REKLAMA

Nabór wniosków do Tarczy Antykryzysowej do końca sierpnia

W związku z nowelizacją przepisów w zakresie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii covid-19 dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich kontynuuje nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej do dnia 31 sierpnia.

REKLAMA

Kontynuowanie naboru odbywa się w zakresie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, poniższymi kodami.

REKLAMA

Dotacja może być udzielona:

– jednokrotnie – mikro i małemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność oznaczoną kodami PKD 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z,77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z,

– dwukrotnie – mikro i małemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność oznaczoną kodami PKD 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,

– trzykrotnie – mikro i małemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność oznaczoną kodami PKD 47.71.Z, 47.72.Z,

– czterokrotnie – mikro i małemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność oznaczoną kodem PKD 91.02.Z,

– pięciokrotnie – mikro i małemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na  udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;

których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku.

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021r.

Szczegółowych informacji udzielają: Justyna Polewana, Tadeusz Jurga – 41 260 43 62 wew. 203.

Wnioski o dotację przedsiębiorca składa wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoja siedzibę. Szczegółowe informacje, stosowne wnioski oraz zasady ubiegania się o wsparcie znajdują się pod linkiem: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *