w ubrania specjalne, buty strażackie, ubrania koszarowe, latarki, węże, hełmy. Dofinansowanie do zakupionego sprzętu wyniosło ok. 50 tysięcy złotych i pochodzi z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Konkret 66. Podobne wsparcie wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Radoszyce otrzymały również z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup 16 ubrań specjalnych, toreb ratowniczych, defibrylatorów, toreb ratownika.
Dodatkowo jednostki OSP Węgrzyn zakupiono kamerę termowizyjną, natomiast na rzecz OSP Wilczkowice kratownicę wraz z oświetleniem i głośnikami do łodzi.
W tym przypadku dofinansowanie oscylowało w granicach 115 000,00 zł.
Konkret 67. Seniorzy RAZEM w Radoszycach.
W Radoszycach powstało drugie miejsce, w którym mogą się spotykać seniorzy. Drugi Klub Seniora w Radoszycach powstał w domu kultury. To miejsce spotkań i dyskusji, z bogatą ofertą warsztatów i aktywności dla starszych mieszkańców gminy. Projekt obejmuje: warsztaty kulinarne, fotograficzne i gimnastykę, wykłady stacjonarne, wycieczki krajoznawcze i spotkania integracyjne. Każdy uczestnik może także skorzystać z porady dietetyka i fizjoterapeuty. Całkowity koszt tego projektu to 531 894,25 zł, z czego 486 534,25 zł pochodzi z funduszy unijnych.
Konkret 68. „Od przedszkola do seniora”.
W Przedszkolu Samorządowym w Radoszycach zainaugurowano działania w ramach programu „Od Przedszkola do Seniora – RAZEM w Radoszycach”. W pierwszym spotkaniu brały udział przedszkolaki i członkowie klubu seniora. Pierwsze integracyjne spotkanie było związane z Dniem Postaci z Bajek. Seniorzy czytali przedszkolakom baśń pn. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Następnie odbył się bajkowy bal z udziałem zaproszonych gości. Program ma za zadanie łamanie barier międzypokoleniowych i wzajemną współpracę. Ma aktywizować dzieci i dorosłych i podtrzymywać więź między najmłodszymi i najstarszymi. Program będzie działał do 30 czerwca 2024 roku. Autorkami programu są wychowawca grupy Krasnoludki Sylwia Jurek oraz pedagog specjalny Justyna Wójtowicz-Góźdź.
Konkret 69. Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów w Radoszycach.
W dniu 15 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Radoszyce zostało podpisane porozumienie w zakresie organizacji szkoleń w ramach Akademii Siatkówki Skry Bełchatów. Udział w projekcie niesie wiele korzyści zarówno dla gminy jak i uczniów jej szkół. Daje możliwość promocji, nawiązania współpracy z innymi samorządami i szkołami. PppCzłonkostwo w Skrze Bełchatów stwarza szansę uczniom szczególnie uzdolnionych na rozwój swoich umiejętności. Dla uczestników projektu przewidziany jest tzw. „pakiet korzyści” obejmujący kartę członkowską, zniżkę na bilety i gadżety klubowe, możliwość uzyskania bezpłatnych zaproszeń na wybrane mecze oraz spotkania z siatkarzami Skry Bełchatów. W dniu 16 grudnia b.r. w Gminnej Hali Sportowej w Radoszycach mieliśmy zaszczyt gościć najbardziej utytułowany polski klub piłki siatkowej XXI wieku PGE Skrę Bełchatów. Celem wizyty zawodników w radoszyckiej hali było spotkanie z młodymi adeptami Akademii Skry Bełchatów, która działa od października tego roku i co ważniejsze jest jedną z trzech takich inicjatyw w całym naszym województwie. Zawodnicy Skry przybyli do Radoszyc z zarządem klubu oraz całym sztabem trenerskim i medycznym. Wśród zawodników znalazły się takie gwiazdy jak: Mariusz Wlazły, Bartosz Kurek, Michał Winiarski i Karol Kłos. Obecnie akademia liczy około 50 młodych adeptów, którzy systematycznie dwa razy w tygodniu (w dwóch grupach: dziewcząt i chłopców) uczestniczą w zajęciach odbywających się w gminnej hali sportowej w Radoszycach.
Konkret 70. Dożynki gminne.
Nad naszym pięknym zalewem „Antoniów” w 2021 roku odbyły Dożynki Gminne, które rozpoczęły się od mszy świętej. Program artystyczny wydarzenia był bardzo bogaty. Na scenie pojawiły się przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz Wiktoria Mazur. Następnie rozegrany zostanie turniej sołtysów. W przerwach zawodów na scenie zaprezentowali się: Dominika Wróbel oraz zespół ludowy „Sokołów”. Po zakończeniu rozgrywek wystąpią kolejno: zespół Wierna Rzeka, Bożena Zielińska oraz zespół Sufler. Na gości czekały również dodatkowe atrakcje, m.in. pływające fontanny, wesołe miasteczko, wystawę ciągników rolniczych oraz spotkania ze zwierzętami: alpakami i kucami.
Konkret 71. Rock Fest.
W dniu 9 lipca 2022 r. po raz pierwszy nad zalewem Antoniów rozbrzmiały mocne dźwięki muzyki rockowej. O godzinie 14. 30 rozpoczął się Antoniów Rock Fest, pierwsza tego typu impreza w gminie Radoszyce. Wydarzenie rozpoczęła parada motocykli. Na scenie w pierwszej kolejności wystąpiła kielecko-opoczyńska formacja Aversja, po niej kolejno Saku Family z Łodzi; Subterfuge; Kornik na czele z współorganizatorem Hubertem Kitlińskim; U.Z.I z Końskich, Hetman z Warszawy. Gwiazdą wieczoru był zespół Proletaryat. II edycja imprezy miała miejsce rok później impreza miała charakter dwudniowy. W tym roku na scenie mogliśmy usłyszeć takie grupy jak: Gorgonzolla, Orchidea, Hook, UZI, Farben Lehre, Kornik, Denoi, Klangor, Orgasmatron i CETI. Wydarzenie powstało dzięki stowarzyszeniu „Grajmy Razem”, na czele którego stoi Hubert Kitliński założyciel i lider zespołu Kornik oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce Michałowi Pękali.
Konkret 72. Pomoc żywnościowa.
Gmina Radoszyce już od 2014 roku zajmuje się pomocą dla najbardziej potrzebujących mieszkańców w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych. Każdego roku zapotrzebowanie rośnie, a my staramy się wyjść temu naprzeciw.
Od początku projektu rozdysponowaliśmy ponad 400 ton produktów spożywczych. Od początku naszej akcji dla naszych mieszkańców trafia kilkadziesiąt rodzaju artykułów spożywczych. Rozdysponowanych kilka razy w roku. Liczba naszych mieszkańców korzystających z pomocy corocznie przekracza ponad 1000 osób. Ponadto corocznie organizujemy paczki świąteczne. Wigilia to czas, kiedy nie powinniśmy zapominać o tych najbardziej potrzebujących, samotnych czy też schorowanych. W tym wyjątkowym dniu nikt nie może być sam bez ciepłego słowa wsparcia czy krótkich, symbolicznych odwiedzin. Wyszliśmy z założenia, iż mieszkańcy miasta i gminy Radoszyce będący pod opieką tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, również w święta potrzebują wsparcia i opieki.
Konkret 73. Zawody Strongman.
Kilkukrotnie nad zalewem „Antoniów” w sezonie letnim organizowaliśmy zawody o tytuł Strongmana Ziemi Radoszyckiej. Zawodnicy mierzyli się ze sobą w różnych ciekawych konkurencjach, m.in. podczas biegu w płetwach do bojki, umieszczonej w wodzie oraz przerzucania opony na piasku. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy upominek.
Konkret 74. Liczne akcje charytatywne.
Warto wspomnieć także o szeregu wydarzeń, których głównym celem jest pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Są to m.in.: coroczny Festyn Rodzinny „Radoszyczanie Dzieciom”, podczas którego zbierane są pieniądze m.in. na leczenie, rehabilitację i zakup leków osobom chorym i niepełnosprawnym z terenu naszej gminy, liczne sportowe akcje charytatywne ukierunkowane na pomoc dla konkretnych osób, ale też akcje ogólne, WOŚP, Szlachetna Paczka i wiele innych.
Konkret 75. Budowa domu kultury.
Powstaje długo wyczekiwany DOM KULTURY, o który walczyliśmy prawie 10 lat!
Po długich staraniach udało nam się otrzymać olbrzymie wsparcie na przebudowę wraz z rozbudową domu kultury. Nowy dom kultury w Radoszycach będzie pełnił różnorodne funkcje, mając na celu zaspokojenie potrzeb zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców. W skład placówki wejdzie biblioteka, która opuści dawny, już nieadekwatny budynek. Ponadto, na terenie placówki znajdzie się aula na 200 miejsc oraz dwie mniejsze sale konferencyjne, jak również nowoczesne zaplecze sanitarno – higieniczne.
Konkret 76. Budowa Alei Królów.
Projekt zakłada ponadto rewitalizację terenu wokół kościoła poprzez budowę pomników królów. Jest to nawiązanie do naszej historii, która dowodzi, że Radoszyce były ważnym punktem na mapie. Aleja Królów składać się będzie z makiety zamku, który niestety nie zachował się do naszych czasów. Ten ma być otoczony fosą umocnioną kamieniami, po których spływać będzie woda. Wzdłuż fosy umieszczonych zostanie 7 figur przedstawiających władców Polski. Główną postacią, którą chcemy wyeksponować będzie król Kazimierz Wielki, który nadał prawa miejskie Radoszycom.
Wartość całkowita dwóch powyżej opisywanych inwestycji: 6 580 500,00zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4 950 000,00 zł.
Miliony na modernizację infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych!
Jeden projekt – wiele wyzwań i niezliczone korzyści dla Mieszkańców! W ramach realizacji zadania gmina Radoszyce zyska nowe obiekty infrastrukturalne.
Mowa tu o:
Konkret 77. Rozbudowie i przebudowie budynku OSP Wilczkowice wraz ze świetlicą (gdzie większość będzie zajmować świetlica oraz pomieszczenia z przeznaczone dla OSP Wilczkowice. Wiodącym celem tej inwestycji jest powstanie centrum kulturalnym miejscowości, poprawę warunków pracy strażaków, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa gminy)
Konkret 78. Przebudowa świetlicy w Grodzisku (budynek zostanie przebudowany i odnowiony wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej, wyposażeniem stałym, oraz zagospodarowaniem terenu, by mógł być wykorzystywany do działalności świetlicy wiejskiej. Przyczyni się to do zintegrowania mieszkańców w różnym wieku, możliwości organizacji różnych wydarzeń kulturalnych, spotkań itp.)
Konkret 79. Przebudowa budynku OSP Radoszyce wraz ze świetlicą (Prace będą dotyczyły przebudowy górnej części budynku i dachu który wymagał remontu już od dłuższego czasu. Zakres prac to głównie demontaż starego dachu i montaż nowego wraz z sufitem, oraz jego przebudowa, poprawienie wentylacji, demontaż starej i montaż nowej instalacji oświetleniowej)
Konkret 80. Przebudowa budynku świetlicy w Pakułach (budynek zostanie przebudowany i odnowiony wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, wyposażeniem stałym, oraz zagospodarowaniem terenu, by mógł być wykorzystywany do działalności świetlicy wiejskiej. Przyczyni się to do zintegrowania mieszkańców w różnym wieku, możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkań itp.)
Konkret 81. Rewitalizacja parku w Radoszycach (W ramach niniejszego projektu zostanie wybudowana fontanna wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na: wykonaniu ścieżki prowadzącej do placu wypoczynkowego w kształcie koła z materiału nawiązującego do istniejących nawierzchni; wyremontowaniu istniejących elementów wyposażenia parku takich jak: ławki, kosze na odpady, kwietniki, lampy parkowe i podświetlające rośliny; wykonaniu dodatkowych nasadzeń oraz zagospodarowaniu istniejący drzewostanu poprzez niezbędne przycinki i prace pielęgnacyjne)
Konkret 82. Rewitalizacja terenu w Jakimowicach (Prace budowlane będą polegały na wykonaniu następujących elementów: zbiornik wodny z kamienną instalacją, altana z miejscem do gry w szachy, plac zabaw, strefa eksponująca studnię, strefa eksponująca kapliczkę, ciąg pieszy, ścieżki)
Konkret 83. Zagospodarowanie terenu w Podlesiu – Został wykonany plac zabaw wraz z siłownią plenerową, altana i boisko wielofunkcyjne. W ramach niniejszego projektu powstały następujące elementy plac zabaw wraz z elementami siłowni plenerowej.
Wartość całkowita siedmiu opisywanych powyżej inwestycji 7 586 150,34 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4 950 000,00 zł.
Konkret 84. Budowa budynku OSP w Węgrzynie. Projekt budowy budynku OSP w Węgrzynie to zdecydowanie inwestycja należąca do tych z kategorii trudnych. Wieloletnie starania dowodzą, że walczyliśmy o to zadanie do końca, pomimo wielu napotykanych problemów. Mieliśmy już nawet przyznane wsparcie zewnętrzne na ten cel, ale niestety próba zakończyła się fiaskiem po ogłoszeniu aż trzech przetargów. Zaproponowane kwoty były nieakceptowalne, dlatego szukaliśmy innych rozwiązań. Tym sposobem udało nam się pozyskać dofinansowanie w kwocie 1 998 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Co więcej, gmina otrzyma dodatkowe wsparcie 471 547,00 zł na to przedsięwzięcie z PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania to 2 951 049,12 zł.
Konkret 85. Jednostka OSP w Radoszycach wzbogaci się o nowy, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy. To kolejna świetna wiadomość dla druhów z OSP w Radoszycach. Niebawem otrzymają nowy wóz strażacki oraz dodatkowe wyposażenie, w skład którego wejdzie: działko wodno-pianowe, prądownica, ubranie żaroodporne oraz plecak do pożarów traw i lasów. Wartość całkowita inwestycji 1 415 997,41 zł, natomiast poziom dofinansowania z RPO na lata 2021-2027 to aż 1 203 597,79 zł.
Konkret 86. Kolejny sukces, kolejne pozyskane fundusze, tym razem na zabytki. Udało się pozyskać środki pieniężne na kolejną inwestycję. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina Radoszyce otrzyma dotacje na renowacje kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radoszycach. Wśród prac, które zostaną przeprowadzone wymienić można renowację i konserwację dwóch ołtarzy bocznych, ambony oraz głównych drzwi wejściowych, jak również renowacja i konserwacja placu przy kościele. Wartość całkowita zadania to kwota 1 600 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowanie 1 568 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia niniejszego projektu to koniec 2025 roku.
Konkret 87. Budowa Sali gimnastycznej w Kłucku. Powstanie również sala gimnastyczna przy SP w Kłucku, a więc przy każdej szkole będziemy mieć zapewnioną już bazę sportową. Celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów i lokalnej społeczności. Obecnie w budynku szkoły zajęcia prowadzone są w bardzo małej sali, która nie jest przystosowana do prowadzenia zajęć w-fu. Wszelkie zajęcia sportowe, zawody, rozgrywki itp., możliwe są do przeprowadzenia jedynie na otwartym boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym przy niniejszej placówce, ale tylko w okresie letnim, gdy temperatura i warunki pogodowe pozwalają na to. Sytuacja uczniów szkoły jest tym bardziej trudna, gdyż po reformie oświaty liczba uczniów w szkołach podstawowych zwiększyła się znacząco. Za nami przetarg. Za kilka dni podpisanie umowy na wykonanie zadania.
Konkret 88. Budowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa infrastruktury turystycznej na terenach przyległych do zalewu „Antoniów”. Jest to z kolei projekt, który w swoim zakresie dotyczyć będzie również budowy infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowy infrastruktury turystycznej na terenach przyległych do zalewu „Antoniów”, co stanowi dla naszej gminy ogromny potencjał w kierunku rozwoju. Zagospodarowaniu terenu w okolicach zalewu w gminie Radoszyce ma bardzo istotne znaczenie dla naszego regionu. Zbiornik powstał całkiem niedawno, bez jakiejkolwiek infrastruktury towarzyszącej, która przyczyniłaby się do rozwoju tego miejsca, gdyż zalew ten ma pełnić rolę rekreacyjno-wypoczynkową i być swoistym centrum turystycznym dla mieszkańców gminy oraz przyjezdnych gości. Rozwój gminy przyciągnie inwestorów, a dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, a to z kolei przyczyni się do wzrostu zamożności i zadowolenia społeczeństwa. Obecność nowych firm to także inne korzystne aspekty, jak wzrost wpływów do budżetu, a większe finanse, to większe możliwości wdrażania w życie kolejnych istotnych projektów. Wartość całkowita dwóch opisywanych inwestycji 6 315 000,00zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu 5 999 250,00 zł.
Konkret 89. Geotermia.
Ważnym aspektem dla nas i naszych mieszkańców jest ekologia i zielona energia, gdyż wpływa to pozytywnie na zdrowie i życie ludzi, a także na ochronę środowiska naturalnego i żyjących tam zwierząt. Na przestrzeni ostatnich lat poczyniliśmy w tym kierunku szereg działań. Spora część budynków mieszkalnych i budynki użyteczności publicznej zyskały panele fotowoltaiczne i słoneczne, wymieniono piece tzw. kopciuchy na bardziej nowoczesne i spełniające normy źródła ciepła. Udało się również pozyskać środki na pierwsze odwierty w celach poszukiwawczych wód geotermalnych. Środki na ten pochodzą z NFOŚiGW w kwocie 10 149 267,00 zł, a wartość całkowita projektu 12 483 598,00 zł. Jeśli badania podziemnych wód okażą się pozytywne, to będziemy dalej chcieli iść w tym kierunku poprzez dalsze inwestycje, by wykorzystać tą najbardziej czystą energię do ogrzewania budynków, ale i do celów rekreacyjno-zdrowotnych, co przyczyni się również do rozwoju gminy w szeroko pojętym zakresie, od turystyki po miejsca pracy i wzrostowi zamożności społeczeństwa naszej gminy.
Konkret 90. „Super Szkoły w Gminie Radoszyce”.
Nasz projekt ” znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach Działania 08.02 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Kwota przyznanych środków to 1 652 903,20 zł, co daje nam drugie miejsce w województwie pod względem finansowym. W ramach zadania będziemy organizować zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z ekologii, plastyczno-techniczne oraz doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Ponadto dla każdej klasy zostaną zorganizowane po 3 wycieczki. Również nauczyciele w ramach działań projektowych będę mieć zagwarantowane szkolenia, a każda szkoła doposażenie. Czekamy na podpisanie umowy i we wrześniu rozpoczynamy rekrutację.
Konkret 91. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakimowice.
W ramach pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nasz samorząd będzie mógł zrealizować inwestycję dotyczącą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakimowice”. W ramach niniejszego zadania zostanie zrealizowana przebudowa odcinka o długości 875 metrów. Wartość przyznanego dofinansowania to kwota 454 522,00 zł, natomiast wartość całkowita przedsięwzięcia 649 318,48 zł. Planowane zakończenie prac to październik 2024 r.
Konkret 92. W Radoszycach otworzono liceum i szkołę policealną dla dorosłych.
Bezpłatne szkoły dla dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS” od 2018 roku funkcjonują w Radoszycach. Uczniowie kończąc tę placówkę podchodzą do egzaminu zawodowego lub matury. Organem prowadzącym jest właściciel CKU „Patronus” Piotr Pająk. Zupełnie za darmo oprócz klasy ogólnokształcącej, której edukacja kończy się maturą funkcjonować będą też kierunki szkoły policealnej: technik BHP, technik informatyk, technik administracji, opiekunka środowiskowa. „Patronus” kształci od lat w innych miejscowościach województwa świetokrzyskiego. W zaocznej szkole zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym. Są one przeznaczone dla osób dorosłych, ale niepełnoletni mogą także zapisywać się do szkoły za pisemną zgodą swojego rodzica lub opiekuna. Co najważniejsze: wszystkie kierunki w tej szkole są BEZPŁATNE, a edukacja kończy się egzaminem maturalnym lub zawodowym.
Konkret 93. Fundusz sołecki.
Gmina Radoszyce uruchomiła Fundusz Sołecki. Konsultacje po raz pierwszy miały miejsce w 2021 roku z przeznaczeniem środków na rok 2022. Fundusz Sołecki jest przeznaczony dla 35 sołectw. Kwota przypadająca na każdą miejscowość zależna jest od liczby jej mieszkańców. Inicjatywy mogą być różne, związane z sołectwem. Może to być plac zabaw, jakiś dodatkowy element małej architektury, mogą to być stroje ludowe, orkiestra, ścieżka, zagospodarowanie terenu itp. Kwota przeznaczona na fundusz solecki to ponad 700 tys rocznie. To mieszkańcy decydują na co przeznacza te pieniądze.
Konkret 94. Imprezy świąteczne.
Pierwszy Jarmark bożonarodzeniowy w gminie Radoszyce.
10 grudnia 2023 r. po raz pierwszy w naszej gminie zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. Pomysł okazał się być bardzo trafiony. Liczne stoiska handlowe z regionalnymi potrawami, rękodziełem, ozdobami świątecznymi zachęcały mieszkańców niesamowitym aromatem potraw oraz przepiękną aurą świątecznych ozdób. O godzinie 13:00 miało miejsce oficjalne rozpoczęcie jarmarku, który zainaugurował wielopokoleniowy korowód mikołajkowy. Następnie odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków z lokalnego przedszkola, którzy zaprezentowali się wspólnie z seniorami. Kolejnym punktem programu artystycznego był występ dzieci uczęszczających do świetlicy w Wilczkowicach. Tuż po nich miał miejsce spektakl teatralny dla dzieci „Pierwsza Gwiazdka”. Po emocjonującej opowieści przyszedł czas na ciekawe animacje dla najmłodszych. Około godz. 16:00 uroczyście rozświetlono iluminacje świąteczne, a chwilę potem na rynek miejski przybył Święty Mikołaj. Każde z dzieci miało okazję do rozmowy, wspólnego zdjęcia oraz otrzymania certyfikatu bycia grzecznym i słodkich upominków. Ciekawą atrakcją była specjalnie przygotowana ścianka do zdjęć oraz stoisko promocyjne gminy, na którym można było skosztować barszczyku czerwonego z uszkami, ogrzać się gorącą kawą, herbatą, bądź gorącą czekoladą. Najmłodsi natomiast mogli częstować się słodkościami oraz obdarowani zostali świątecznymi balonami. Chwilę refleksji i świątecznej atmosfery zadumy wprowadziły kolędy i pastorałki w wykonaniu scholi parafialnej, oraz naszej lokalnej artystki Bożeny Zielińskiej. Zwieńczeniem programu jarmarku było odpalenie zimnych ogni, jako symbolu światła, pokoju i ciepła domowego ogniska. To był niesamowity dzień pełen atrakcji, świątecznego klimatu i magicznego nastroju. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia oraz wystawcom: Stowarzyszeniu „Kuźnia Radoszycka”, KGW Znad Plebanki, Sołectwu Pakuły, KGW Kapałów – Radoska, Sołectwu Lewoszów, Sołectwu Jacentów, Sołectwu Mościska Małe, Sołectwu Mościska Duże, KGiGW Nasze Podlesie oraz wszystkim przedsiębiorcom.
Wizyta św. Mikołaja i uroczyste zapalenie iluminacji świątecznych.
Jak tradycja mówi, 6 grudnia do centrum Radoszyc przybywa MIKOŁAJ. Zafascynowane szkraby wyjawiały Mikołajowi swe najskrytsze, wymarzone prezenty. W odpowiedzi na jego pytania „czy były grzeczne” obiecał spełnić ich marzenia za rok. Rozbawione przedszkolaki obdarowały go uściskami, buziakami. W zamian za to dostały kosz słodyczy, a także wysłuchały opowieści Mikołaja jaką drogę przebył. Nie zabrakło punktu kulminacyjnego, jakim było rozświetlenie parku tysiącem świątecznych lampek. Światełka udekorowały świeżą choinkę otoczoną prezentami, bombkę z mikołajkiem, fontannę, altanę. Lampy natomiast zostały przyozdobione błyszczącymi choineczkami. Zapalenie ozdób rozpoczęło się odliczaniem od 10 w dół, a kiedy rozbłysły światła, zachwyt był niesamowity.
Konkret 95. Magiczny Koncert Kolęd i Pastorałek.
Wspólne kolędowanie to piękna tradycja, która łączy ludzi i tworzy wspaniałą atmosferę. Ciepłe dźwięki melodii kolęd, śpiewanie w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych dodają uroku poświątecznemu czasowi. Są to chwile pełne radości, budujące więzi, a także przypominające o wartościach i tradycji, to okazja do dzielenia się dobrem z bliskimi oraz tworzenia pięknych wspomnień. Ta też było w minioną sobotę, 13 stycznia podczas Koncertu kolęd i pastorałek. W pierwszej części wydarzenia zaprezentowały się dzieci z Samorządowego Przedszkola i szkół podstawowych z terenu gminy Radoszyce. Drugą część noworocznego spotkania wypełnił koncert znakomitej grupy „To On” z Kielc specjalizującej się w muzyce chrześcijańskiej.
Konkret 96. Gminny Dzień Seniora i Senioriada.
Każdego roku w gminie Radoszyce organizowany jest Gminny Dzień Seniora, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Wydarzenie za każdym razem wyróżnia się innym programem artystycznym i charakterem. Ostatnie spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej w Radoszycach. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 100 seniorów, którzy zebrali się, by wspólnie uczcić ich święto. Po oficjalnym rozpoczęciu seniorzy otrzymali pamiątkowe przypinki i dyplomy w podzięce za aktywność społeczną. Mieliśmy okazję wysłuchać również piosenki w wykonaniu grupy seniorów, którzy przygotowali ją specjalnie na tą okazję. Po uroczystym obiedzie obejrzeliśmy prezentację ze wspólnie spędzonych chwil, aktywności i wyjazdów seniorów. Punktem kulminacyjnym był koncert zespołu Sufler, który porwał wszystkich do wspólnej zabawy.
Konkret 97. Festyn charytatywny „Radoszyczanie Dzieciom”.
Historia tego festynu sięga 2001 roku, kiedy kilkoro młodych ludzi wpadło na pomysł, aby zrobić coś pożytecznego, a przy okazji dobrze się zabawić. Postanowili zorganizować festyn połączony ze zbiórką pieniędzy na cele charytatywne. Entuzjazmu im nie zabrakło. Swoim pomysłem potrafili zarazić również przyjaciół. W ten sposób zebrała się grupa około 40 osób, które zorganizowały pierwszy festyn. Impreza spodobała się mieszkańcom. Wymagała jednak niemałego wysiłku organizacyjnego i finansowego. Już podczas pierwszej imprezy zabawie towarzyszyła zbiórka pieniędzy na cele charytatywne. Zakupione zostały wyprawki szkolne dla dzieciaków z najuboższych rodzin. Rok i dwa lata później sfinansowano zakup leków, przyrządów medycznych oraz leczenie dzieci przewlekle chorych z terenu gminy Radoszyce. Z funduszy tych udało się m.in. wysłać dzieci na leczenie sanatoryjne, opłacić opiekę nad dziećmi z porażeniem mózgowym i dofinansować zakup przyrządów rehabilitacyjnych. W ubiegłym roku festyn po raz pierwszy odbył się nad zalewem „Antoniów”, a gwiazdą wieczoru był legendarny zespół „BIG CYC”. W poprzednich latach mogliśmy posłuchać Dode, Stachursky czy Cleo oraz wiele innych wspaniałych artystów. Jeszcze raz kierujemy do wszystkich sponsorów serdecznie podziękowania za włączenie się w tą szczytną akcję. W 2023 roku pobiliśmy rekord zbierając kwotę 51 339,60 zł.
Konkret 98. MKS Partyzant Radoszyce.
Miejski Klub Sportowy „Partyzant” Radoszyce od pięciu lat wraca na właściwe tory to zasługa nowego zarządu klubu w skład którego wchodzą Sławomir Staciwa jako Prezes zarządu, Grzegorz Sadowski Vice Prezes , Maciej Gajda Skarbnik , Jacek Młodziński sekretarz oraz Tadeusz Moszczyński jako członek zarządu klubu.
Drużyna seniorów w sezonie 2022/2023 wywalczyła awans do Świętokrzyskiej „Okręgówki” nie mając sobie równych w I gr A- klasy wygrywając 24 spotkania jedno remisując i w jednym spotkaniu schodząc z boiska pokonani , bilans bramkowy to 125 strzelonych i 16 bramek straconych. W tym zwycięskim sezonie nasi zawodnicy zostali liderami klasyfikacji strzelców (Maciek Dymek zdobył 23 bramki a tuż za nim uplasował się Łukasz Grzybek z 18 trafieniami).
Od senonu 2023/2024 drużyna trenera seniorów Partyzanta Radoszyce występuję w Świętokrzyskiej Okręgówce gdzie na półmetku zmagań drużyna zajmuję bardzo dobre siódme miejsce.
Klub Partyzant Radoszyce to również szkolenie dzieci i młodzieży którzy odbywają treningi pod okiem wykwalifikowanych trenerów którzy posiadają licencje trenerskie wydawane przez ŚZPN w Kielcach.
Grupa Trampkarza Starszego prowadzona przez trenerów Marcina Niemca oraz Wiktora Golę w tej grupie trenuje blisko 30 dzieciaków z rocznika 2010,2011,2012, którzy są podzieleni na dwie grupy. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu ta grupa również rozgrywa mecze ligowe prowadzone przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.
Grupa Orlika Starszego prowadzona przez trenera Pawła Laskowskiego są to dzieciaki z rocznika 2013 i młodsi również rozgrywa turnieje organizowane przez ŚZPN w Kielcach przy czym również dzieci z tej grupy trenują dwa razy w tygodniu a na treningach systematycznie pojawia się około 20 małych adeptów futbolu.
Grupa Żaka prowadzona przez trenera Macieja Dymka są to dzieciaki z roczników 2016 i młodsi zajęcia dla tej grupy również odbywają się dwa razy w tygodniu a na zajęciach widać bardzo duże zainteresowanie dzieciaków oraz ich rodziców a liczebność dzieci na tych zajęciach pokazuję słuszność utworzenia tej grupy.
Grupa mieszana prowadzona przez trenera Mateusza Jarząbka odbywa swoje zajęcia również dwa razy w tygodniu i na tych zajęciach trenuję około 15-20 małych piłkarzy. Ta grupa została utworzona ze względu na bardzo duże zainteresowanie dzieciaków oraz rodziców.
Grupa bramkarska prowadzona przez trenera Łukasza Herdę jest to nowa grupa utworzona dla dzieciaków który szkolą się w aspektach kunsztu bramkarskiego w zajęciach bierze udział 10 dzieciaków z różnych roczników od rocznika 2010 aż do rocznika 2016.
Widać że w klubie w ostatnich latach dzieję się bardzo dobrze, klub postawił na szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Radoszyce. Na chwilę obecną trenuje już prawie 100 dzieciaków pod szyldem Partyzanta
Konkret 99. Droga 728.
Od 2016 r rozpoczęła się długo wyczekiwana inwestycja. Przebudowa drogi wojewódzkiej 728. Dla Gminy Radoszyce była to bardzo dobra perspektywa, gdyż obejmować miała 13 km odcinek trasy przebiegającej od krzyżówek z drogą krajową nr 74 przez Plennę, Radoszyce, Radoskę, Kapałów, Mularzów oraz Jóźwików. To Gmina Radoszyce wraz z Gminą Łopuszno wzięła na siebie dopełnienie wszelkich formalności. Zdobyliśmy niezbędną dokumentację, plany i pozwolenia. Wspólnie opracowaliśmy koncepcję, otrzymaliśmy też decyzję środowiskową i studium uwarunkowań. Warto podkreślić, iż na ten cel przeznaczyliśmy ponad 200 000,00 zł, podobnie jak gmina sąsiednia.
Finał tej niełatwej drogi miał miejsce 4 października 2017 roku, kiedy na granicy gmin Radoszyce i Łopuszno została podpisana umowa na długo oczekiwaną przebudowę drogi 728. Spotkali się tam samorządowcy wojewódzcy, powiatowi i gminni, aby podpisać umowę z przedstawicielami firmy STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która za kwotę ponad 66 milionów złotych wykona na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przedmiotowe zadanie.
Kolejne odcinki zostały przebudowane i w 2023r mogliśmy zakończyć przebudowę w całości. Brakujący odcinek ok200mb obok drogi krajowej 47, będzie przebudowany wraz z budową węzła w tym rejonie.
Serdecznie dziękujemy raz jeszcze przede wszystkim radnym, sołtysom, mieszkańcom za uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, oraz za ogromne wsparcie wszelkim instytucjom w drodze do realizacji tak ważnej dla nas inwestycji, na którą wyczekiwano przez ponad 30 lat. Następne odcinki zostały gruntownie przebudowane wraz z chodnikami o ścieżkami rowerowymi.
Konkret 100. Drogi powiatowe
Drogi powiatowe lata 2015-2024
Odcinki dróg oraz dofinansowanie z budżetu naszej gminy.
2015
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów – Sęp na długości 950 mb za kwotę 256 398,72 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0472 T Kłucko – Pałęgi – Wólka Kłucka o długości 655 mb za kwotę 162 325,41 zł
3. Przebudowa dogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka – Młotkowice – Lipa – Jakimowice o długości 777 mb za kwotę 183 320,52 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Włoszczowa o długości 270 mb za kwotę 140 912,49 zł.
2016
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce – Jacentów na długości 750 mb za kwotę 301 260,04 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów – Sep na długości 950 mb za kwotę 178 319,00 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce – Momocicha – Wilczkowice – Mnin na długości 500 mb za kwotę 121 383,66 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0470 T Górniki – Nalewajków – Wyrębów – Kłucko – Straszów – Grzymałków na długości 670 mb za kwotę 91 311,31 zł.
2017
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Włoszczowa na długości 995 mb za kwotę 267 976,16 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów – Sęp na długości 500 mb za kwotę 136 445,07 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0410 T Pijanów – Średni Bór – Wilczkowice – Lewoszów na długości 510 mb za kwotę 87 851,61 zł.
2018
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka – Młotkowice – Lipa – Jakimowice o długości 4 950 mb za kwotę 1 729 000,00 zł oraz 990 mb za kwotę 453 455,76 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce – Jacentów na długości 2 960 mb za kwotę 1 049 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Włoszczowa na długości 750 mb za kwotę 277 983,08 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0470 T Górniki – Nalewajków – Wyrębów – Kłucko – Straszów – Grzymałków na długości 500 mb za kwotę 123 492,00 zł oraz 990 mb za kwotę 217 705,39 zł.
2019
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów – Sęp o długości 495 mb za kwotę 140 896,19
2020
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Włoszczowa na długości 1 845 mb za kwotę 514 946,64 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce – Jacentów na długości 600 mb za kwotę 424 016,41 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej 0406 T Radoszyce – Momocicha – Mnin na długości 455 mb,
4. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0414 Radoszyce – Jacentów
2021
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Włoszczowa na długości 687 mb za kwotę
129 950 ,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów – Sęp na długości 615,0 mb za kwotę 91 338,00zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0416 T Stary Sokołów – Nowy Sokołów – Jacentów – Sęp na długości 780,0 mb za kwotę
165 000 ,00zł
2022 ——————–
2023
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce- Jacentów na długości 967 mb za kwotę 187 262 ,00zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T ul. Konecka w msc. Radoszyce na długości 424,0 mb za kwotę 372 015 ,00zł,
2024
1. Przebudowa drogi Podlesie dofinansowanie z budżetu gminy 1 140 000 zł
2. Jakimowice 122 000zl
3. Obecnie przygotowana jest procedura przetargowa na odcinek drogi ul. Częstochowska w kierunku Grodziska. Droga zostanie przebudowana. Powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową.

Materiał wyborczy finansowany przez KWW Michała Pękali

REKLAMA

6 thoughts on “100 konkretów Pękali

 1. Michal pisze:

  Pękala czym się chwalisz jaka drogę zrobiłeś na Wisy ,nie można tam dojechać takie błoto i dziury na drodze .

 2. Okiem zwykłego przechodnia pisze:

  Niestety, ale są i chybione inwestycje. Te altanki przy zalewie to są dla ludzi, rodzin z dziećmi, czy dla bażantów i kuropatew? Można było zrobić piękne i praktyczne altany na wsiach, np. w Grodzisku, a te altanki przy zalewie nie chronią od :deszczu, słońca, stoliki za wysokie dla likuletnich dzieciaków, ławeczki bez oparcia. Kolejny minus , fatalny stan chodników w Radoszycach, brak utrzymania czystości ulic i chodników. Kolejny minus Ośrodek Zdrowia w Radoszycach, rejestracja telefoniczna-przechodzi ludzkie pojęcie! , psychopatyczny lekarz rodzinny Kraśniewski. Następny minus, brak wystarczającej ilości altan w samych Radoszycach, wziąwszy pod uwagę liczbę mieszkańców. Kolejny minus, stan samego budynku, w którym swój urząd sprawuje pan burmistrz. Kolejny minus ,stan dziurawych gminnych dróg, Wyrębów, Jacentów w stronę Cieklińska, Wisy, ul.Sportowa, rynek, zapadnięte studzienki. Kolejny minus, seniorzy i seniorzy ,dom kultury zamiast przyjaznego budynku dla petentów, urząd Miasta, Opieka Społeczna. Jak widać rzeczy mniej konkretnych można by wymieniać długo, a które można było rozwiązać dużo wcześniej i w lepszy sposób. Być może potrzeba diametralnych zmian na stanowiskach burmistrza i radnych.

 3. Michal pisze:

  Fakt jest taki ,że ulica Sportowa tragedia, często chodzę na spacer w kierunek Wisy na Grodzisko ,ale przejść do Wisow 100 metrów to tragedia, jechać autem jeszcze gorzej, czy aż tak trudno zrobić ta drogę Burmistrzu?

 4. Tomi pisze:

  Ludzie kochani wszystkiego na raz nie da się zrobić i dogodzić wszystkim. Polecam zapoznać się które są drogi gminne a które powiatowe bo do powiatowych to gmina ma wtedy mało do powiedzenia obecny burmistrz zrobił bardzo dużo chyba najwięcej że wszystkich a cały czas dalej działa narzekać każdy potrafi ale cóż przeciwnicy nie śpią i piszą wszystko co oni by pewnie zmienili. Jak dla mnie burmistrz na plus

 5. pawczyk pisze:

  Pękala zarabia ponad 20 tysięcy miesięcznie i wcale mnie nie dziwi że startuje ponownie. Radoszyce zrobił miastem tylko żeby się tytułował per burmistrz.

Dodaj komentarz