REKLAMA

WIDEOSONDA: Co konecczanie wiedzą o rozwiązaniu Rady Powiatu?

Mieszkańców Końskich i okolic pytaliśmy o to czy wiedzą w ogóle o fakcie rozwiązania Rady Powiatu w Końskich z mocy prawa, czy znają przyczynę tego co się wydarzyło i co o tym wszystkim myślą. Zobaczcie naszą wideosondę. 

REKLAMA

Wyniki wideosondy mogą być zaskakujące. Czy mieszkańcy orientują się w temacie sytuacji samorządowo-politycznej w powiecie koneckim? Zobaczcie w naszym wideo.

Przypomnijmy, że w środę 20 marca wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek wydała obwieszczenie informujące o rozwiązaniu Rady Powiatu Koneckiego z mocy prawa z dniem 26 stycznia. Przyczyną było wybranie liczby członków Zarządu Powiatu Koneckiego niezgodnej ze statutem powiatu (statut wskazywał na czterech, dokonano wyboru trzech). Od tego czasu w powiecie, a przede wszystkim w Starostwie Powiatowym panuje bezkrólewie.

REKLAMA

REKLAMA

2 thoughts on “WIDEOSONDA: Co konecczanie wiedzą o rozwiązaniu Rady Powiatu?

 1. To, że w Starostwie „panuje bezkrólewie” nie podoba mi się. Uważam, że rezygnacja wszystkich odpowiedzialnych za Starostwo może zostać porównana do sytuacji opuszczenia statku przez kapitana jako pierwszego, gdy on tonie. Moim zdaniem przynajmniej Starosta powinien pozostać na swoim stanowisku i spełniać swoje funkcje jako kierownik zakładu pracy. Być może to polityka i taka ostentacja ( puste gabinety ) jest komuś na rękę.
  Pozwolę sobie przypomnieć:
  Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem.
  1. «urzędnik stojący na czele powiatu»
  2. «osoba kierująca jakąś grupą ludzi»
  Starosta jest pracownikiem samorządowym. Pracodawcą starosty jest starostwo powiatowe.

  Warto wiedzieć, że starosta nie jest organem powiatu. Takim organem jest bowiem zarząd powiatu. Starosta natomiast z mocy przepisów prawa jest również przewodniczącym kolegialnego ciała jakim jest zarząd. Z tej też racji ma on specyficzne uprawnienia. Starosta musi wykonywać zadania przewidziane dla zarządu powiatu. Jest on bowiem członkiem tego gremium. Do zadań zarządu powiatu należy natomiast w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Starosta jednak oprócz tych zadań wykonuje inne zadania przewidziane w ustawie o samorządzie powiatowym. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

  U S TAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578)

  Art. 28. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 5.
  Art. 29. 1. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
  2. Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 wojewoda niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
  3. Po rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się wybory przedterminowe.
  3a. Do czasu wyboru zarządu przez nową radę Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów powiatu.

  Art. 34. 1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
  2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.
  Art. 35. 1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny.
  2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
  Art. 38. 1. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

 2. To co wiem o tym to to, że gdyby władze zajmowały się poważnymi sprawami, to nie byłoby tego finału. Taki jest skutek robienia że stanowisk publicznych prywatnego folwarku. W powiecie w ciągu ostatnich lat wyrastają kryminalne patologie, ksenofobia, agresja wobec inteligencji, klerykalizm podżegający do nienawiści. A politycy lokalni zajmują się drogami i parkingami. No to dojechali.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *