REKLAMA

Kolejne miliony na kanalizację dla gminy Radoszyce [zdjęcia]

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa podpisali w piątek w Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie sześć umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ze środków pochodzących z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI). Umowy na łączną kwotę prawie 18 mln zł zostały zawarte z gminami Bodzechów, Bieliny, Radoszyce, Samborzec, Obrazów oraz Tuczępy. Gminę Radoszyce na spotkaniu reprezentował burmistrz Michał Pękala. 

REKLAMA

„Jest to kolejny etap zawierania umów pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie ocenione w wyniku prowadzonej weryfikacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW. We wrześniu br. w ramach ogłoszonego konkursu zawarte zostały 24 umowy, a dzisiejsze podpisanie kolejnych 6 możliwe było dzięki korzystnemu kursowi euro i wycofaniu się kilku wnioskodawców na etapie prowadzonej oceny merytorycznej” – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

REKLAMA

Jak podkreśla członek Zarządu Województwa Marek Jońca – „Po podpisaniu tych umów samorządy gminne oraz spółki komunalne, dla których jednostki samorządu terytorialnego są jedynymi udziałowcami dysponowały będą łącznie kwotą ponad 85 mln złotych na inwestycje, które znacząco przyczynią się do poprawy konkurencyjności rolnictwa, wzrostu zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i poprawy działań w dziedzinie klimatu oraz wzrostu zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim”

Dofinansowanie otrzymały:

  1. Gmina Bodzechów na realizację operacji pn. Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów – 3 000 000,00 zł.
  2. Gmina Bieliny na realizację operacji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w miejscowości Makoszyn wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego wody pitnej – 3 225 072,00 zł.
  3. Gmina Radoszyce na realizację operacji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radoszyce – 2 958 579,00 zł.
  4. Gmina Samborzec na realizację operacji pn. Budowa sieci kanalizacji ściekowej niskociśnieniowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobierniki (etap I) – 3 000 000,00 zł.
  5. Gmina Obrazów na realizację operacji pn. Budowa ujęcia wody w Węgrcach Panieńskich oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwałki – 3 062 896,00 zł.
  6. Gmina Tuczępy na realizację operacji pn. Rozbudowa kanalizacji sieciowej w Tuczępach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Janaszkowice – Dobrów – Rzędów – 2 697 522,00 zł.

Z rąk marszałka Bętkowskiego i członka zarządu Jońcy prawie trzymilionowe dofinansowanie dla gminy Radoszyce odebrał burmistrz Michał Pękala.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *